Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

-_,-------_n__-.."----,-,,.,--,-,--.,-----".-".----------.-."---'---__----._-_._._._-__--------___-------_-.--NODION…

News
Cite
Share

-n_ NODION CYMREIG. A GRAS AM RAS. Adored byth i mi,, ■ Fy lesxi, yw Dy ddior Mae i'r anighenus ynot Ti Anfeidrol stor; Dof at Dy borth drachefn E,r tloted yw fy myd; A gwyr fy nighalon fbd Dy drefn Yn nas i gyd.. Dy ne:fo,l ddw,yf,o,l .(Icl,a.wn, A'm daliodd hyd yn hyn A dell i ddod tra pery lawn Gaillfaria fry n Mae ncrtls yn ol y dydd, A balm i'r dyfnaf gflwy; A giolud etifeddaon ffydd, Ni dderfydd mwy. Ymlaen o hyd vr af, Heb ofnii. troiion. chwith; Ac eistedd wrth yigToes a wnaf, O dan y gwh fh Dy .hen addewid fawr A erys yn e.i bias A'ii sylwedd imi'n'dod i lawr Yn nas am ras. DYFED. -+- Er gwaethaf drudaniaeth a phrinder papur, cyflwynodd Llyfr- fa'r'Weslie'aid Cymreig £5° o elw. y llynedd i drysorfa'r.gweinido'g-- ion. -+- Mae'r Llywodraeth wedi rboi 20 y canto, ychwaneigiadyn y cyf- lenwad o bapur a ganiiateir i newyddiaduron hyd ddiwedd y flwyddyn. Gadawodd Mr. J. E. Roberts, Brynymor, Bang-on;, eiddb oedd yn werth ^37,268, o'r hw.n yr oedd £ 23,$39 yn ne,t personalty. Mae yn amlwg oddiwrth y ffigyrau hyn. a'u cyffelyb nad yw bod yn flaenor Methodist yn un anfantais i gasglu cyfoeth. Mae o leiaf ddau o athrawon ein Colegau Diwinyddol sy'n arfer canu unawd yn y moddion. Mwynheir hyn yn fawr ga,n, y cyn- ulifeidfaoedd, a gall arwain. i urdid newycld o breigefhwyr yn cyfateb i'r hyn a, elwir gan yr Eglwyswyr y yn "Minor Canons." Pwty sydd- i benderfyn-u a yw yr estroniaid sy'n byw yn ein gwlad yn hobl ddimwed, ac'y dyllent ga-el ilonydd i fyw yn diawel megis na byddai rhyfel yn bod? D,ymar cwestiwn godir gan, y ddadl ym Mbwyllgor Addysig Mon. Mae gwr o'r enw panchus ac adna- byddu's- Calvin yn dal y .swydd o feddygUygaid pl'ant yr ynys, a myna 13 0' aelodau'r pwyllgor ymadael ag ef, tra y credai 12 y dylai, ,gael aros. Dylai'r Llyw- odraeth gymryd y mater hwri mewn :l!law, ac nid ei adael i deim- lad Iteoil.byd,ded 01 blaid neu yn erbyn. Ma eg\v r uF,o 11. \-ved ida rg-.a n- t fod ffoirdd newydd' i wneud arian, sef drwy dyfu WYlli- I w-yi-i. Ar erw a hanner 0 dir, ar draul o ^50, oododd werth ^'35° o wynwyn,! 0 Lydaw vr arferem gael :YI cyflenwiad 0 wyn- wyiii. Beliliach ni byddai 'n svii gweld y Mon-wysiaid yn. cymryd Ue'r Llydawiaid, ofoleig'id' rhai gwych i,awn yw pobl Mon am weld beth sy'n talu. Ceir yn bancs Cyngor Sirol -Mon. enghraifit y medr pawb ei deall o'r modd y mae'r Ltywodr- aeth yn bwnglra. Dywedodd Mr. VVairter O1. Jones fed. argraffu rhestr etholwyr y si.r yn oo'Stio £60 y l'lynedd, ac yn oil yr un radd, buasai'n costio tuia £200 eieni. Ond cymerodil y Lily wed r- aeth y mater mewn Haw, ac yn lie costio 200 mae'rs.W'pleÏ.sóes yn £1,100, a bydd holl gostau oof- re-stru etholwyr Mon yn ^"2,200 yn He £800. Mae yr un peth yn wir i ryw raddau am bob sir drwy'r deyrnas. Gwerthwyd 1,000 o gopiau o Gerddi'r Bugail," cy»froil golffa Hedd Wyn, mewn pum di.wrnod ar 011 iddi ddod allan o'r was>g. y Ar hyn 0 bryd y mae'r gyJrol allan o brini: .am ychyditg" O1 ddyddiau. Ond y mae mil ara,n o gorpiau wedi eu harg'raffu, ac ar hyn o ibryd yn cael eu rhwymo, y mae archehion ,gyda bllaendal' yin dylifo i mewn. Gosodir pob enw i lawr yn y rhestr yn ol y drefn y daw i' law, a chaiff pawb ei gopi yn ei droi. Atolygir yn ostyngedig ar y cyhoedd i fod ychydiig yn amy.'n- eddigar achailff pawb y liyfr yn ei dro yn -01, felv derbynnir yr arian a'r .archebion.. Cyfeiriad y cy- hoeddwyr yw 44, Romilly Road, Barry, (Slam. Dyma sylw allan 0'11 ydd Newydd' 'Gwir^ddir geir- iau'r Salimydd y dyddiau hyn. 'Mür hyfrvd yw tricno o frodyr yn.ghyd.' Cyd-dramwyaV Cyrnoil John Williams, BryrVsiencyn, ac EsgO'b Llanelw'y, y Siroedd, er gwahodd merched i uno W.A.A. Metbodd yr Eisigolb a der- byn g'w.ahoddiad IJywydd y GYill- deithasfa i estyn bendi,th i'r Corff yn ei ymdrech i w ah odd dynion at Grist. Dyma sylw ''Eryr y \Clawdd' yn 'Tarian. y Gweithiwr' yngdyn a hyn.: .'Mae In synfel yr ail-adroddir pethau. "History re- peats itself,' ebr henair Seisneg. Dair blynedd yn ol gwelwyd pobl yn cymell plant pobl drws nes,a i uno a'r fyddin. Heddyw gw7eli.r hwy yn cymell merched pobl er- aill i uno a byddin y merched, a chadwant ferched eu hunain ar aelwydydd clyd ac mewn ys'golioin uwchraddol. Ond dyna hi, 'Equal Sa^rifioe,' ondd«?" Mae Jlawlvfr Syr Robert Jones, Liverpool, ar "Injuries to Joints," a gyhoeddir gan Wasg" Prifysgol Rhydychain, wedi cyrraedd ail- argraffiad. -+- Beth fydd cysylltiad yr e;glw}*si a Phi aid L,I,aifur yn yr etholiad nesaf ? Mae amryw o wein.idog- ion ieuaimc wedii bwrw eu coelbren gy'da'r biaki honno, gan gredu ei bod a'i gwyneb tuia chod'iad haul. Araif ydlyw'r pen blaenor i ddilyn y golofh hoii, ar tebyg yw y hydd y pulpud o flaen y set fawrr rhaig Haw. Dywed yi ''County Schools Re- view," a olygir gan Mr. Trevor Owen, ivLA., Abertawe, fod y oynllun i ffurfio. Cynigor Cenedl- aet'hol i Gymru wedi ei, gd.addu yn barchus yii L;I,a.n.ci,rini(iod. Er hynny tylbia i'r drafbdaeth ar y cwestiw'n wneud lies, ac mai da fyddai cyhüCrddi yn l'liyifr y papur- au a ddarparwyd arno. Berth yw gfweinidog? Mae pobl dcla siroedd Brycheiniiog a Matesytcd heb dldealT y g-waihian-. aeth rhwiaig- blaenor, hugait:, a gweinidoig, ac y mae'r Parch. Thoma.s How at, M.A., yn. ysgrif- ennu o Goleig Trefeooa. i'w gol- euo. Mac eich da.rllen.wyr yn dcjligon cydnalbyddus a.'r deffiniad a ryddl -Mr. Howat, ond d'yma air fydd yn. boddlhau llawer blaenor: "A deacon may be more valuable in himself, but technically a minister is such only by the act of ordination." Meddyg a Chymro- adnabyddus iawn oedd Dr. Frederick T. Rob-- erts, a fu farw wythnos. yn ol yn 79 mlwydd oed. Diau ei. fed bum milynedd ar hug-lain yn olar ffon uchaf yr ysgol feddyigol yn y Deyrnas, a derbynid ei ddedfryd yn derfynol. Ond o drugiaredd byddai yntau yn camigymeryd weithiau. Ddwy flynedd ar hug- ain i Fehefini diiweddaf anfonwyd fi /atoi, a diywiedodd yn glir • na.s gallwn fyw mwy maig y,chydig fis- oedd Camgymeriad niawr .yw i hyd yn oed y meddyig Vire,u wiisg-o, man tell anffa elediig r wy dd. A ydyw arwei.nwyr y .gwiabanol enwadau yn -mynychu yr Ysgol Siaibothol ? Dyna ymholiad a aw- •grymwyd gan sylw a wnaeth y Parch. Owen Owens, Llanelwy, yng Nghymdeithasfa Llangollen. Wrtih g'wrs y mae y 11 raws o'r gweinidogion- yn pregethu dair gwaitih ar y Sul, ond fel rheol nid yw y pregethwyr mawr yn pre- gethu ond dwy waitb, ac yn gorff- wy& y prynhawn. Popeth yn dda. Ondaigwir fod llawer o'r rihai, soy/n siarad am y pwyis o fyn- yehu':r Ysigoil na welwyd 'hwy ynddi er'is. bfynyddoedd ? Mae gonmod o fagrith yng nghylchoedd uchaf) crefydd ynig Ni,-hiymrui, ac mae'n bryd ei rol, r lawr. Y cam cytnitaf yw mynychu yr Yisgol yn gyjson. ,(

-----------IPERSONOL.