Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

o - Eisteddfod Cenedlaethol…

News
Cite
Share

o Eisteddfod Cenedlaethol Lerpwl. HILLYST Y GADAlR ETO. CTSAT.IWTD cyfarfod o Bwyllgor Cyffredinol Eis- teddfod Lerpwl, 1900, nos Wener, yn r Common Hall, Hackios Hey, Mr Wm Evans, Y.H., jny ° Wedi cadarnhau cofnodiou r cyfarfod blaen orol a dewis dau aelod ne-wydd ar y pwyllgor. cyttwynwyd y penderfvniad canlynol oddiwrth y Pwyllgor Uen- yddol o berthyuas 1 adael teityn y gadair yn agored i unrhyw fesur — "Ein bod yn cydnabod gyda diolchgarwch dder- byniad llythyr Eifionydd, ac yn dymuno arno fod mor garedig a chyftwyno ein cais vr Orsedd pan gy- ferfydd nesaf, gan ein bod yn awyddus am gael dy- farniad yr Orsedd ei hun ar y mater. Cynygiwyd y penderfyniad gan y Parch D Adams, j yr hwn a ddywedodd mai peuderfyniad y pvv j llgor ar y cvntaf ydoedd cael barn yr Orsedd ac nid Pwyll- j gor yr Orsedd a'u bod yn dymuno pasio y pender- j fyniad uchod er mwyn cael atebiad uniongyrchol i w 5 cais. Mewn amryfusedd y gofyawyd barn Pwyllgor yr Orsedd yn lie yr Orsedd ei him, Eiliwyd gan y Parch James Davies.1 Mr Llew Wynne (yr ysgrifenydd c-, ffredinol) a gynygiodd y gwelliant canlynol: Gan ein bod. yn unol a phenderfyniad a basiwyd Chwefror 24ain, wedi 'anfon at Bwyllgor yr Orsedd i ofvn iddvnt ganiatau ein cais am gael rhoddi y wad air am y deruyn gore u 0 farddoniaeth ar unrliyw fesur,'ac i'ni dderbyn atebiad nacaol, ein bod fel Pwyllgor Cyffredinol (tra yn gofidio oherwydd y gwrthodiad) o'r farn mai anfuddiol fvddai dilyn y inater hwn yn mhellach." Darllenodd Mr Wynne lythyr oddiwrth Eifionydd rn hysbvsu tra parhao yr annghydwelediad hwn rhwng pwvllgor Lerpwl a'r Orsedd nad allai drefnn i'r Orsedd'ddyfod i Lerpwl i gyhoeddi yr Eisteddfod. Eiliwyd y gwelliant gan Caerwyn. Milwriai yr oediad yn erbyn trefniadau a llwyddiant y ddefod o gyhoeddi yr Eisteddfod; ni wnai swyddogion yr Orsedd STinud o gwbl nes terfynid yr annghydfod ac vr oedd vr Archdderwydd Hwfa Mon wedi datgan mewn llythT nad oedd yn foddla,wn dod i gyhoeddi'r wyl os 11a byddai i Bwyllgor Lerpwl gydsynio ft rheolau vr Orsedd. Siaradodd Mr I. Foulkes o blaid y gwelliant. Teimlai vn °ryf ar y mater, a'r unig betli mewn golwg ganddo ydoedd llwydd yr Eisteddfod. Yr oedd yn bwysig iddyut ddyfod i ryw benderfyniad ar unwaith er mwyn cael rhestr y testvnau allan bydd- ai pob dvdd o oediad yn sicr o bervglu llwyddiant vr Eisteddfod. Hyd nes y penderfynir y mater dan sylw, byddai'n fflnliawdd dewis eirniaid 11a ckwblhau Vrhestr. Yr oedd anrhydedd Pwyllgor Lerpwl yn y cwestiwn, oblegvdyr addewid a roed ynjFfestmiog i gvdvmffurfio a rheolau yr Orsedd. Mr Robert Roberts (y trysorydd), fel aelod o r ddirprwyaeth a fn yn Llandudno a Ffestiniog, a ad- gonai y Pwvllgor iddynt roddi eu gair i'r Orsedd ddwywaith y buasent yn parchu a chydymffurfio a'i rheolau: ac onibai hyny, ni chawsem yr Eisteddfod yma. Hwyrach y cawsem gyfres o gyngherddau ac iefallai gyrddau cystadleuol, oud ni chaem Eisteddfod Gauedlaethol heb gynorthwy awdurdodau'r Eis- teddfod. Siaradodd y Parch W 0 .Tones yn erbyn y gwell- iant. Yr unig ffordd i gael ymwared o'r rheolau a'r cadwvnau trahaus hyn ydoedd gwrthryfela yn eu herbyn, a chredai fod y gwrthvyfel wedi cychwyn. Yr oedd yll gywilydd ganddo ef fod pobl Cyrnru wedi cvmervd eu rhwymo cyhyd o amser wrth y rheolau plentynaidd hyn. Ni chydnabyddai ef hawl vl. Orsedd 0 gwbl i benderfynu y cwestiynau hyn, a gwell fuasai ganddo oliwng gafael o'r Eisteddfod not rhoddi i mewn iddynt ar y pwyntyma. Yn bersonol. tueddai ef i feddwl na ddylasent ond yn unig hys ]-rsu vr Orsedd o'u bwriad, ac nid gofyn eu cais. Nid Lerpwl fvddai yr unig le i gymeryd y cwrs hwn? Dywedodd y Parch Owen Owens, yn gymaint a'n bod wedi rhoddi ein gair wrth wneud cais am yr Eis- teddfod. na welai un cwrs aurliydeddus yn agored iddynt ond derbyn y gwelliant, myned yn mlaen i gvvblhau y rhaglen, a gofalu am lwyddiant yr Eis- teddfod. Parch R A Jones a wrtlidystiai yn erbyn lleiafnf y Pwyllgor Llenvddol yn ceisio troi y Pwyllgor y Pwyllgor Llenvddol yn ceisio troi y Pwyllgor Cyffredinol i wrtliod y penderfyniad a basiwyd gyda rsiwyafrif mawr. Nid" oeddynt eto wedi cael atebiad i'r cais a ddanfonwvd ganddynt i'r Orsedd, a'r unig beth a ofyneut yn awr oedd cael gohirio y mater hyd lies y derbvnient yr atebiad hwnw. Parch 0 L Roberts a siaradodd i'r un cyfeiriad Tybiai nad oedd an gen brysio, fod digon o amser ganddynt i wneud po01 trefniadan ar ol Eisteddfod Caerdydd.. Mr O G Pritchard a amlygai syndou na ystynd atebiad Pwvllgor yr Orsedd yn foddhaol a therfyn- ol. Pe apelid at'vr Orsedd yn Nghaerdydd, nid <>edd vn debyg yr elai yn erbyn barn mwyafrif mawr ci phwyllgor. yn clywed gwr oedd yn feyw ar bregethu tangnefedd yn cymhell Pwyllgor Lerpwl I i wrthryfela. Mr Wm Evans (Elm Bank), a gredai y byddai <-ohirio'r mater yn mhellach yn gwrs annoeth iawn, Úwell fvddai .gadael pethau fel y inaent, a myn'd rhao-om* i ddwyn y rhaglen allan. Pe gellid cael y testyr.au allan erbyn Eisteddfod Caerdydd, caem gyfteustra rhagorol yno i ddwyn ein Heisteddfod i Éylw. Fel aelod o'r Pwyllgor Ariauol, oedd tan y fath gvfrifoldeb, apeliai yn daer am i'r annghyd- fod ddod i derfyn, am y byddai'n sicr o beryglu llwyddiant yr wyl. Pedrog a sylwodd fod cymaint o swn mewn ambell araith a draddodwyd nes yr annghofid y p1'if bwyntiau. Yr oedd yr Orsedd ei hun er's dwv neu dair blynedd yn trafod y priodoldeb o adael y gadair vn agored i unrhyw fesur, ac apel- iai ef at Bwyllgor Lerpwl i beidio ymvryd yn y mater, eitlu* gadael i'r beirdd benderfynu y pwnc. G of'ynodd Mr J J Thomas pa beth a fwriadai y pwyllgor Llenvddol wneud os byddai atebiad yr 9 Orsedd vr un ag atebiad ei phwyllgor? Mr Wm Jones (Breeze Hill), hefyd a wasgai'r un cwestiwn fel un o'r pwys mwyaf i'r pwyllgor, Ni chaed atebiad i'r gofyniad amserol, ond nad oedd y Pwyll- gor Llenyddol wedi rhoi ystyriaeth i hyny, ac mai mater i'w benderfynu fydd hwnw ar ol dyfarniad yr Orsedd. IBu dadleu brwd wed yn, ac anhawdd gwybod ar adeo-au pwy oedd yn siarad. Cafodd y Cadeirydd ■-ryn waith i gadw'r"ddysgl yn wastad. Ar derfyn y drafodaeth fywiog, sylwodd Mr Llew Wynne ar teryglon y cwrs newydd a gynygid. Wrth apelio am vr v dries id dwyn y mater yn mlaen yr Orsedd ei hun oedd i benderfynu'r pwnc, a gvvrthdystiai yn erbvn gwneud Lerpwl yn faes brwydr y Mesu--au. Meddai lleiafrif y Pwyligor Llenyddol hawl i lym wrth eu barn, ei dat»a» a'i chymhell vn y Pwyllgoi ■O vffredinol. Hawdd oedd diystyru yr Orsedd. ond fe' y drafodaeth fywiog, sylwodd Mr Llew Wynne ar teryglon y cwrs newydd a gynygid. Wrth apelio am r wyl v dylesid dwyn y mater yn mlaen yr Orsedd ei hun oedd i benderfynu'r pwnc, a gwrthdystiai yn erbvn gwneud Lerpwl yn faes brw-rdr v Mesu--au. Meddai lleiafrif y Pwyligor Llenyddol hawl i lym wrth eu barn, ei dat»a» a'i chymhell vn y Pwyllgoi ■O vffredinol. Hawdd oedd diystyru yr Orsedd. ond fe' cyfnerthid gan Gymdeithas yr Eisteddfod, yr hon a gynygiai wobrau hael bob blwyddyn. Credai ef yn sicr y byddai'r helynt hwn yn rhwystr ac aflwydd i'r Eisteddfod. Pleidleisiwyd, a chaed S4 o blaid a :>9 yn erbyn y gwelliant. Cynygiodc1 Mr Wynne welliant arall i'r perwyl eu bod Vn cvmetyd pleidlais o aelodau yr Orsedd trwy gylciilythyr yn hytrach nag aros am ddau fis i'r Orsedd gyfarfod.—Eiliwyd gan Mr Wrn Griffith. —Siaradodd Mr J Harrison Jones yn erbyn hyn.— Collwyd y gwelliant. Cariwyd y peadertyniad gwreiddiol gyda mwyafrif, Cymeradwywyd nifer 0 destynau ychwauegol oddi- wrth y Pwyllgor Cerddorol. Gohiriwyd testynau Pwyllgor Celf hyd y cyfar- fod nesaf.

Nodion o Faelor.

Syr Wm Harcourt yn Nantyglo.

,Y Marchog Cymreig newydd,

Eisteddfod Cenedlaethoi Caerdydd.

--)--Cyffredinol

Advertising

—*r" Cyrddau y Oyfodol, &c.

Lieol.

Uenyddiaeth.

Advertising

Family Notices

Advertising