Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

Llawer mewn Ychydig.

News
Cite
Share

Llawer mewn Ychydig. CAIFF y Czar newydd ei goroni yn mis Ebrill nesaf. Y MAE y milwyr Prydeinig yn brysur yn ymadael a'r Transvaal. GWRTHODA deiliaid Arglwydd Clonmel dalu eu rhenti, am na roddai yr un gostyngiad iddynt. DYLED TwRd.—Mae dyled Twrci i'r rhai sydd yn dal ei bonds mewn gwledydd Tramor, yn 47,750, 000p ac nid yw y swm ar law i'w talu ond 540,000p. "I TALODD Ardalydd Lorne a'i DywysogeS Lowise ymweliad & Chastell Hawarden, dydd Mercher, wythnos i'r diweddaf, a buont yn mwynhau rhagbryd (luncheon) gyda Mr. a Mrs. Gladstone. YR wythnos ddiweddaf, yn Middlesex, fe foddodd mam ei dwy ferch fechan, un yn dair a'r llall yn saith mlwydd oed, pan yn ei meddwdod. Boddodd y fam ei hun gyda'r plentyn ieuengaf. DYDDIAU Sul a Llun diweddaf oedd adeg cynaliad cyfarfodydd blynyddol eglwys y Wesleyaid yn Calfaria, Treorci. Pregeth- wyd gan y Parch. 0. Owen, Pontypridd J. E. Roberts, Penygraig; a T. Morgan, Treorci. LLWYDDODD un o athronwyr Ffrainc i dynu digon o wres o'r haul i ferwi dwfr, a chodi digon o ager i redeg peiriant nerthol. Addawa dynu digon o dan o'r haul trwy gyfrwng gwydrau, at wasananaeth pob teulu yn Paris YN nghapel Bethania, Treorci, ar y 17eg cyfisol, cynaliwyd budd-gyngherdd i Mr. John Davies, teiliwr. Cymerwyd rhan gan Mrs. Rees (Llinos Rhondda), Misses M. A. Davies, a M. J. Jenkins; Mri. D. Davies, T. Felix, a E. Thomas (Llew Rhondda). Y GOLEUNI TRYDANOL versus Nwy.-Yn bresenol, y mae Mr. Edison yn cyflenwi 1,100 o dai yn New York a'r goleuni trydanol. Cyfrifir y swm trwy meters, a thelir am dano yr un pris ag yr arferid dalu am nwy. Y mae Mr. Edison yn gwneyd arian da trwy hyny. YN Three Crosses, nos Iau, wythnos i'r diweddaf, traddododd y Parch. J. H. Row- land, Pontlliw, ddarlith ragorol ar "Ddarbod- aeth." I ddynion ieuainc, y mae y ddarlith hon fel aur puredig ac ond ei chofio, a dilyn ei chynghorion, y mae yn sicr o arwain llawer i feddiant o'r cyfryw. DYGWYD Ann Daniel, yr hon a gyhuddid o gynyg eymeryd ymaith fywyd ei phlentyn yn Nglyn Nedd, o flaen ynadon Castellnedd, dydd Sadwrn diweddaf. Nid yw y garchares wedi rhoddi un esgus dros y weithred ond dywed, pan yn ei phwyll, na wyr ddim am y mater y cyhuddir hi o'i blegyd. DEBBYNIWYD pedwar llythyr oddiwrth Mrs. Garfield yn y Genadwraeth Americanaidd yn Lloegr, yn dychwelyd diolch am y cydym- deimlad a ddangoswyd iddi a'i theulu. Yr oedd un yn gyfeiriedig i'r Frenines, a'r lleill i Mr. Gladstone, Mr. Tom Hughes, a'r gweinidog Americanaidd, Mr. J. Russell Lowell. YSGRIFENA Eos Hafod atom Yn yr awgrym caredig a wnawd am danom yn eich rhifyn diweddaf, gwnawd camsyniad, sef dweyd ein bod i feirniadu yn Bonvilstone, ger Caerdydd, dydd Nadolig. Cefais gymhell- iad i wneyd hyny; ond gan fy mod yn Mlaenau Gwent yr un dydd, gorfu arnaf wrthod cydsynio a r cais. TALODD Mr. H. J. Williams (Plenydd), Fourcrosses, ymweliad a Dyffryn Rhondda ddechreu yr wythnos ddiweddaf, ac anerch- odd gynulleidfaoedd lluosog ar "Ddirwest" yn Heolfach, nos Sadwrn, y 12fed cyfisol; Jerusalem, Ton Ystrad, prydnawn dydd Sul; Nazareth, Pentre, yn yr hwyr; Tonyrefail, nos Lun, yn nghapel y Bedyddwyr Blaen- llechau, nos Fawrth, yn nghapel y Wesley- aid a Llwynpia, nos Fercher, yn nghapel y Methdistiaid. Gwnaeth Plenydd ei ran yn deilwng ohono ei hun. Wedi yr holl areith- iau hyn, yr ydys yn hyderus gredu y bydd ffrwyth da yn deilliaw, ac na fydd i ymdrech- ion cefnogwyr sobrwydd fyned yn ofer, ond y bydd llawer yn ymuno &'r fyddin ddirwestol., AR ddiwedd rhes o berfformiadau yn y Royalty Theatre, Glasgow, hysbysodd Mr. Henry Irving mai 4,031p. oedd cyfanswm y derbyniadau yn ystod y deuddeg nos ag y chwareuodd efe a'i gwmni yno. Ni chymer- wyd, meddai, cyffelyb swm yn yr an amser, gan un chwareud^ yn y deyrnas-heb eithrio ei chwareudy ei hun-Drury Lane, Llundain. CYFLA WNWYD llofruddiaeth ysgeler iawn yn Nottingham, trwy i ddyn ieuanc 19 mlwydd oed, o'r enw Henry Smith Westby, saethu ei dad (Henry Westby) i farwolaeth, a thori gwddf cyd-ysgrifenydd ag ef mewn swyddfa cyfreithiwr, o'r enw William Onions, 15 oed. Pan y daliwyd y llofrudd, ae y dywedwyd wrtho fod y llanc wedi marw, a'i dad hefyd, atebodd, Y mae'n amser." ETHOUAD STAFFORD.—Cymerodd yr ethol- iad hwn le dydd Sadwrn diweddaf, a chy- hoeddwyd canlyniad y pleidleisio yn yr hwyr, pryd y safai yr ymgeiswyr fel y canlyn —Mr. Thomas Salt (C.), 1,482 Mr. George Howell (R.), 1,185 mwyafrif dros y blaenaf, 297. Y mae dychweliad Mr. Salt yn enill o un sedd i'r blaid Geid..dol, gan fod yr aelod blaenorol, y diweddar Mr. A. Macdonald, yn Ryddfrydwr. AETH Mr. Gladstone i weled pysgod- farchnadle Billingsgate, dydd Sadwrn, wyth- nos i'r diweddaf. Yr oedd nifer o longau yno yn arllwys eu llwythi o sprats ar y pryd, ac yn eu gwerthu i'r masnachwyr. Holodd yn fanwl am yr hyn a dalwyd 'fel rent, sefyllfa y lie, ac amryw bethau ereill mewn oysylltiad a'r fasnach yn gyffredinol. Ym- gasglodd torf fawr o'i amgylch, a chafodd ei gyfarch gyda bloeddiadau yn ami, ond ni rwystrwyd ei symudiadau. Nos Fawrth, Tachwedd 15fed, yn vestri capel Noddfa, Treorci, etholwyd y personau canlynol yn swyddogion o Gymdeithas Rydd- frydol y lie am y flwyddyn ddyfodoI :-Cad. eirydd, W. Jenkins, Ysw., Ystradfechan; ysgrifenydd, Mr. T. Morgan, ysgolfeistr, Cwmparc. I gyfansoddi y pwyllgor gweith iol, etholwyd y cadeirydd a'r ysgrifenydd, yn nghyd a'r Parch. W. Morris, a Mri. D. Mor- gan, adeiladydd, aEynon, manager. Hefyd, etholwyd personau i gyfansoddi y pwyllgor cyffredinol. DYNLADDIAD HONEDIG GAN RIENI.-Dydd Gwener, yn Bradley, ger Wolverhampton, cynaliwyd trengholiad ar gorff plentyn naw mis oed, yr hwn a anwyd cyn i'w rieni briodi, a'i dad yw Harrv Ashton, haiarn-weithiwr, Bradley. Tua chwech wythnos yn ol, priod- odd ei rieni. Profai y dystiolaeth na ddarfu i'r plentyn gael digon o feithriniaeth, a'i fod yn fynych wedi ei gamdrin gan y tad, ac yn ddiweddar, trwy esgeulusdod y tad, iddo gael ei ysgaldanu. Dywedodd y meddyg, yr hwn a wnaeth yr archwiliad post mortem, i angeu gael ei achosi trwy newyniad ac ysgal- danau. Dychwelodd y rheithwyr y ddedfryd o Ddynladdiad" yn erbyn y tad a'r fam. Nos Fawrth, y 15fed, cyfarfu aelodau pwyllgor Eisteddfod Alban Elfed, 1881, yn y Morning Star, er cydeistedd i swper ar ol y llafur yn nglyn a'r Eisteddfod. Yr oedd yn bresenol Mri. T. Howells (Hywel Cynon), Walter Hannah (Aberaman), John Evans (yr ysgrifenydd), John Lake, Phillip Phillips, Roger Davies, John Thomas, David Phillips, Daniel Jones, Cox, a Fairbairn, yn nghyd a'r Proffeswr A. N. James a beirniad y cyfan- soddiadau. Wrth adolygu gweithrediadau yr Eisteddfod, ar ol y swper, dywedwyd fod y terfysg a ddygwyddodd ar ddiwedd y cystadlu wedi peri colled o tua 20p. yn y gyngherdd. Yn 1874, bu pwyllgor Alban Elfed yn golled- wyr o 65p. ond talasant bawb ei ofyn, a gwnaethant yr un peth eleni. Canwyd amryw ganeuon yn rhagorol gan Mri Lake, Davies, ac ereill, ac ymadawyd wedi cael cyfarfod dyddorol ac adloniadol iawn. Sr. PAUL.Perfformir yr oratorio hwn gan Gor Undebol Aberdar, Rhagfyr 26ain a'r 27ain, 1881. Cynelir y cyfarfodydd, ar y 27ain, yn y New Market Hall, lie digon eang i gynwys rhwng tair a phedair mil o bobl, gyda phob cyfleusdra er cysur pawb. Eleni fydd yr wythfed wyl flynyddol, ac y mae y cor uchod yn prysur barotoi er rhoddi gwledd i hoffwyr cerddoriaeth glasurol. Nid yw y pwyllgor wedi arbed traul na thrafferth i wneyd perfformiad o draethgan orchestol Mendelssohn, St. Paul," yn un teilwng. Y maent wedi sicrhau prif ddatganwyr y genedl i gymeryd rhan, sef Miss Mary Davies, Llundain; Madam S. A. Williams-Penn, Pontypridd; Lucas Williams, ac Eos Mor- lais. Bydd Band Cyfarthfa yma hefyd, pa un a gynorthwyir gan rai o brif chwareuwyr Gloucester a Bryste. Ymddengys adolygiad ar y draethgan gan Mr. Rhys Evans, arwein- ydd y cor, yn y GWLADGARWR yn ystod yr wythnosau dyfodol. TRYCHINEB ERCHYLL AR Y MOR.-Pell- ebra gohebydd y Central News, fod yr ager- long Solway (Cadben Fry), perthynol i'r Mri. Sloane, o Glasgow, wedi gadael Belfast prydnawn dydd Mawrth am Bryste ac Aber- tawe, gyda chargo cyffredinol. Nifer y criw oedd 19, a chariai 14 o deithwyr. Am chwech o'r gloch, foreu dydd Mercher, dryll- iodd baril o naptha, pan oedd ger y Skerries, ac mewn moment yr oedd y llong yn fflam- iau. Yr oedd chwech o'r teithwyr, pa rai oeddynt ar y steerage-deck, ar unwaith ar dan, a llosgwyd hwy i farwolaeth. Er fod ystorm gref yn chwythu ar y pryd, darfu i rai o'r lleill lwyddo i fyned ymaith mewn cwch. Ni wyddis pa un a laniodd hwnw a'r pump oedd ynddo. Erbyn y prydnawn, daeth pilot-boat i gynorthwyo y Solway, a llusgwyd hi i harbwr Kingstown. Y mae pedwar o bersonau wedi lloagi yn ddrwg, ac ni ddysgwylir iddynt fyw. Yr oedd pedwar o filwyr yn mysg y meirw.

[No title]

BYR EBION 0 L'ERPWL.

Newyddion Diweddaraf.

TAN MAWR YN LLUNDAIN.

CYTHRWFL COLEG PONTYPWL.

HELYNTION TUNIS.

DIENYDDIAD YN DERBY.

DIRWEST YN ABERTAWE.

Y DIWEDDAR MR. MACDONALD.

ENCILIAD YSGOLFEISTR.

, TY-DORIAD BEIDDGAR YN LLAN,GENECH.

ANGLADD SYR HUGH OWEN.

Y TYWYSOG LEOPOLD AR FIN PRIODI.

Helynt yr Iwerddon.

[No title]

Ymfudiaeth.

EISTEDDFOD DEHEUDIR OYMRU.