Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

CYFARFODYDD MISOL.

News
Cite
Share

Bwyllgor Cynhaliaeth y Weinidogaeth. Derbyniwyd a chacLarnhawyd yr adroddiad canlynol o eiddo y Pwyllgor Argraffu:—i. Ein bod yn gwahodd esti- mates am un flwyddyn yn unig (1917) yngliyn a gwaith argraffu y C.M. (2) Nad yw yr Ystadegau a Chof- nodion y C.M. i'w hargraffu y flwyddyn nesaf. (3) Ein bod yn argraffu Rhaglen y CjM. (4) Fod y Rhagleni i'w hanfon i'r Gweinidog, ac i Ysgrifennydd yr Eglwysi lie nad oes gweinidog. (5') Ein bod yn » argraffu Taflen y Cyhoeddiadau Sabothol. (6) Fod rhesltr 'o',r Pwylligorau geir yn awr yn yr Ystadeg- au i'w rhoddi i mewn yn Nhaflen y Cyhoeddiadau Sabothol. (7) Ein bod yn gofyn am estimates gan y pedwar argraffydd am argraffu (a) 3,500 a 4,000 o Dafleni Cyhoeddiadau,, gan gynnwys yr ychwanegiad uchod; (b) Rhagleni y C.:M., gan gynnwys y postage. (8) Fod 'specimen' o'r papur ddefnyddir ynglyn a rhif 7 i'w gyflwyno i'r Pwyllgor, gyda'r I estimate.' (9) Nad ydyw Taflen y Cyhoeddiadau i'w hanfon yn rhad fel o'r hlaen i weinidogion o'r tuallan- i'r C.M. {10) Nad ydym yn darparu 'envelopes' ar gyfer y gwahanol gasgliadau am y flwydyn nesaf.—(J. W. Jones, Ysgrifennydd). Penderfynwyd derbyn 'esti- mate Mr. W. Llewelyn Ellis, Pwllheli, am argraffu Rhaglen y C.M. am y flwyddyn nesaf, ac eiddo Mr. D. C'aradog Evans, Pwllheli, am argraffu Taflen y Cyhoeddiadau Sabothol. Cyhoeddwyd i bregethu nos Lun, Parch. R. Roberts. Diweddwyd gan y Parch. T. Williams, Pwllheli. DE ABERTEIFI.—Aberarth, Tachwedd 7, 8. Llywydd, Parch. T. Lloyd. Agorwyd trwy ddarllen a gweddio gan y Parch. T. Ll. Roderick. Cadarn- hawyd y cofnodion Enwyd Mri. Bowen, iLlanbedr, T, G. Lewis, M.A., Tregaron, i edrych y llyfrau, a derbyniwyd eu hadroddiad yn ddiweddarach. Pen- derfynwyd anfon ein cydymdeimlad at y brodyr can- lynol yn eu gw:ahanol brofedi-gaeithau: Yn gysitudd- iol—Parchn. D. A. Jones, Daniel Lewis, Morgan Evans, a Mri. Daniel Davies, Penrhos, John Davies, Penlon Coed, Tanybryn, Capt. Morgan, Cei, Edward Griffiths, Abermeurig. Yn eu g,alar-,Parch. J. Ceredig Evans, Khassia, a Mr. E. C. Evans, Y.H., ax ol chwaer; Mr. Daniel Evans, Grantham, Llan- hedr, ar ol ei chwaer. Da gan y C.M. weled John Davies, Ffoshelig, Tanybryn, yn bresennol, ac yn edrych mor dda. Coffhawyd yn barchus, iawn am y ddiweddar Cranogwen, a phe-nderfynwyd ein bod fel C.M. yn gosiod ar gof a chadw ein gwerthfawrogiad o lafur diflino Cranogwen am faith flynyddoedd gyda'r Efengyl, ac yn enwedig gyda Dirwest a Chymdeithas Merched y De. Bendigwn Dduw am ei donio mor helaeth a thalentau disglair ac a gras i'w gyslegru yng ngwasanjaeth ei Fab. Pasiwyd hefyd i anfon Uythyr o gydymdeitnlad a'r eglwys yn Soar yn y golled fawr a gafodd yn symudiad Miss, Jones, y Vanog, i'r nefoedd. Enwyd y Parch. G. Williams, B.A., a Mr. Wm. Thomas, i fyned i Pen- sarn, i gynotthwyo i ddewis- blaenoriaid. Pasiwyd i'r Dosbarthiadau i aroilygu yr holl gasgliadau cyf- undebol yn eu cylch. Cyflwynwyd c-enadwri Dos- barth Penmorfa a Thwrgwyn i Bwyllgor y Drysorfa Sirol: Eins bod yn cymeradwyo cais Llandysul am gymort.h sylweddol o'r Dirysorfa Sirol tuag at sicr- hau bugail ar y deall-twriaeth eu bod ym symud ym- laen mewn undeb a Waunifor. Oherwydd llesgedd y Parch. Howell Lloyd enwyd y Parch. Evan Mor- gan, B.A., i fyned yn ei Ie gyda Mr. D. Davies i Hermon. Cadarnhawyd adroddiad y rhai fu yn Nhwrgwyn a Chapel Drindod. Dewiswyd pump o flaenoriaid newyddion yng nghapel Drindod, sef Dr. Jenkinsi, David Jones, Fro, Thomas' James, Penrallt, David Thomas, Cnwcydyffryn, Thomas ILuke. Der- byniwyd hwynt yn aelodau o'r C.M. ar ol eu holi gan y Parch. Evan Morgan, B.A., a gwrando' eu profiadau gan y Parch. Rhys Morgan. Cynghorwyd hwynt gan Mr. G. Davies, Ffosyffin. Gohiriwyd gwneud ymddiriedolwyr ar yr eiddo ym Methania. Pasiwyd cynnyg Mr. Wm. Thomas ynglyn a derbyn y blaenoriaid, a gosodwyd ar y pwyllgor ariannol i'w gorffori yn y Rheolau Sefydlog. Cadarnhawyd yr enwiau canlynol o'r dosbarthiadau ar y pwyllgor enwi: Parchn. Rhys Morgan, Howell Lloyd, E. Myfyr Evans, G. Williams, B.A., E. T. Davies, Capel Drindod, J. H. Jenkins, a Mri. Evan. Jones, Stephen Jones, Daniel Jenkins, Abermeurig, Hem. J. M. Howell, Y.H., G. Davies, Rosemont, Ffosy- ffin, John Nicholas, Penmorfa, E. C'eredig Evans, Y.H., Evan Davies, Dugoed. Cadarnhawyd adrodd- iadau y gwahanol Bwyllgorau: Pwyllgor Ariannol— (a) Penderfynwyd talu 30s. ychwanegol am y Llyfr Cyhoeddiadau eleni, ond ein bod yn ei werthu am yr un bris ag arfer; (b) Nad ydym mewn ffordd i ymgymeryd a'r draul o brynu copiau o bamffled y Parch. T. Powell, ond gosodwn ar yr Ysgrifennydd i'w gyflwyno i'r C.M. Gwnaeth yr ysgrifennydd hyn gan gymell yr eglwysi yn daer i'w brynu a'i wasgar. Ar ran y pwyllgor rhoddddd Mr. Enoch Thomas fraslun o gyfnewidiadau, gwelliantau, ac ychwanegiadau yn y Rheolau SefySlog. Cymerir J'lais y CjM. yn derfynol arnynt yn y Cei. Pender- fynrwyd i Bwyllgor Cynhaldaeth y Weinidogaeth gyf- arfod yn y Cei. Disgwylir y rhai fu yn ymweled a'r dosbarthiadau ar Tan y cymllun i fod yn bresennol. Gwahoddir y Parch. T. Bowen, Caerdydd, yno hefyd. Pwyllgor Dirwest: Enwyd y Parchn. D. M. Davies, T. LI'. Roderick, J. Green, B.A., a Mr. Wm. Thomas ar bwyllgor canolog Dirwest yn y sir. Dewiswyd yn Bwyllgor i drefnu mat,erion a sliaradwyr ar gyfer y flwyddyn ddyfodol, Parchn. G. Williams, B.A. (Cyn- ulilydd), J. J. Jones, B.A., D. L. Rees, B.A., B.D., Mri. Wm. Thomas, Griffith Davies, a J. R. Evans. Galwodd y Parch. Evan Morgan, B.A., sylw atgaSlgliad y Genhadaebh Dramor. Penderfynwyd gwahodd y Parch. J. Harris Rees, cenhadwr, i'r 'C.M. nesaf. Y mae Mrs. Rees yn enedigol 0. Llan- arth, ac yn ferch i un o golofnau yr achos yno. Galwodd Mr. Davies, Dole, sylw at y Genhadaeth Gaxtrefol, a mynnodd Mr. Thomas, Cei, sylw ar y Dryslorfa Fenthyciol. Llongyfarchwyd eglwys Llan- bedr yn prynu ty gweinidog. Pasiwyd i'r llywydd t .1 jo; gyflwyno diolchgarwch y C.M. i'T eglwys yn Aber- arth, am y croesiaw cynnes a roddodd i'r C.M. Gwnaeth y llywydd hyn yn fedrus yn y seiat. Ym- ddiddanwyd a blaenoriaid y lie gan y Parch. G. Wil- liams, B.A. Cynhelir y C.M. nesaf yn Ceinewydd, Rhag. 19, 20. Y seiat bor3 Mercher Mater, 'Dyled- swydd yr eglwys. yn wyneb y cyfnewidiadau a ddygir oddiamgylch gan y Rhyfel,' seiliedig ar Esaiah xiv. 32. Cafwyd agoriad tea rhagorol gan y Parch. J. J. Jones, B.A., ar "Peryglon y Pregethwr," yng nghyf- arfod y gweinidogion. Methodd Mr. Daniel Davies a bod yn bresennol1 gan afiechyd, ac oherwydd hynny ni chafwyd ond rhydd ymddidiian yng nghyfarfod y blaenoriaid. Cafwyd pregeth ddirwestol o radd uchel gan y Parch. J. Green, B.A. Pregethwyd gan y Parchn. Rhys Morgan, J. Green, B.A., T. Lloyd, M. P. Morgan, Dr. Moelwyn Hughes. IGOIRLLEWIN MEIRIONNYDD.—Saron, y Friog, Taohwedd 13, 14. Llywydd, Parch. R. T. Owen, Aberlilefeni. i. D'echreu^yd gan Mr. Evan Edwards, Cbrris. 2. Oadarnhawyd Cofnodion y C.M. diwedd- af. 3. Ymddiddanwyd a'r swyddogion gan y Parch. J. Gwynoiro Davies, Abermaw, a chafwyd Hanes yr Aohos o dan arweiniad Mr. John Robers, Ripon House, Abermaw. Treuliwyd amser hyfryd gyda'r gwaith hwn, Yr oedd y profiadau yn fehis a'r achos yn llewyrohus a blodeuog. Cafwyd gair hefyd am yr achoSi Saesneg yn Fairbourne. Siaradwyd ym- helliach gan y Parch. Robert Thomas, Talsarnau, a Mr. E. W. Evansl, Y.H., Dolgellau. Dygodd Mr. Evans dystiolaeth uche1> i'r sel a'r ffyddlondeb a'r ysbryd da syd4 yn nodweddu Saron, ac ar gynyg- iad y Parch. Robert Thomasi, pasiwyd ein bod yn llawenhau, ac yn teimlo yn ddiolchgar i'r Arglwydd am ei ofal am yr Achos yn. Saron. 4. Hysbyswyd fod llythyrau wedi eu deirbyn oddiwrth y personau canlynol, yn diolch am gydymdeimliad yCM. Mri. Richard Mills, Dolgellau, D. Hughes, Aberdyfi, John Davies, Saron, G. G. Williams, Trawsifynydd, a Mrs. O. E. Williams, Towyn, a phasiwyd i, anfon ein oofion a'n cydymdeimlad at y pers.onau oanlynoil mew.n profeddgaethau a gwaeledd :—Mri. Cladwaladr Roberts, Sarron.; Robert Liloyd Jones, Fairbourne; John Wynne, Art-hog John Hughes, Gwylfa; Evan Pugh, iLlanelltyd; ;Riober,t Evans, Aberllefeni; Rob- ert Roberts, Llanegryn, Mrs. R. H. Morgan, Towyn; Piarchn. J. Parry Jones, Penrfayn, ac E. Trevor Evans,. Pasiwyd i anfon ein cofion hef-yd at Mr. John Griffith, gwr ieuanc sydd wedi detihreu pregethu o eglwys Siloh, ac sydd ar hyn o bryd yn Salonica; ac i'w hysbysu y bydd, i ni fel C.M. wnieud a aHom na bydd iddo orfod dioddef oherwydd giorfod gad- aeliwasianaethu ei wlad ar ddeichreu ei igwrs add- ysgawl. Dyniunwn ar i'r Amddiffyn Dwyfol fod dros-to, ac iddo gael dyohwelyd yn 01 i'n plith. 5. Pasiwyd i anfon Telegram, oddiwrth y C.M. at yr hen frawd Mr. 'Rowland Williams, Salem, Dolgell- au, i'w lo-ngyrach ar gyrraedd ei unfed flwydd ar bymtheg a phedwar ugain, ddiwrnod y C.M. Gofyn- wyd i'r Parch. W. R. Jones, Llanfrothen, a Mr. E. W. Evans, Y.H., dynnu allan benderfyniad ar farw- ollaeth y Parch. T. J. Wheldo-n, B.A., ac yn ddilyn- ol cyflwynwyd y pendertyniad a ganlyn, ac arwydd- wyd cydsyniad y C.M. ag ef, drwy i bawb g-odi ar eu traed Ein biod fel C.M. yn dymuno datgan, lein, cyd- ymdeimlad dwysaf a Miss Wheldon a Major Wynn Wheldon ar farwolaeth eu hannwyl dad, y Parch. T. J. Wheldon, B.A., gwr a fu am flynyddoedd yn aelod o'n C.M., ac yn arweinydd effro a diogel yn ein plith. Ym marwolaeth Mr. Wheldon, teimlwn ein bod fel Cyfundeb wedi colli un a fu yn weledydd craff ac arweinydd brwdfrydig a di-ildio igyda dau o'n prif symudiadau, sef addysg a chynhaliaeth y weimidogaeth, a bydd ffrwyth ei lafur ffyddlawn yn aros yn hir yn ein plith. Wirth ddatgan cydym- deimlad a'i annwyl blant a fuont mor dyner ohono yn ei le-sgedd, cofiwn gyda diolohgarwc-h y blyn- yddoedd llwyddianniusi a liafurus a dreuliodd yn ein pEtih ym mlynyddoedd cryfaf ei oes, a dymunwn hefyd i'r daitganiad hwn o'n teimlad 0 werthfawr- ogiad a hiraeth gael ei roddi ar gofnodion y C.M. 7. Penodwyd y Parch. D. F. Roberts, B.D., a Mr. T. Martin Williams-, Y.H., i dderbyn y Casgl-iad :Misol, a'r Parch. E. V. Humphreys a Mr. Ed. Jones, Corris, i dderbyn casgliad yr ysbytai. Galwodd y-Piarcih. J. Gwynoro D-aviesi sylw at y casgliad at Nieuadd Kinmel, a rhoddwyd ar Mr. Davies i ysgrifen-nu at yr eglwysi sydd heb wn-eud y casgriad. 8. Ar gynygiad y Parch. W. M. Griffith, M.A., Dyffryn, pasiwyd: Ein bod yn awgrymu i Bwyllgor yr Ysbytai y priodoldeb o estyn rhyw gyf- ran at yr Hospital for Women, Shaw St., Liver- pool1, a'n, bod yn gofyn i ysgrifennydd y Pwyllgor, Dr. Richard Jones, Y.H., i alw y Pwyllgor ynghyd i ystyrried yr achos hwn a' materion eraill. 9. Galwyd sylw at Gylchgrawn Hanes y Cyfundeb gan y Piarch. J. Gwynor-o Davies. Pwysleisiai Mr. Dav- ies ar i bob eglwys fod yn ofalus i gadw cofnodio-n, man-wl o Hanes- yr Achos. Y mae belllach ddeng mlynedd ar hugain er pan gasglwyd yr Hanes yng- hylch y C.M. gan y diweddar Barch. Robert Owen, M.A., Pennal. Cymhellwyd i. danysgrifio at y Cylchgrawn ac i geisio oopi ohono i bob Llyfrgell perthnOll i'r C.M. Peniodwyd y Parchn. J. Gwynoro Davies a T. R. Jo-nesi i ofalu am hyn. 10. Galwodd y Piarch. H. Lefi Jones sylw at awgrym iliord Grey am sefydlu Llys Cyflaf aredd-iad i'T gwahanol deymas- oedd i, ddy-farnu ar unrhyw anghydwelediad rhyng- ddynt, ac ar ei gynygiad pasiwyd i anfon y pen- derfyniad a ganlyn i'r Gymdeithasfa iCymeradwy- w nfel C.M. waith ein Hysgrifennydd Tramor,_ Arg- Iwydd Grey yn cytuno a gwaith yr Unol Daleiithiau yn cychwyn symudiad i sefydlu LlYSi Cyflafaredd i'r holl deyrnasoedd, i ddyfarnu ar unrhyw anghyd- welediad a ddigwyddo rhynigddynt, ac erfyniwn drwy y Gymdeiithasfa, ar i'r eglwysi ymdrechu creu argyhoeddiad cyffredinol ymhlaid y cwrs hwn.. I I. Galiwodd y Parch. E. Jones, Edwards synw at yr ad- eil-adau. 'Cynhelid y C.M. yn y Capel Seisnig, yr hwn adeilad sydd yn cael ei ddefnyddio yn ystod yr wythnos, gan Bwyllgor Addysg y sir yn ysgol el- fenol. Sylwodd iMr. Edwards fod angen lli-wio y muriau, etc., a phasiwyd i alw sylw y Pwyllgor Addysg at hyn. 12. Terfynwyd gan Mr. Owen Ed- wards, Harlech. 13. Dechreuwyd cyfarfod y pryn- hawn gan Mr. Wm. Owen, y Bwlch. 14. Derbyn- iwyd i^Mr. Robert Evans, Aberllefeni, yn aeliod o'r C.'M. ar ei ddewisiad yn flaenor. Holwyd ef gan y Parch. David Hughes, Tr-awsfynydd, a rhoddwyd cyngor iddo gan Mr. E. W. Evans, Y.H. Ofirym- wyd gweddi ddwys- drosito gan y Parch. David Hughes. Cafwyd gwasanae-th nodedig o effeithiol, a diolchwyd yn gynnes i'r brodyr a gymerasant ran ynddo. 15. Treuliwyd yr awr niesaf i ystyrried cyf- Iwr yr Ysgol Sabothol, a chafwyd trafodaeth fudd- iol- a fydd, ni hyderwn yn foddion i ennyn sel ad- newyddol o blaid yr Ysgol Sul. Cyflwynwyd y mater i sylw y C.M. gan y Llywydd, a chymerwyd rhan ymhellaoh gan y Parch. W. R. Tones, Mr. G. G. Davies, Parch. Robert Davies, L.A., a Mr. John Jones, Handlith, Abermaw. Yn ffrwyth y drafod- aeth, pasiwyd y penderfyniad a ganlyn :-Ein bod yn annog yr egliwysi i drefnu ymweliad a'r holl ael- odau, yn ogystal ag esgeuluswyr yr Ysgol Sabothol mewn trefn i ennyn dyddordeb yng ngwaith yr Ysgol, ac hefyd er mewn ennill aelodau newyddion. Cadarnhawyd hefyd y penderfyniad a ganlyn o Bwyllgor yr Ysgol Sabothol Fod Maes. 'Llafur y Dosibarthiadau iieuengaf i fod- yr un a chylch y illiaw- lyfr, gan adael allan y 13eg ben. 16. Galwyd en- wau yr eglwysi. 17. Galwyd sylw at y Llyfr Cy- hoeddiadau. Gofynir iar i'r Tiafleni gael eu hanfon ar unwaith i'r Golygydd, Mr. G. G. Davies, ef cael y llyfr alllan yn brydAon. 18. Hysbysrwyd fod y C.M. nesaf i fod ym Minffordd, Rhagfyr 11, 12. Mater yr awr gyntaf Gweinyddiad yr Ordinhad o Swper yr Arglwydd o dan arweiniad y Parch. T. R. Jones, Towyn. 19. Oherwydd nad oedd yr un o'r cynrychiolwyr yn bresennol, gohiriwyd cael adrodd- iad o'r Gymdeithasfa hyd y C.M. nesaf, a phasiwyd fod y Piarch. Hugh EMs i. rodd-i adroddiad yn hwnnw. 20. Ynglyn a chynygiad y"Parch. T. Mordaf Pirece, i beidio argraffu yr Ystadegau am eleni, pas- iwyd fod yr Ystadegau i'w hargraffu, ac fod y Pwyll- gor Ariannol i ys,tyrried a ellir l'leihau y costau. 21. Pasiwyd i dynnu i lawr n-ifer y Cyfarfodyd-d Misol y flwyddyn nesaf i saith, i'w trefnu fel y canlyn :— lonawr, Dolgellau; Miawrth, T'alslarnau. Gwneir i ffwrdd a Chyfarfod Misol E-brill, %a rhoddir ar Dos- barth Dolgellau i ddewis rhwng y'Bontddu a Llwyn- gwril am G.M. M'ai. Gwneir i ffwrdd a C.M. Meh- efin a Chyfarfod Dosbarth Ffestiniog i benderfynu rhwng y Garregddu a Siiflbam am G.M. Giorffennaf. Medi, 'Bethesda. Gwneir i ffwrdd a C.M. Hydref a Chyfarfod Dosbarth Towyn i ddewis rhwng Bryn- cirug ac Aberdyfi am G.M. Tachwedd; Rh.agfyr Gorffwysfa. 22. Darllenwyd a ohadarnhawyd yr adroddiad canlynol am Faterion yr awr gyntaf o Ddosbarth Dolgellau. lonawr: "Lie cydwybod ym mywyd dyn." I agor Parch. Robert Davies, B.A., Towyn. Mawnth, Derbyn blaenoriaid. I hoM prof- iadau ac arwain mewn gweddi, Parch. Hugh Ellis, Mae-ntwrog. Mater: Maddeuant. I holi, Parch. H-ywel Parry, Brithdir. I roi cyngor, -Mr. T. R. Jones, Engedi. Ebrill: Y Fasnach Feddwol: (a) Gwaharddiad, Parch. J. C. Llloyd, Corris; (b) Cen- edlliaetholiad, Parch. T. Mordaf Pierce. Mai, Gwob- rwyo y buddugwyr yn yr Arholiad, Sirol. M-ehefin, Rhwymedigaeth rhieni i feithrin a dyf-nhiau arigraff- iadau cr-gfyddol yn eu plant. I agor, Dr. R. T. Jones, Harlech. Gorffennaf, Ymddiddan a'r Myfyrwyr. I iarwiain, Parch. R. Evans, Harlech. Medi, Crist hanes a Christ profiad, Parch. W. Evans, Talsarn- au. Hydref, Crefydd yn ei gwedd ymosodol a chen- hadol. I agor, Mr. H. W. Vaughan, Abergynolwyn. Tachwedd, Derbyn blaenoriaid. I hoE profiadau ac arwain mewn gweddi, Parch. 'R,. R. Morris, Taber- nacl. Mater, Person yr Ysbryd Glan. I holi Parch. D. Francis Roberts, B.D., Maenofferen. I roi cyng- or Mr. D. Davies, Llanb,edr. Rh!agfyi, Gweinyddu yr Ordinhad o Swper yr Arglwydd. I arwain Parch. David Hughes, Trawsifynydd. 23. Dewislwyd y brodyr canlynol yn Bwyllgor Enwi: Parchn. W. R. Jones, E. Vaughan Humphreys, E. Jones Edwards, Mr. W. Jones Hughes, Y.H., Aberdyfi, ynghyda dau llywydd, trysorydd ac ysgrifennydd y C.M. 24. Pas- iwyd i roddi llythyr cyflwyniad cynnes i Mr. W. Morris, Bethestla,ar ei fynediad i Fon, i fugeilio eg- lwysl y Ty Mawr. 25. Galwyd sylw at y Gymdeithas Gyd-G-enedlaethol Ysgrythyrol gan y ;Parch. D. F. Roberts, B.D. Gellir cael ca-rdiau a phob manylion i sefydlu cangen gan Mr. Roberts. 26. Hysbysodd yr ysgriifennydd ei fod wedi derbyn rhodd o Gan,' Punt at y ddiyled sydd ar Dy'r Gweinidog yn Llwyn- gwril oddiwrth Dr. Lister, a hysbysiodd Mr. T. Martin Williams, Y.H., fod eglwys Caersalem wedi derbyn rhodd o Gan' Punt at y ddyled oddiwrth un o biant Caersalem. Wrth i Mr. Martin Williams wneud yr hysbysiad, daeth i'r golw mae Mrsl. Lister oedd un 0 blant Caersalem, a diolchwyd yn gynnes ,i Dr. a Mrs. Lister am eu caredi-grwydd d-ib-alll i'r achos. 27. Rhoddwyd rhybudd o -gynygiad gan y IParch. Griflith Hughes, M.A., fel y canlyn:-Ein- biod -o'r farn fod yr amser wedi dod i ffurfio Pwyll- gor canolog annibynol i Gymru i reoli addysg o fewn cylch y Dywysogaeth, a'n bod yn cymeradwyo fod addysg Cymru i gyd i fod yn Addysg Rydd, ac hefyd fod addysg Feiblaidd effeithiol yn cael ei chyfrannu yn yr y-sgoiliioai- elfennol. 28. Cadarnhawyd adrodd- iadau Pwyliligorau fel y canlyn :—^Pwyllgor Ariannol: Ein bod yn gwneud cais, drwy y Gymdeithasfa at y Charity Commissioners am ganiatad i eglwys Aber- dyfi i werthu ty oedd' wedi ei adael i'r achos yn ol ewyllys y diweddar Mr. W. Jones, Y.H. Pwyllgor y C.M.: Ein bod yn penodi y Llywydd a Mr. G. G. Davies i ymweled a dau o swyddogion ac un o ael- odau Gorffwyslfa ar fater neilltuol. -29. Pasiwyd i ofyn i'r Gymdeithasfa i ddiolch am rodd i eglwys M-aethlom ac eglwys Aberdyfi, drwyewyHys y di- weddar Mr. W. Jones, Y.H 30. Hysbys-odd y Parch. David James ei fod wedi derbyn £ 11 at '><01. r:hr.