Hide Articles List

8 articles on this Page

Cyffredinol- I

Nodion Amaethyddol,

News
Cite
Share

Nodion Amaethyddol, [Gan FAB Y TYDDYN ] Peryglon y Llaethdy. YN nghylcbgrawn y Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol, ceir ysgrif yn ymdrin a'r llaetLdy, sydd yn ffrwyth arbrofion gwyddonol a wnaed yn ddiweddar. Cwynir fod afiechyd yn cael ei drosglwyddo trwy gyfrwng y microbe-math o gynrhonod anweledig i'r llygad noeth. Wedi gwneud archwiliad i'r mater, daw y gwyddon- wyr i'r casgliad a ganlyn 1. Fod y cyfnewidiadau yr §1 llaeth trwydd- ynt o'r foment y gedy bwrs y fuwch yn amryw iol, ac yn dibynu yn hollol ar y dylanwadau y mae'r llaeth yn agored iddynt. 2. Os nad yw'r llaeth wedi ei lygru cyn gadael y pwrs gan y cynrhonod, y mae pob rheswm i gredu ei fod yn hollol rydd oddiwrth ddim a achosa gyfnewidiad ynddo ac os derbynh y llaeth i lestri cymhwys hollol, gellir ei gadw yn bur am amser lied hir. 3.—Ar wahan i ddylanwadau allanol y mae llygriad y llaeth yn dechreu o'r adeg y gedy y tethi, gan mwyaf oherwydd arogl drwg yn yr awyrgylch, yn neillduol pan y bydd gwartheg yn cael eu godro yn y beudy, ac hefyd oherwydd anmhuredd y tethi a dwylaw y sawl fydd yn godro. 4.—Y mae'r mil hadau (germs) a achosir gan y dylanwadau a'r cyffyrddiadau uchod yn achosi (a) i'r llaeth suro a cheulo (b) yn rhoddi ynddo an- soddau afiachus ac yn peri iddo fyned yn hollol ddiwerth. 5-—Os rhoddir y Ilaeth mewn tymheredd priodol gellir lladd yr holl gynrhonod hyn, a bydd y llaeth mor bur-os nad yn burach—na phan y gadawodd bwrs y fuwch. Gall fod llygriad y llaeth yn cael ei achosi gan afiechyd y fuwch ei hunan, a thuedd tymheredd priodol fydd puro y llaeth. Dylid bod yn ofalus am i'r dwylaw fod yn lan wrth odro-yc wir, nid oes dim pwysicach na gofalu am lanweith- dra yn mho man er cadw'r llaeth yn bur ac iach. Y casgliad a dynir oddiwrth yr arbrofion uchod yw fod goruchwyliaeth y godro gyda'r dwylaw ar ddarfod. Ar dir cynildeb ac iechyd, byddis yn fuan wedi mabwysindu y peiriant godro yn lied gyffredinol, a thipvn yn c'nwithig i ffermwyr Cymru fydd gweled y peiriant hwn yn cymeryd lie eu gwragedd, eu merched, a'u mor- wynion, Fodd bynag, rhaid dilyn yr oes os am wneud y nwydd yn farchnadol, onide bydd yn waeth allan ar yr amaethwr yn y dyfodol nag.ydyw yn awr. CNYDAU'R WERDDON. Cyhoeddwyd ystadegau amaethyddol y Werddon ychydig ddyddiau'n ol. Dengys y ffigyrau fod arwynebedd y tir dan gnwd yn llaio 50,484 o aceri na'r llynedd sef 12,806 acr llai o wenith 38,436 acr llai o geirch; a 333 acr llai obysaffa. OynydrJodd haidd 7055 acr. Er's blynyddau lawer bollach mae tyfiant ydan wedi lleihau yn y Werddon, er nad i'r un graddau ag yn Lloegr. BYWYD GWLEDIG. Wrth siarad yn Arddangosfa Flodeu Penardd- lag Llun Gwyl y Bane cyfeiriodd Mr Gladstone at y boblogaeth luosog adawai'r wlad am y trefi a r dinasoedd. II off fuasai ganddo weled mwy yn aros yn y wlad, a dymnnai weled rhywbeth yn cael ei wneud gyda'r amcan hwn. I raddau, dygwyd y sefyllfa bresenol oddiamgylch gan amgylchiadau anorfod, a gellid gwella llawer ar y sefyllfa trwy ddeddfwriaeth. Credai hefyd mai angenrbaid yn fwy na dyhead a barai i gymaint o ddynion ieuainc adael y wlad bryd- ferth am y dref fyglyd. YMBORTH AT YR HYDREF. Os na cheir llawer o wlaw yn foan, tywyll yw y rhagolygon am ymborth i anifeiliaid yn ystod y misoedd nesaf. Ceir fod llawer o'r meusydd lie hauwyd maip oherwydd sychder maith wedi dyoddef yn erwin, a'r cnydau wedi troi'n feth- iant. Ar leoedd uchel, llosgwyd y borfa, ac ychydig o wyrddlesni welir. Gwir y gellir hau yn bresenol, ond os na cheir mwy o wlaw gwan yw'r gobaitb y ceir cynhauaf toreithiog at reid- iau'r gauaf. Er hyny da fyddai gwneud pob- peth er sicrhau cyflenwad fydd wrth law yn gynar yn y gwanwyn. Sicr yw y rhaid i fagwyr anifeiliaid wynebu argyfwng yn ystod y misoedd nesaf oherwydd prinder porfa, maip, a mangels. PA BRYD I DORI HAIDD 1 Mae'n rhaid fod barn y cyhoedd—neu yn fwy cywir y darllawyr-yn newid, oblegyd cym- hellir yn awr ar i haidd gael ei dori yn gynt nag o'r blaen. Dywedir fod ei liw yn well ac yn debycach o atdynu prynwyr wrth ei dori'n gynar- ach. Wrth gwrs, rbaid iddo fod yn addfed, ond nid da, meddir, yw ei adael ar ei draed nes i'r dywysen blygu ac i'r gwelltyn dori. Da fyddai i ffermwyr roddi ystyriaeth i hyn, gan y rhaid i chwaeth y prynwr gael ei foddloni. CYNHAUAF CYNAR. Ysgrifenir cymaint ar hyn fel nad oes nemawr newydd i'w ddweyd. Ond gwelais fod y cyn- hauaf yd yn Hampshire wedi ei orphen Awst 6ed, ac hyd yn nod y pys wedi eu cynull adref. Ystyr byn yw fod HYDREF HIR o flaen yr amaethwyr, a chant ddigon o amser i arloesi a han y tir. Bydd cyfnod hir ganddynt i drefnu ar gyfer y gauaf, ac i roddi svlw i'w defaid a diau y byddant yn neillduol o fywiog yn ceisio gwneud i fynu am effeithiau y sychder maith—trwy hau maip, glaswellt, a bresycb er eu cael i'r anifeiliaid pan fydd fwyaf o'u hangen. MARGARINE. Ymddengys fod y Times yn ddiweddar wedi bod yn cymeradwyo y nwydd uchod, gan honi mai o frasder biff y gwneir ef. Ysgrifena rhvwun i ateb yr honiad fel y canlyn Di- galondid i ffermwyr a'r un mor ddigalon i'r rhai a brynant ymenyn yw gweled y Times yn cymer- adwyo y llwgr-gymysgfa a elwir margarine. Ei reswm ydyw mai o frasder biff y gwneir y nwydd hwn. Ond yn y lie cyntaf-nid oes arnaf eisiau brasder biir-eisian ymenyn sydd arnaf fi. Yn yr ail le, arferir pob math o frasder-eiddo anifeiliaid wedi marw o heintiau, brasder moch, cwn. cetlylau, defaid, a llygod. Hyderaf y bydd i'r ffermwyr a'r prynwyr ymuno i orchfygu y Llywodraeth a bleidir gan y Times." CEFNOGI ANTURIAETH DEILWNG. Wrth siarad yn nghyfarfod blynyddol Cwmni Reilfforcld Llti, dain a'r De-Orllewin, sylwodd Mr W. S. Portal, y llywydd, fod un boneddwr yn Ngbernyw wedi cymeryd mantais ar y tollau amaetbyddol newydd a rhad. Gyda wyau yr anturiodd gyntaf. Tybiodd ei bod yn rhyfedd fod yn rhaid i ni atforio miliynau ar filiynau o wyau o wledydd tramor, ac aeth ati i edrych beth allai wneud i gyflenwi y galwad mewn pentref bychan. Yn ystod yr haner blwyddyn, anfonodd ddim llai na 41 tunell ac 11 cant o wyau i farchnad Llundain. Gresyn na ddilynai eraill ei esiampl, yn lie gadael i dramorwyr gael y budd. o o

Marchnadoedd.

---0---PWLPUOAU CYMREIG, Awst…

-0-YFWYR TE-DALIWCH SYLW.

iLleol.

Advertising

Family Notices