Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

PERSONOL.

News
Cite
Share

PERSONOL. Gwahoddir Mr. Evan R. Da vies, Pwllheli, i rannu'r gwobrwyon yn ysgiol sir Llanrwst y mis nesaf. II Gadawodd y Partih. J. Os-sian Davies, Llundain, eiddo oedd! yn werth jTi ,802,—yr oil i'w weddw. If Hysbysir fod eglwys Gymraeg Caerlleon wedi rhoi galwad i'r Parch. Griffith Hughes., M.A., Blaenau Ffestiniog. ir Penodlwyd Proff. J. Young* Evans yn un o'r Arholwyr Saesneg yn Rhydychen ynglyn ag arholiadau lleol Rhagfyr. u Hysbysir fbd proff-wydoliaeth y CYMRO wedi ei gwirio. Mae y Parch. J. T. Job wedi derbyn yr alwad i fugeilio eglwys Abergwaen. if Mr. J. H. Davies, M.A., 'oofrestrydd y Cbleg, sydd i draddodi anerchiad wrth gyf- lwyno'r gwobrwyon yn Ysgol Sir Aberyst- wyth. IT Bu Mr. Diavid Samuel, M.A., Aberyst- wyth, yndiarlithio i'Gymrodorion Machynlleth ar" Gamgymeriadau mewn cystrawen Gym- reig. If Dywedir fod Mr. Lloyd George yn cymer- adwyo y cynllun i brynu'r Fasnacli-Feddwol, ac fod iddo gefnogaethgref yn y Cyfrin- Gyngor. If Deallir fod Golygydd y G,eninen, gyda',i graffder arferol, wedi gofyn i Arglwydd Rhondda am ysgrif ar Beati Pauperes' Re- ligion." IT Gwelaf fod y Parch. Robert Roberts, Col- wyn Bay, yn pregelthu dair gwaith y Saboth diweddaf,—ag yntau ond prin wedi gwella ar ol damwain ddifrifol. f Mr. Howell Jones Williams, Camden Rd., Llundain, yw sirydd newydd Meirion. Ac yn eu tro daw Dr. Eivans, Blaenau Ffestin- iiog, a Syr Vincent Evans. If Cymerodd Syr Francis Edwards, A.S., ei Le fel orderly' yn ysbyty Knighton y noson o'r blaen. Dywed nas gall apelio at eraill am help heb wneud ei ran ei hunan. If Mae darlith y Parch. R .R. Jones, Ysbyty, ar Y Ddau Deiliwr," yn pairhau yn boblog- aidd, ac wedi dwyn ugeiniau o bunnau o logellau cybyddion,—ac er.aill,-alt achosion da If Yhg nghyfarfod dosbarth Conwy, ac yn. y seiat yn y Tabernacl, paslwyd penderfyniad- au yn llongyfarch y Parch. T. Gwynedd Roberts ar ei ddewisiad yn Llywydd Cym- deithasfa'r Gogledd. 1f Mae y Parch. J. Timothy Davies, brodor 0 Myddfai, wedi ei serydlu yn fugail ar eglwysi Bwlchygroes, a Pontgairreg, yr wythnos ddi- weddaf. Daeth adroddiad i law yn rhy hwyr i'r rhifyn hwn. if Mae y Parch. W. R. Williams, Carneddau, wedi d'erbyn yr alwad i fugeilio eglwys Gym- raeg y Drefnewyddl yn olynydd i'r Parch. Elias Jones. Bydd Mr. Williams yn dechreu ar ei waith ym mis Mawrth. .If Nos Sul cyn y diweddaf bu cenhadon o G.M. Llundain yn Lewisham yn cynorthwyo'r eglwys i ddewis blaentoriaid. Y ddau frawd etholwyd oeddynt Mr. T. Price Jones, Crof- ton Park, a Mr. R. J. Mason, New Cross. IT Cyflwynwyd amryw anrhegion hardd a gwerthfawr i Miss May Ei. Jones, A.R.C.M. Glanmorfa, Cefnberaini, Llanefydd, ar ei hym- adawiad i Lanwrtyd. Rhoed modrwy aur, a silver brush and comb gan yr eglwys, ac am- ryw bethau prydferth a defnyddiol gan rai o'r tuallan. Yr oedd Miss Jones yn llawn haeddu hyn ar gyfrif ei gwasanaeth fel organyddes y capel am dair blynedd. Merch ydyw i'r Par. a: Mrs. Parry Jones. t Apwyntiwyd Miss Marion Ellen Mackenzie yn feddyges dan Gyngor Sirol Dinbych, ar gyflog o ^350 a'i threuliau. Mae wedi bod yn byw yn Sir F6n, ond nid yw yn gallu siarad Cymraeg. 1f Y Parch. J. Gwyndud J6nes, Penrhyndeu- draeth, fe ddywedir, yw gwerinidog hynaf y Bedyddwyr yng Nghymru. Crybwyllir ynglyn a hyn fod Mr. Jones wedi bod yn Tlenydda ac yn cyhoeddi llyfrau ar hyd ei oes, a bod dyn- ion felly yn gyffredin yn byw yn hir. If Dymunol yw eyflw-fy; ddiwy1 eglwyts yn ardal Penarlag, sef Sandycroft a Manoott, lie y Ilafuria'r Pafch. W. M. Price. Bu Mr. Tom Jones, M.A., o'r Biarry, yn traddodii, ger bron Cymdeithas y Böbl Ieuainc, sydd ganddi rag-- len odidog am y gaeaf, araitb gampus ar Weriniaeth. Da gennyf ddeall fod y blaenor galluog, Mr. John Jones, Y.H., Pineside, wedi gwella'n rhagorol o'i anhwylusdbd diweddair. I Drwg gennyf glywed am waeleddl Mr. Robert Lloyd Jones, Stanwick, Fairbourne (y) Friog), brawd y Parich. J. Puleston Jones, M.A. Bu Mr. Jones am ysbaid yn cyflawni gwaith yngtyn a chadarpar, ac y mae ei holl feibion sydd mewn oed wedi bod, yn cymryd ea rhan yn yr ymdrech fawr. Gwr hynod ei wybodaeth a fedirus-rwydd yw ef, a dymuna lluoedd Iddo adTenad buan. Gwnaeth lawer i dda,tblygu'r llecyn sydd bellach yn un o ym- drochfeydd mwyaf poblogaidd rheilffordd y Cambrian." If Da gennym ddeall fod Mr. Tom Lloyd, yr Hall, Sir Benfro, wedi fcael lie o dan y Symud- iad Ymosodol yn NhreoroK Yng Nghyfarfod Misol Wiston, a gynhaliwydi y 7fedl cyfisol, rhoddwyd caniatad i Mr. Lloyd i g-eisio eis- tedd Arholiad Ordeinio arbennig y flwyddyn nesaf. Y mae yn ddyn ieuanc cydwybodol iawn, Ilawn o sel cenhadbl, a'i ysbryd ar dan i achub eneidiau. Ni phasiodd y meddygon ef i fod yn filwr o dan Frenin Sior, ond y mae y Meddyg Mawr wedi ei basio i fod yn filwr dewr o dan Faner Goch y Groes. Pob llwydd iddo. If Gwelaf fod Mr. H. W. Evans, Y.H., Sol- fach, wedi dyfod yn enwog iawn, ac amhobl- ogaidd1 iawn, hefyd, ymhlith y Pabyddion. Parodd ei araith yng Nlghymdeithasfa Troed- yrhiw gyffro garw yn y gwersyll, ac ymosodir arno'n ddiarbed ym mhrif newyddiaduron y Babaeth yn y deyrnas. Da y gwnaeth i alw sylw'n blaenoriaid at ddifrifwch ein perygl fel gwlad, Purion fyddai gwybod faint o ddylanwadiau Pabyddbl sydd ar waith yng Ngholegau Diwinyddol Lloogra gobeithio'r goreu am eiddo Cymru. u Ymhlith y pentwr o lythyrau o gydymdeim- lad ag sydd wedi cyrraedd Mrs. Spencer. Lloyd, Emporium, Treorci, y mae llawer o honynt o GyfancHr Ðwrop, ac amryw lawer o'r rhai hynny oddiwrth y Belgiaid. Yr oedd y diweddar Mr. Evan Williams yn ffrynd tyner i'r fifoaduriaidl, a bu yn garedig iawn i lawer o honynt. Ychydig ddyddiau cyn ei farw cafodd Signet Ring" brydferth iawn oddiwrth y Proffesor Pieume, milwr cyfrifol gyda'r Belgiaid, yn Jrhüddl goffa am ei garedigrwydd iddb. Dywedir fod ei fab, y Parch. WarcTWilliams, wedi pregethu iddynt mewn Flemish. f Un o gymwynaswyr pennaf Cymru yw Syr Owen M. Edwards. Gwr yw sydd wedi treulio ei oes i gynorthwyo ei genedl i syl- weddoli ei delfrydau gloewaf, ac wedi aberthu ei amser a'i arian i godi yr hen wlad yn ei hoi, ac i'w thywys yn. ei blaen. Yn y Cymru am y mis hwn, rhydd awgrym am y cyfnewidiad er gwell sydid' wedi digwydd yn ein hysgolion. Yr wyf yn colio, meddai, pan nad oedd yn ein hysgolion ddim ond cyfansoddiad- au clasurol a diweddar.' Ni chenid Llwyn Onrt mewn un ysgol y gwyddwn i am dani. Clywaiis y plant yn cychwyn Gorymdaith Gw11 Harlech mewn ysgol lle'r oedd! yr athraw yn gerddor medrus, ac yn mynd i'r niwl cyn mynd i'r hanner. t Diolch calon am y gwaith mawr y mae wedi ei, wneud yn y cyfeiriad hvvft i ddeffro enaid ein plant. Gwr hynod ar gyfrif amrywiaeth ei ddoniau a'i weithgarwch yw Proff. Richard Morris, M.A., B.D., y Biala. Heblaw bod yn Athro Hanes yr Eglwys yn y Coleg Diwinyddol, diyry gynhorthwy gwerthfawr hefyd ym mhynciau Diwinydidiaeth a'r Testament Newydd, a diau pe ballai iod' neu dipyn ynglyn a'r Hebraeg, hawdd fyddai iddo lenwi'r adwy. 0 fewn yr wythnos ddiweddaf bu'n traddodi pregeth angladdol, yn gweinyddu mewn priodas, yn ymgeleddu brawd o weini- dog a syrthiasai oddiar ei ddwyrawd drwy wrthdarawiad a modur ar y ffordd, yn, cynnal cyfarfodydd pre.gethu yng Nghaerdydd, ac yn darlithio ar Galvin a Servetus yn union wedi dyfod yn ei ol. Ffordd; fer i ysgolhaig yw'r daith o'r Bala i Geneva. Deallid nad oedd yr hanesydd amryddawn, ai fu'n gweledi y fan y llosgwyd Servetus, yn eyfiawnhau gweithred Calfin. IT Y mae Mr. Towyn Jones, A.S., wedli bod adref yn Llanclebie yn wael ei iechyd y pythef- nos diweddaf. Chwith gan lawer fydd deall peth felly. Gwyddis fod 'Mrs. Jones yn St.. Leonard'is-on-Sea mewn iechydfa er ys mis- oedd, ac er eT bod yn gwella'n si'cr, eto hi gymer wythnosau yn rhaigor cyn dod adref i Landebie. Wedi, 'rbe,cfeg i lawr' mae Mr. -7 Towyn Jones-ac nidi yw'n syndod yn y byd. Gwr sydd wedi rhedeg cymaint ar hydi y blyn- yddoedd ymhob cyfeiriad: rhaid oedd rhedegLlawr' rywbrydl; a gaIt Towyn ddiolch i Ragluniaeth fawr y nef ddydd a nos am y corff cryf, graenus, a roed idçlÓ, ac a ddaJiodd i redieg cyhyd. Pe 11.a bai efe'n .gfwneud dim ond ateb llythyrau pobl (na chof- iant, grannoedd o honynt, hydi yn oed am" amgau stamp i daTu am -yi atebiad), ac yn ysgrifennu ar ran eraill sy'n oeisioswyddi a ffafrau, anodd credu fod neb yn y Senedd yn llawer prysurach na Thowyn. Dyna ddigon 01 waith i lethu undiyn, a'i, wneud fel y gwneir ef gan Towyn a hynny nid yn awr yn unig, ond ar hyd y blynyddoedd. Y mae edrych ar I y y domen o lythyrau sy'n cael ei chludo tua'r Arosfa o ddydd i ddydd yn ddigon i ddychrynu gwr cyffredtn, a dylai'r 'postman' sy'n cludo'r pentwr dyddiol hwnnw gael 'war bonus)' dwbl am ei aruthr lafur. Gobeithiwn y daw Tbwyn annwyl ato ei hun ac i'w lawn nerth yn fuan.

...-....---_--, CYMRU A'R…