Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

Gení, prtoM a HDarw. GENEDIGAETH. Richards.—Rhagfyr 16, i Mr. aMes. Gom-er Richards, Green Road, Brymibo,—mab. PRIODASAU. Adams-,Rowl,ands.-Rhag. i ieg, yn.g nghapel M.C y Bala, gan y Parch. R. R. Wiilliams, M.A.,— Riflemian George Adams, Acton, Llundain, a Miss E. J. Rowlands., u.nig ft-rch Nlr. a Mrs. R Rowlands, Llanfor, Ba;],a.. Edwards—Williams.—Rh.agfyr 18, yn 'nghapel M.C. Tra:wsfyliydd, gan y P,archni. f David Hughes, g'weinidog, R. G. Owen, B.A., LI anuvvchl:l}'a, a W. Jones, Pare,—Mr. J. Owen Edwards, mab ieuengaf Mr. a Mrs. Robert Edwards, Fondio-, Man- u-wcbllyn, a. Miss Kate Wiilliams, ail ferch Mr. a W. Winiiiam.s, Hcn- dre, Cw: -mprysor'. Forster'-Jones.-¡Rhag. 10, ynighiaipel y M.C. Lilanfairpvvllgwyngyll, Mon, gan y Parchm. W. J. Williams a T. I L-loyd- (cefnder y briodferch), iL.a'.ice- Corporan Arnold Forster, R..E., Nantwich, a Miss: Mary A. Jones, merch hynaf Mr. a Mns. Robert Jones, Ty'nycoed Llanfair P.G. Tho!i!c><—James.—Rhag. 17, ynghapel Mori.ah, Llanbrad.ach, unwyd mewn glan. briodas, gan y Panchn,. T. Jowes-Davies, Taff's \'Ve:'l, a. T. N. Jones, (,'aerphil;i,-y Parch. 'T. P.- T'homas, gweinildcg1 presennol eg- lwys Moirilah, a Miss M. A. James, unig -ferch y> -diiweddar Mr. Edward James, a Mrs. James, ic, Pencerryg Street, iJlanbradach. Thomas—Jones.—T-ach. 29, \:ngh,a,pel Bethianii'a, Pen;ybontf.a:wir, gian y Parch. T. Wynne-Williams, Peny- bont'fawr, yn cae-i ei gynorthwyo can y Parch-Richard Owen, Tregeiriog, —Mr. Fr,ancis Owen Thomas, Tre- igieirio'g, a Miss Louisa Jones-, Pen. ybontfawr. \Vardl-W:iIliams.-Rhag'. Ileg, yng nghapel Hore.b (M.C.), R-hoV,iryfan, Sapper Walter Ward, Cheeiham, Manchester, a Miss Maggie Wil- 1Lams: Bronmeilliom, Rhostryfan. MARWOLAETHAU. Davies.—Yr wythnos ddiweddaf, o'r Influenza, yn Nottingham,-Mr. Tofin Davies, gynt .athro cynorthwyol :'n Ys'gol Sir Abeirhonddiu. Davies.-—Rha,g. 12, yn 58 mlwydd ced Mir. John Davies, 3, Narrow Street, Llanfyll/.in. Davies.-Rh.alg. 8, Cadet John Davies, • R.A.F., mab hynaf Mr. a Mrs Dav- ies, Peineasite!.], Llwynpiod. Ell,l,s,IZha,efy-r- i,Sfcd, yn 68 mllwydd oed, Mr. Thomias Ellis, .anawyl briod.Mrs. Elizabeth EJLis, 19, Isaac Street, Lerpwl. Ellis.—Rhag. 5, yn 62 mBwydd oed, Mr. Evan. W. Ellis, T'y'nygerddi, Ebenezer, C'lwytybonit. Edwards.—Rhag. 10, yn 56 mllwvdd oed, Mr. Robert Edwards, Peny- Igraig, Gwy'tlherin. Edwards,Rhag. 14, yni: 7 mlwydd oed, Mr. Edward Edwards, Ty'n y Berllan, Llanfair, Dyffryn Clwyd, !gynt o Cilcen, -L,lane-Man, E.vans.-Rhag, 8, yn 17 mlwydd oed, Mr. Tuduir Evans, annwyl fab Mr. a Mrs. Evan Evans, Nant Erw, .Llanddewi, ger Ijlanrwst. EVansi.—MrSt. Evans, lainmwyO! briod. Mr. E. M. Evans, Highigate, Lhm. dain. Griffiths.—Rhagfyr i4-eg, yng Nghaer- gr,ptwnt, Mrgi. Griffiths, aninv/yl briod y PrifathiTO E. H. Griffiths, gynt Coleig1 Prifysgoi y De, Caerdvdd. Hughes.—Rhagfyr 18, yn 65 fnllwydd oed-, M:r;si; Grace Hughes-, annwyl briod Mr. Hugh Hughes, Fromf-en.no Fajm., Bala- Hughes.—Yr un dydd, Mr. l- R. Hughes, Ty Capel, Ro Wen, yn- 26 mltwydd oed, a Mrs. Hughes, ei .aranwyfl! briod, yn 28 tniwydd oed, Howell.—Tach. Sfed, yn. Lampnian. Canada, Mr. D. II. Howell (Din- mael1 gynt), anmvyl bricd Mrs. E. H. HoweM, Bryn AWe-)n, Llan- gaffo, Mon, Joaies.—Rhag. 18, yn sydyn fell can- lyniad )i ddiamwam, yn 16 mlwydd oed, John Wililiami Jones, annwyl fab Mr. a illr- James Jones, 7, St. Anne's Grove, Birkenhead. Jones.—Rhag. 17, yn 80 mlwydd oed, Mr. Richard Jones, Bodryn, Llan- idwrog, Caernarfon (gynt Garreg Wen j, Porthm ad-og). Jones.—O'r Influenza., yn 52 milwydd oed, Miss Annie- Jonesi, 15, St. Mark St. Afdgate1, Llundadn. Jonesi—Rhag. 7, yn 214 mlwydd oed, yn Edinburgh, Dr. Myrddin Jcnes, anmvyl tab ylr iHenadur R. E. Jones, B o derwy d-d, L lanberis. Lloyd.—'Rhagfyr 8f.ed, (Robert Lloyd, Riiver Street, Rhyl. Bu am, flyn- yddoecld yru Swyddfa, y llythytdy y," y High St., ae yr oedd wedi cyrraedd cedran I'ensiwn pan yr yrnddis,- wyddodd oherwydd hir nychdod. Yr oedd yn ,ae;od ffyddilaw-n o eg- lwysClwyd St. Cludwyd ei wedd- dll-ion, i palltmelyd, cartref ei t'ebyd. Owen.—Yn Itali, o pneuri-iioni a,' Preif ait, iRiichaird' Owen, Bryn Meddyg, Aber, ger Bangor. Pl'offit't.-J<.lhag:fyr 15, .yn, 74 mhvydd oed, MI-is,. PrOfitt, Ffynongro-ew Road, Rhyl. Y teulu yn adnabvdd- us a pharchusi yn. y dref, a mawr gydymdeimlir a Mr. Profitt a'r teulu oil. Yr oedd yr ymadawedig VIII, iael-od hynod o ffyddiawn o eglwys Oliwyd St., a theimlir biraeth a c'ho'li&d am dani. Pa.rry.-Rhag. 3, yn 21 mlwydd oed, yn Nwyrain Affrica, o'r Influenza, Pte. Harold1 Parry, R.A.M.C., mab ieuengaf Mr. a Mrs. T. Parry, 16, January St., -Manchester. Roberts.—Tadh. n, yn 30 ml. oed, yn Ysbyty Boulogne. Ff'rainc, o'r b- fluenza, iLieut. John Roberts, B.A., M.C: Bod Ifan Ysbytty Ifan. Rowlands.—Rhag. 10, yn 74 milwydd oed, Mrs,. Winifred Rowlands, Fron Villa, Tregaron, gynt Cwrt Farm, LI angeitho. Wiilliams.—Rhag. 6ed, yn 77 mhvydd oed, Mr. Thomas Moses Williams, Eryri House, Llianberis. Wiilliams.—Rhag..12, yn 75 mlwydd oed, Mrs. C. Wiilliams, 9, Station Road, Lla'nrwst. M ARW O L AET H A C HL AD DE DIG .AE Til Y PARCH. CHARILES WILLIAMS. PRESTATYN. Fel y orj'bwy-l'iwyd yn y rhifyn di- weddaf, hunodd ein hynaws fr.awd a chyfadll, yn diawel yn. ei Waredwr dydd Gwener, y 13eg. 0- Ra.gfyr, yn -°i breswylfod yin. 'Arw-endon.,> Prestatyn. C'afodd nychdod trwm am rai wylth- nosau, ondl fel y galesid disgwy.1 i gymeriad mor :'dawel a, gwir dduwiol, bu yn ddioddefgar mewn cystudd, a ehedodd ei ysbryd i'r tuigfannau nefol ar y dyddiad uthod, mewn. tangnefedd heddychol. Bu mewn cysyEtiad ag eglwys Rhosddti cyn symud i fyw i .Prestatyn.; alc 051 ydym yn iawn gofio, yn eglwYISt Ceirni yn flaenorol i hynny. Wedi ymryddhau o ofalaeth 11 rai blynyddau ynol, adod i Prestatyn, ymbriododd a. Miss: Roberts:, m.erch y diweddiarBarch. Win, Roberts, Aber- •geiLe, a bu ef .a'.i briod yn gofalu (ar gais y C.M.i, am yr achos yn Gallt- meiyd, eglwys fechan rhwng Prestatyn a pyserth, ac y mae ol eu Ilafur yn aniiwg yno, a bydd am eu gwas- arnaeth ffyddlawn. Galwyd Mr. Chas. Wiill-iamis oddiwrth ei lafur atei wobr yn 76 mlwydidi oed.. -Nid llaw-ar o'r efrydwyr oedd yn. Athroia y Bala, ar yr un adeg ag ef, sydd heddyw .at dir y byw, gan .fodhynny yn gynnar yn y Seventies, > ond yr ydym yn sl:cr--o.'r ff,aith fod ,Char lies Williams yn uchel yn ffafr ei gyd-efrydwyr, oherwydd grymusder ei gymeriad fel sanlt, a'i foneddigedddrwydd Cristioinogoil. Pri- odol y sylwada-u wna-ed arndano ddiydd yr "Nid oedd am ymiwthio i'r ffrynt, nac yn meddu y duedd leiaf i gael gan eraill wneud hynny .ag ef, ac o'r herwydd: we-l'wyd mo-'i ragoriaeth.au, ond gan ed gyfei'll- ion mwyaf mynwesol, a c'hydna.bvdcl- wyd mo'i ailltioedd ond gan y oraff a'r deaUus o.'i .-wraimdawyr. Yr oedd yn ddiwinydd cryf, yn meddu ar gyimer- iad noble, dynoMaeth gref, yn mawr barclia, ed gyd-br€geth\vyiyn ddiab- sen, yn caru'r e"ncil'i.!on, y;n,ffyddlawn i'w argyhoeddiadau, ac yn Gristiion di.amheuo}, Dygwyd ei wedddllion. i g-laddfa y MethodSitiiaidi yn Abergele, dydd Mawrth, yr 1 -t a daethi t'yrfa barcli- us ynghyd o PiestaityiJ, Rhyl a" '.r cylch- o<edd, Aberg,ele,&c. Gwasanaethwyd yn y ty 3-in, Prssitatyn, gan y Parchn. T. M. Joxie-s, Gronam, a Gilynne Roberts (W.), Pres,tatyn. Llywyddwyd y gwas- an.aeth Abergele gan y Gweinidog, y Parch. W. R. Owen, B.A, Darllen- wyd rha'n o'r Ysgrythyr a gwedddwyd gan y Parchn. J. Roberts ac R. Lloyd Jonesi ■:( W.), Rhyl. Dywedodd y Llywydd. fod a-mryvv ly,thyrau wedd eu derbyn oddiwrth frodyr oedd yn methu a bod yn bresennol ac yn eu mysg Mr. Herbert Lewis. Yr oedd y Parch. Robert Hughes, Weston Rhyn, yn y jilythyr dCi.arll'e;nw d oddi wrtho, yn d'wyn ty-iolaeih uchel iawn i'r ym- adawedig; oddiar adnabyddiaeth gyson 0 hono er pan yn gyd-efrydwyr yn y Bala. Yr- oedd dau o',r brodyr alwyd 1 siarad yn v.f angladd, sef y Pardhn. R. Richards a H.Barrow Williams,,yn y Coleg yr u-111 adeg a'r ymadawe^ig, y • nailil fel efrydydid a Mir. Harrow WiI- liams fel Is-athro. Heblaw yr uchod, ,c,ym-erwyd i,han gan y Parchn. R. Wil- liams, iLlandudno Junction, J. T. Jones, Rhosddfu, ,ac OwÚn I'toulifes, Beitt'ws. Ac yr oedd yn bresehnol y Parchn. Wm. Lloyd a Lewis Owen, Rhyl, ac R. Williams, TyWyn;; Hefyd o'r peirthynasau, y Parch. J. S. Derbv- shire Roberts, B.A., l\hc'itho(. GJyn. gower, Jiala, a Mri. W S Roberts, Tre- h.a.rris, T D Roberts, Caer (bro-dyr Mr-si. Charles Williamisi), a'r Parch. A. Lloyd Hughes. (W.), Corwen (ewythr Mrs. 'Charges Williams), ac amryw eraill. Yr oedd eglwys Rhosddu wedi anion y: Parch. J. T. Jones, ac un o,r Blaenor.iaid, Ï:'w cyurychipli. Dalp.ar- wyd ymbo.rth' i'r ddeithriaid yn y ;e. Schoolroom: gan Eglwys Abergele.

Y NERFAU A'R TREULIAD.

Advertising

Cyfarfodydd MisoL ----"'"--