Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Cyfarfodydd MisoL

News
Cite
Share

farchell, a diolchwyd yn gynnes i Mr. J Morgan Williams, cyfxeithdwr, Ty Ddewi, am ei wlailth di-dad yngLyn a gweithiredoedd, y 'Manse.' EthoJwyd yn gyiniryohiolwyr ar gomisiwn ad- drefrau, Patch. J. L. Jones, Mri. H. W. Evans, YJH., S. J. Watts Wil- liams, Y.H. Cyflwynwyd y genadwri ganl.yno: o Gwrdd Dosbartii Ty s Ddewi, "Ein: bod yn anion. eaisl i'r Gymdeithas.fa i ordeinio ein cenbad- esau i gyflawn waith y we-in-idiogaeth.' Piasiwyd fod y mater yn cael sylw yn y ddau G.M. nesaf, Mir. Watts. Wil- liams, Cadieirydid y CwLd-d Dq-sbarth i'w osod gerbron. Awdurdcdwyd y Trysorydd i d'alu ard-reth Capel Rhyd- ygeLe, a diolchwyd i Mr. H-emiy ,Evans, Ty Ddewi, am ei lafur diflino. yn y lie hwn. Dau weinidog YilI sym- ud o'r sir. sHysbysodd- y Parch. W. iMendms ei1 'fod yn. ymddiswyddo. o ofal y,r eig,iwy;s yn Hwlffordd oher- wydd afiecbyd. Diatganwiyd ein gofid o'i golld c'n pl-ilh, a dy-muinwyd ei adferiad a'i dciychweldad buan yn ol i'w sir enedigol. Dywedodd y Parch. T. Euriyl Jones, Ty DdGwi ei fod yn ymddisiwyddo o ofal. yr eglwys- yno, ac yini bwriadu symud i gymryd g-of-al •e gl1 wys East Moors, Caerdydd. 'Koedil yn ddrwg gan y C.:TvI. ddgall am ei syrriudiad. ù'r sir, a dymunwyd ei Iwiyddiant yn ei fa-es- newydd. Dar- llenwyd y genadwri o Gyrndeitbas'fa Aberystwyth ynglyn a Chronla Gwednddogion Hen a Metbeddig. 'Cyf- dwynodd Ysgrifen-nydd Pwiyllgo-r yr Ysigol Sul, y P,arch. T. Eurfyl Jones, adroddiad yngJyn a' r Arholiad SirüL Derbyniwyd yr adroddiad., a diolfch- wyd i'r Ysigrifennydd am ei waith rhagorol.. Yn wyneb symudiad yr Ysigrifennydd presennial, etholwyd y Parch. E. J1. Davies, Caerfarcbell, yn Ysg-rifermydid, ac yn gynrychiolydd ar Bwyllgor Cyfur.debo; yr Ysgol Sul. Y Maes' Lltafur am 1919-20, yr un a Maes Llafur y Cyfundeb. Arholwyr Dosbarth I a H. Parch. J. T. Job, Abeirigwaun. Dos: III. a IV., JYIr. Henry EvaniS, Ty Ddewi. Anogwyd yr eglwysi i gwblhau casigtliad y Gen- hadaeth Gartrefo! a'i anfon i',r Trys- orydd', Mr. H. W. Evans, Y.H., So-lva, diwedd Mehefin. Llawenydd rir C.M. oedd dealt fod y ciasgliad hwn yn cynyddu o flwyddyn, i fiwydd- yn. Awdurdod y Cadeirydd. i weith- iedu yngiyt; a gw,erthu hen gapeJrTre- dafydd. Gwasgwyd air yr eglwysi sydd' heb wneud hynny i anfon yr ys- tadiegau ar unw'aith i'r Ystadeigydd, Mr. W. R. Lewis, Sun Hill, Dinas. Cyflwynodd y rhai fu'n edrych diros lyfrau'r eglwys adioddiad cialonogoil, a chafwyd gwybod hanes yr achos gan M.ri. W. James, J. Howslls, W. B. Mongan, T. Davies a'r Parcih. E. R. Davies.. Pasiwyd i anfon cydym- deirnliad y !C.M. i'.r rhai c,anlyiniol.- Mri. D. M., Reees, Capol Niewydi^. W. Lodwick, Ci,igerran, J. Grifhths, Ambleston, teulu Lliainungasi, a chof- ion y C.M. at Mri. D. Evans, G. O. Williams, Tyddewi, a Oapt. T. Lewis, Trefin, yn eu Tlesgedd. Y iC.M. nesaf i fod yn Giliead, Mai 6 a 7. Tiestun y Seiat, Rhuf. xii. 2. Pregethwyd gan y Parchn. ,T. Eurfyl Joraes, W. Men- dusi, J. A. Mason (W.), J. J. Young (B.), a Dr. Cynddylan Jiones. LiLUN'DAIN—Jewin, Ebrill 30. Yn absenoldeb Mr. Prydderch Willliams, cymerwyd y gadair gan Mr. 0. Mor- gan Owen, cyd-lywydd am y flwydd- yn. Arweiniwyd inewn defosiwin; gan Mr. R. T. 0:wen, Hollo way.' Dar- 11 en wyd apel odddwrth y Parchf Lewis James, Builth, Ysigrifennydd yr Ath- rofia ddiwirayddol yn Aberystwyth, am gasgliad1 eryifellleni, oddiwirth yr eg- lwysi, tuag at yr Athrofa a'r Ysgol P,aigb,aro" oa,wl yn Nhrefecca, yn wyn- eb giofyniio-n trymion y sefydldiadau hyn yn awr. Apeldlwyd yn daer ar i swyddogdon yr egitwysd ddangos teyrn- garweh i'r achos- teiliwng hwn. Cani- atawyd cais Eglwys Holloway am gael cadiw eu supply adref ar n'os Su,tiau am y gwieddilil o'r flwlyddyn ban. Cyt- unwyd i anfon cydymdeimlad y C.M. at Mr. R. T. Mason, ar farwolaeth ei fain, ac at Mr John Daviesi, Fialmouth Road, at farwolaeth ei dad. Adrodd- iad I'wyilgorail.—PwyllgOr y Rliag- len.—Cyflwynwyd cais oddiwr-th Eg- ]ivs ys1 Jewdn: am agor y Gist. Oher- wyd'd y pwysdgrwydd 0. ga:el y Gweith- r,e.,d,cedd allan yn ddiymdroi, caniata- wyd y cais, er na ddaethai mewn pryd1 i'w argraffu air y Rihaglen. P>wylltgor i\riannol-Cy,fl¡wlynwy:dCiais oddiiwxtbEiglwys. \Vi,l¡les'dien Green am grant o'r Groefa Fenthyciol. Can- iatawyd y, cais. Ilvsbyswyd y rhadd i'r holll geisdadiau o',r, eglwysi fod mewn llaw erbyn y C.M. nesaf. Holi a derbyn. Biaenoriadd. Cyitunasid mcwn: C.M., beth amser yn ol, y der- bynid blaenoriaid yn aelodau o'r C.M. o hyn allan yn y drefn a gan- lyn "Hoildr hwynt am eu profiad o'r Iachawdwriaeth yn eu gwybodaeth 0< ha-nies a chyfansoddiad y Corff, yn oil y Wieithxed Gyfansoddiadoli; yn eu gwybodaeth o'r Ysgrythyirau, neu ran o'r YSlgrythyrau.), De rhyniwyd blaenoriaid new.ydd Charing Cross, yn ol y d-efn newydd. hon, a chaed amser a go fir yn hir. Dew.isasid pump o frodyr gan Charing Cross, sef y Dr. T. Phillips" a Mri'. Arthur Davies, St !v. yn Davies, John Davies, a Hum- phrey Williams. A'r Dr. Philips yn 'hen aeLod o'r C.M., ndd oedd ange-n ei dderbyn ef drachefn. Rhoddwyd prawlf llym ar y Hedlil, ar eu hymlyiniiad w.rth y ffydd Flethodista,idd, a hefyd areu ffydd, a'u profiad Efengyiladdd.; ac er llymed y prawf, ni chaed yr un obonynt yn brin. iOioisant foddvon- rwydd icyffredinod a brwidfryidig. Da oedd cael brodyr mOT I-V.horli-taidd, a rhagorach fyth oeddi eu cael. yn ddds- ■gy-blion mor gywi,r a theyrnjgaroJ i lesai Grist. Wedi eu holi gan y Parch. John Thickens, rhoddwyd iddynt gynighorioni pwrpasol ac ymoarifeTOl iawn, gan, Mr. Ben. Evans, Holilo- wiay, ac yntiau yn hen aelod 0 Charin.g Cross, yn. hysbys yn anbawsterau a ehyfieuster,au arbenniig yr eglwys. honno. Wedi i'r I.iywydd ofyn y cwestiwo arferol, yng'iyln a ddrwesit, a chéJc,el fod pob urn o'r brodyr hyn. yn iach yn y ffydd honno, r'hoes'. iddynt oil, yn enw y eM. ddeuheulaw cym- deithas', a. chroesio- cynnes, i'n mysg. T,erfyll,wy,dt g,wiasianaeth o fawr fendith, trwy weddi gan y Parch. T. F. Jones, Cenadwriaethau 0. Gymdeithasta Aberystwyth,—Ciyflwynwyd y rhain i sylw PwyHigor y Rhagllen, i'w tre-fnu 'ar igyfer y C.M. nes,af. Coimisdwn ad- drefuiu y De.—Dewiswyd y Parch M. W. Griffitlil B.A., a Mr. Timothy Dav- ies, Y.H., i gynrychioli C.M. LInn- dain, ar y Comisiwn, hwn. iCytunwyd1 fod y C.M. nes-af i'w igadw yn Char- ing Cross" yr a WY olla[, i',w threuliro i sefydl'u blaenioriaid. newydd y.r eglwys honino, dan arweiniad y Parch. jiohn Thickens, a Mr. Ben. Ter- fvnwyd trwy Wieddi gan Mr. T1. Prit- øhard. MYNWY—Pernio. Tredegar, EhrÜl 2.4. Y Parch. Evan Lewis, GeHy- groes, yn y gadair. Decihfieuwyd gan Parch. T. R. Jonies, Maesiycwmmer. Derbyniwyd cais odddwrth Mr. D. R. Rloiberts, yr Ystadegydd, yn gofyn i'r C.M. apwyntio brawd i ysgrifennu yr anerchiad blynyddol i'r eglwys. Pen- odwyd y Parch. D. M. Rees., Tredeg- a.r. Darllenwyd oais üddi wrth y Parch. W. D. Rowlands, Ysgrifen- nydd Cymdeitihasifa'r Die, yn gotfyn i'r C.M. apwynltio brodyr eymwys i eis- tedd ar Gomisiwn yr Ad-drefin.iaint. Pasdwyd yr enw,au canjiynol: Parchn. R. W. Davies, D. J. Evans, G. H. Havard, Mri. Dd. Evans, Rook, R. W. Jones T. Huighesi, Newport. Pas- iwyd pleidilais o gydymdeiimladi a'r rhai canlynol Parch. J. P. Millward, Mr. Evan Jonies, Blackwood, Mrs. Thomas Jones, Aberoarm, Mr. Biaker, •'Newbridge, Mr..Henry' Richards, Pant, Mr. Ben. Jones, Rhymney, JVIr. J. Poiwell, Beaufort, NIr: John Gibson, Cwm" Mr; Thomas; James., Nantyiglo. Cyflwynodd Mr. Ben. Jones, Rhym- ney, achos Croiiifa Gweinddoigion Hen a Methedig i sylw y C.M. Dywedai ei fod wedi ymgymeryd a'r gwaith ar ran y C.M., a theimllai yn barod i wneud yr hyn a allai o Maid y mud' iad. Penderfynwytd rhoddt pob cefn- og,aeth i Mr. Jones, aic awdurdodwyd ef feil ysgrifenniydd i anfon ayichlyth- yr yn egluro amcan y Gronfia i'r eg- ]wysi. Siaradwyd gan y Parch. Owen Evans, Risea, o bliaid. iRhybudd o gJlnhygjad y Parch. G. H. Haviard mewn perthynas i'r Coifnodion. Ar 01 ylehydig ymdiddddian pellach, pen- derfynwyd gadael pethau fel< y maent- am 12 mis arall. Hysbysodd y Parch. E. C. Pugh., B.A., fod y bTodiyr can- lynol wedi eu liethol ytoi fliaenoriiiaid yn Llanover: Mr. Junes (Tihe Factory) Mr. H. D. Jones. Mr. Morgan Jones, Mr. Peter James. iGeinhadaeth Dram- or Galwyd sylw y ciyfarfodi at y Gen- hadaeth Dramor .gan Mr. Bern. Jones, y Trysorydd Sirol. Eglurodd fod y caSigliad e'eni yn dangos. cynnydd, a phof-ai hyn fod: yr eglwysi yn effro i hawJiau y Genhadaeth, Yn absenol- deb y Trysorydd, y Piareh. D. L. Jenkins, cyflwynodd Mr. J. T. Dav- ies, Beaufort, adroddiM o'r Cyfrifon Ariannol am y flwyddlyin. Pasdwyd pleidlais o ddiolchgarwch i'r Parch. D. L. Jenkins 9cin. ei Ilafur difiinlo yng- lyn, a chyfrifon ariannol 'y C.M. Dar- llemvyd c-ads odddwrth Gyfarfod Dos- barth Ebbw Vale yin, gofyn ar i'r Pwylligor Ymweiiadol driefnu i'r C.,M. gymryd lie yn ach!y<uro! ar un o'r dyddiau gwyl, er gallhogi rhfao-or o'r llteygwyr i fod yn bresennol. Rhodd- wyd ystyriaeth ffafriol i'r cais, a phen- derfyniwyd c,y,rial y C'.M. nesaf yn Rock, Blackwood, Mehefin. 10 (Whit Tuesday). Cenadiwriiaeth.au Dos- barth Abercarn (a) Cais am d'r Pwyll- gOr Adeiladu daliu ymweliad a Llan- hdlleth; (b) Am ddanfoniad Rhaglen y C.M. i bob siwyddiog: eglwysig; (c) Cainiatawyd i Eglwys Risca fen;hyca £20'00 o'r South Wales Loan Fund. Rhymney (a) Dymuniad ar ran Eg- lwys G-laniynanit am giynirychiolwyr dros. y C.M. i gymryd. Iliads yr elghvys yn. etholiad Blaenioriaid. Enwyd y Parch. D. L, Jenkins a Mr. J. J. Dav- ies; (lb) ,bethel, New Tredegar, yn hysibysu tahad Z50 o'r ddyled, a Bethel, Bargoeul, yn gofyn. caniatad i feinthiyca Cl5c-. (d.) iGillfach yn gofyn am genadon i gymryd llais yreglwys yn newisliiad Maenoriruid. Enwyd y Parch. John Williams a Mr. Morgan James. Birynmaiwr: Bailey Street, Bryinmawr, yn gofvu ain genhaddn. i gymryd llais yr eglwys yn neiwisiaid. blaenoriaid. Enwyd y Parch. D. James Jones a Mr. T". L, Williams. Tredegar Sal,em yin goifyn oaniatad i fenthyca £40, a Zion £100'. Cyf- lwyinodd Mr. T. Hughes, yr adroddiad ar ran Pwyllgor y Blanche Evans. Derbyniwyd yr adroddiad. Pender- fynwyd fod pwyHgor aribennig i ym- weld a Cwmfelinfach, ac i gyfiwyno yr adroddiiad yn y CM. nesaf. Mr. T. Hughes, Newport, yn gynu-llydd. Rihoddodd Mr. Rees Edwiards. hanes yr ach-os yn y lie. Dywediai foci> yno lawer ot ffyddlondebi yn cael ei ddang- y 09 i'r acbosi, ac amryw o'r a,elodau yn cyfrariiau yn dedlwng'. Rhif yr aeilodaiu ddiwedd y flwyddyn yn 174, a'r cas-gliiadau yn 646c,. Yr oeddent fel eglwys- yn gwneud- eu goreu i tod yn rhyw gymaint o d-dylanwad yn y cy'lch a'r gymydogiaetih. Hysbysodd Mr. John Da-viesx Ntewpoirt, un o'r cynryehiolwyr, ei fod w-edd edrych dros- lyfrau y He ac wedi Clael ei fodd- loni yn y ffordd yir oedd y cyfrifon. yn caiel eu cadw. Tleimlai yn ddiyled- siwydd arno allw sylw y siwyddogiooi at y ffaitlh nad oedd- ygydnrabyddiaeth Sabothol dielidi i weinidogion oeddent yn gwasaniae-thu yini l'cnuel yn deilwng o"r amgylchiadau presiennoL. Gohei th- ia' y byddenit yn qymryd; hyn i ystyr- iaeth. Derbyniwyd yr adroiddiad. Terfymwyd trwy weddi gan: y Parch. W. J. Thoimas-, Six Bolls. OOiGLED D ABEiRTEIFI. KbriII 30, a Mai i; Lliywyddidn, Mr. John Morgan, Sd-loh, Piarch. O. H. Jones-, M.A., B.D., De-chreiu-wyd cyfarfod y bore gan- M.r^ R. fones, .Salem. i)ar'lenwyd lil'y,tlhYIlau yn cydmabod cydiymdeimlad y C.M. oddiwrth y Parch. R. Hiughies, M.A., Aberys- itwiy^b; Mri. Arthur Jones., TlahernacL; Lewis Thomas-, Tabernad; Rowland James, Gaped Deiwi. Darlllenwyd lly-thyr ar ran, y mudiad. i drefnu Coffa- dwriaeth i 'Gnainiogw-en yn; y Sir^, a phasiwyd i anif-on cyilchlythyr i/r eg- ilwysd yn c,e,fn,ogilr mudiad'. Cyf- lwynwyd peindterfyiniiadiau Pwyllgor y Giromfia i gyniorthwyo Gwei-niidiogion Oiedrannus a. Me-theddg i'r C.M., a rboddwyid adroddiad o hanes, y casgl- liad o fewin cyllclh, y C.M. gan Mr. A-ithur Jonesi. Cr-o-esiawyd gan y I.iywydd Mr. L. Lloyd, Lerpwl, ar ei ymwel-iadi a'r C'.M. GyfiwynlOdd hiefyd y Gadair, mewin- modd cynnes, i'r Parch.-O. H. Jonies, B.A., B.D., Lliain- iliar. Diolchwyd, i'r Cynlywydd am ei lywiyddia-eth deg, fedlius a bpnie-ddig- aidd. Rhoddwyd adroddiad cryno- o weitihrediadau SlasiW-n Aberystwyth gan Mr. John; Morris" P-enllwytn, ac adroddiiad o'r casgliad- tuag ati gan Mr. Arthur Jonies-, Trysorydd. Er i igasigliiad, mwy nag arf-erol giael ei wneutbur erys- diffyg o £ n. Diolch- wyd i'r Tlrysiorydd a'r Archwilwyr, Mri. D. Thomas, Siloh, Ivor Evans, Tabernacl, am eu' gwasa-niaeth. Clad- arnhiaiwyd adroddiiad y Pwyllgor Sir-ol a'r Pwylilgior Dirwes-t Arbennig'. Diar- llenwyd yr ialteiB 0 G.iM. Tre-faMwyn Udhlaf ynglyni a c-hyhbeddiadau Sab- othol ein- g-weinidogion: yn, diatgan nas giallenit, ar liyn o tryidi, roddd ysty'r- iae-th i'r mater, na threfniu cynrychiol- at:ih i'n cyfarfod. fell C.M., a phas- iwyd i anfion anoga-eth gref i'r egjhvysi yn wyneb- yr amgy'Fc.hiadau, ac hefyd i hysbysu G.M. Trefaldwyn Uchaf o'n teimlad sdom.ed-ig yniglyn a'r -mater. 0 Ciadiavnhawyd y trefndiant ynglyn, pL'r Arbo-liad Cyfundebol, ac adir-odddad y cenihladau fu yn- Gosen a Plh-enililwyn, y rhiaJi a hysbysiemt fod y Mri. E.'L-lbyd, Daniel Da-vies, E. Morris, Gosen,, W. Edwards, Isaac Jonies, Evan 'Morigan, E. Pderce, John. Williams, Penillw^ni, wledli eu dewis yn flaennriiaid. Ter- fynwlyd y cyfarfod- gan y Llywydd. Diec-hreuwiyd cyfarfod y prynhawm gan Mr. D'. Jioneis-, Salem. Cani-atawyd cais, eigiliwys: Bath St., Aibeiy-stwyth, -aim gemihadau i'w chyniorthwyo yn -newdisdiad. hiaenoriaid', a p-henod-wyd i fyned yno y Pia-rch. R. J. Rees- M.A., Alrii. David, Samuel, M.A., Daniel Thoimas. Pasdwyd i anlfon cydym- deimiad y C..M. at y Mri. E. Evans,, Tabor, E. Evans, YJH., Lledrod-, T. Morgan, l'onterv. yd. John Daniel, Rihydyfagwyr, W. E-dwiards, l'enii-wyn. yn eu galiar; John Edwards, LHanilarj J. D'avfes, Tialiesin, yn eu cyst-udd. Galwyd. siyl-w at Gasgliad- y Genihad- a-eitih Gartrefoll gan; Mr. Arthur J. Jones; Ca-sgliad y Symudiad Ymoaot. ol gan. Mr. D. Thomas, a Chasg-liad y Coliegau glan y Parch. John Davies, B.A., a. chiymhellwy-d yr eglwysi i fod yn ffydidlün iddynt. Agorwyd y mater, "Yr Eigjliwys a phrob-lemau ym- arf-ero! Oymdieithaa" gan y Parch. Jlohn Davies, B.A., m-ewn anerchiad cryno a meistroligar. PwysLeisiodd fod yr Eiglwys- wedii ei ga,lw a'i ehym- hwfyso ar gyfer y gwaith hw-n-, ac mai ei chenhiadaeth y'w trüi ei hegwyddor- ion yn fywyd. Siarad-wyd ymheDach ,gan- y Parchn. T. Jenkims, Hugh Rob- erts, D. G. Jones, D-. Lewis, D. H. Lloyd, Mri. John Morgan, Hugh Hughes-. Diolchwyd d'r Parch. John Davies am ei an-erchiad, ac anogwyd ef i'w gyhoeddi. Penderfynwyd cael ymd-rindaeth ar yr un mater yn y C.M. nesaf, ac fod Mr. Arthur Jones i roddri an-erchiad. Tr-efinwyd y C.M. nresaf yng Ngharado-g, Mehefin 4ydd a'r 5'ed. Penodwyd yn. aelodau ar y Coirndsi'jwn Ad-drefnu y Parch. D. Wil- Iiams, M.A., Mri. E. Evans, Taber- nacl John M^jris. Penlilwyn. Cyf- Iwiynwyd adroddiad o hanes- yr Achos: yn y lie gan. Mr. D. Lloyd, Rees-, 1.1an- ilar, ac yrnddiddanwyd a'r swyddog- y 11 ion gan y' Parch. D. Mor,gfan; Pen- lilwyn. Terflyn wyd y cyfarfod gan Mr L. Lloyd, Lerpwl. Bore lau, cynhal- iwyd Seiat' gyffredihOl ar y mater, "Ad-l-ddyfodiad Crist fel ffynho-nnell o gysiux i "T Eglwys." Siaradwyd gan y Parchn. D. H. Lloyd, J. Chrjstmas Voyd, Hugh, Robert's, Griffiths, Tre- ddol. Pregethwyd gain. y P-archm. J. Davies, B.A., D. H. Lloyd., J. (diri.-rtmas Lloyd, M. P. Morgan-, Blaiena-n-erch. T'R E F ALD'WY N UCHAF .-Dref neiwydd, Ebrilll 10. Lly-wyddriorf: y Parch. J. Madi'Yn Jones- a Mr. J. E. Mililis, M.R:C.V..3v Dechreuwyd gan Mr. E J Jones, P-enegoes:. Y C.M. nesiaf yn. Gleiniant, ar Iau a. Gwener, Meh. 5, 6. Mater y Seiat fydid "Hedydd yr Yabryd" Glian ynghyd a'r angen am dano," Actau i. 5. Co flaw yd am Mri. David Jones, Y.H., Neuadd E Evans, Gwiernerin, Handinam. j a, cihyfeiriwyd hefyd at farwolaeth y Parch. Edward Patty M.A. Pasdwyd i' fyin-egi cydiym- deimla-d a Mr. Richard Jone-s, Y.H., a Missi Owen (a,r farwo-aeth Mr. D. I-onesi) teulu y div/eddar Mr. Edward Evans; Mr. Hugh Davies, (wedi. Colli chwaer) y Parch. J. Willliams, Seion fwedi eolild chw'aer); Mrs. Evans, Gwem-eriin (wedi clad-du ,ei pliriod); M.r. W. Humphreys, Din-as (mewn gwaeledd) Eglwys y Crescent, Dref- newy.dd a Hien.aduriaeth Trefaldwyn (air farwolaieth y Parch. Edward P,arry); Mr. J. C. Gdttins a Mr. J. T. C. Giittinsi (ar fatwo-aeth M-rsi. Gitlt:ÏiilSl). Gan !.fnd Cyn-bdeithasfalr G-aeiaf yn dlOd i gy'lc'h y CM. hwn, rhoddwyd eyfle. i lie neu leoedd sydd hehei derbyn, eriped i wneud cais am dani, os d,,ym,unarvt. H!,ysbiy,&wyd ar ran y Cenhad-au a fu y!n Rhydyfe'ldn fod yr eglwys wedi d-ewis pedwar o frodyr yn flaenoriaid, sef' Mri. Rich- ard Pugh, Rowland Jones, Richard Join-es:, Rhiwgriafol- a, Rlichand Jones, Biachei'ddoin. Hysbysiodd yr ystiadeig- ydd fod. dwy eglwys, heb a-nifon eu cyfrifon i merwn. 'Einwyd y Parch. J. Willliams, B.A., a Mr. Maurice Jones, Carno., i fyned i Saron i gymiryd llais yr eglwys yn (newisiad -blaenoriaid. Hysbyswy-d nas- gellir cynnial y Gym- an,,Ia ganu eleni, and ddsgrwylir y bydd pe-thau yn ffafrio" erbyni y fhvydidtyn nesiaf. Dechreuwyd cyfarfod y pryn- hawn gan. Mr. T. Powell, Maengwyn. Croeaawyd Mr. E. J. Jones, Piemiegoesy arei ddychweliadi o'r fydddm yn y Dwy rain. Gwagania-ethodd yn SaliÛlni- ca, yr Aifft, a Ph-ailestdna, a gwmaeth waith rhagorol fel m-ilwr da i lesil Grist. Dywedo-dd air, a dymunwyd ar yr eglwysi ei gynorthwya i lanw ei Sabotbau, a hysbylswyd ei fbd ar diro i ddeibyn gal wad. Adroddiad Pwyll- orau Y Symudiad Ymosodioil:: Y mae'r oil o'r eglwysi wedi gwneud y casgl- dad. Y cyfaniswni, ydyw £1,120 9c. Y swm uch-af a gasglwyd erioed (Mr. Hugh Davies, Tryisio-rydd). Y Weinidog-aeth Sabotbol: Cyflwynodd Mr. 1.1. D. Humphreys y ayfrifon, am y flwyddyn- a dddweddodd Ma;wrth 31,