Hide Articles List

4 articles on this Page

ALLTWEN

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

priodwyd. «RIF¥ITHS—EVAKS—Mai 29ain, yn nghapel Mail-, Aberteifi, sail y Parch H. Hermonydd Williams, Llechryd. yn mhresenuldeb y cofrestrydd Mr W Griffiths, Fos-y-vicar, ca Miss M. A. Evans, Penlrallt Eifed, Llechryd. Bendith y nef a'u dilyno.—U. BU FARW. EvANS.—Mm 19eg, Huw Ivor, mab y Parch. R. Evans, Proedyrhiw, yn6mis oed, o'r pas. Cladd- wyd yr hyn oedd farwol y dydd Llun canlynol yn mynwent Saron, lie y gwasanaetha ei dad. Heblaw torf o gymydogiori, &c., yr oedd yn btesenol y Parehedigion Thomas, Jones, Wil- liams, a Hough. Merthyr; Jones, Cefn; a HumphTe s, Abercanaid, yr hwn drefnai yr ano-ladd. ac a draddododd anerchiad yn y capel. lOvmerwyd rhan yn y gwasanaeth gan y brodyr eraill o'r "ty i'r b ;dd. Huned y bychan yn dawel, a chaffed ei rieni galarus ras i ddal heb rwgnach. 0 hyn allan bydd Saron yn fwy cysegredig yn eu teimlad, a'r cwlwm hwn yn eu dal yma i wnenl gwasanaeth eto i'r hwn a. alwodd y bychan oddi- JSLLIS—Cymerortd claddedigaeth Mrs Ellis, priod y Parch. H. Ellis, le yn mynwent capel y Groes, Llangvvm Yn mmtl'th y tv cyn erchwyn, darllenodd, ac esloniodd, a sweddio'dd person Llangwm yn rhagorol o dda, a darllen- wvd vn v fynwent Mr Thomas, gweimdog, a g weddiodd HrT. C Jones, Bala. Anerchwyd y dyrfa gari Mr Cad- waladr, gweinidog Oerygydruidion, ac M. B. Jones, Bala a therfynwyd trwy weddi gan Owen?, Corwen o"heiwydd nad ai mo chwarter y dyrfa i'r capel, gwnaed pob peth yn y fyawent—un o'r claddedigaethau niwyai. ff/ouxKS—Yn ih f 41, Heol Newydd, Wyddgrug, dydd Llun, Mai 26ain, yn saith a thrigain oed, Mr Thomas Ifoulks, asiedydd yn nghlofa Broncoed, ger y dref hon, am lawer o fiynyddoe..d. Y dydd Ian canlynol, ymgynullodd ei gcraint a'i gymydogion luaws inawr i ddwyn ei weddillion idv ei hir gartref yn mynwent eglwys y plwyf. Ar ddy- miitiiad y weddw oedranus a'i phlant, ac ewyllys yr ymad- awedi yn ei gystudd, gweinyddwyd ar yr achlysur gan y Parch J. Myrddin Thomas. Derbyniwyd em diwedjjar lien irvd-drefwr a chymydog adnabyddus a hynod yn aelod -o'r eglwys Annibynol gan y diweddar Barch. Isaac Harries yn nyddiau ei ieuenctyd ac yn nydd pethau bychain Aiinibyniaeth, a pharhaodd gydag achos cyhoeddus Crist aan ttvddlawn ddilyn moddion gras yn ddiymatal, oddi- «ithr amserau yn y rhai y blinid ef gan feddyliau isel a Pan safodd gwaithglo Broncoed taflodd digwvddiad anflodus hwnw i'r dref a'r gymydogaeth vnnehylch pum eant allan o waith, ac yn eu plith Thomas Foulks; byth er y pryd hwaw ni lwyddodd l gael lie cvifelyb a'r canlyniad fu iddo ymollwng i ddiofalwcli ac gydaphethautymorol a citi-efyddol. Y cyfnodau y byddai goleuni yn tywynn ar ei lwybr byddai yn wresog ia-wn iel aweddi-wr, canwr, ac athraw yr Ysgol Sul. Efe fvddai y dechreuwr canu yn moddion yr wythnos. Yr oedd i-andilo gyflawnder o lais, a dyrchafai ef fel udgorn ■wjitliiau pan y gwresogid ei ysbryd wrth ganu mawl a phan yn anemi gorseddfainc gras. Baliwyd ef yn sydyn gan iesgedd a bu yn dihoeni yn ddiboen am ysbaid tair wyth- nos. liuiarwheb fod nemawro bobl y dref yn gwybod am ei gystudd, a synodd llaweroedtt pan glywsant ei fod wedi ymadaw a'r fucbedd hon. "Canys beth ydyw eich einioes, canys tarth ydyw yr hwn sydd am ychydig yn ymddangos ac wedi hyny yn difianu." Deallwn i'r Parchn. J. Myrddin Thomas a R. Ellis, M.A., person y plwyf, fod yn gymwynasgar iawn i'r weddw. Gwyn ei fyd a ystyria wrth y tlawd yr Arglwydd a'i gwared ef yn amser adfyd. Yr Arglwydd a'i ceidw, ac a'i bywha gwyn- fydedig fydd ary ddaear." Gwnaethant hwy i "galon y wraig weddw lawenychu." Y trugarog wrth y tlawd gwyn ei fyd ef." Dyeithriaid a'r ymddifaid gwan, A'r weddw druan nnig, Duw a'u pyrth ond d'rysu wnai Holl ffyrdd pob rhai cythreulig. "-Glan Alun. HUGHES—Gyda gofld dwys yrydymyn cotfauam ymadawiad Mr Pierce Hughes, Jamaica, Rhosesmor, yr hyn a gymer- odd le boreu Gwener, Mat Itieg. pan yn 70ain oed. Yr oedd yn aelod diargyhoedd gyda'r Methodistiaid yn Rhosesmor erys llawer o fiwyddi, ac wedi enill iddo ei hun radd dda yn mhlitli pawb a'i hadwaenai. Er nad oedd yn gwneud ond ychydig gyda dyledswyddau cyhoeddus crefydd, eto efirychid ato fel un o heddychol ffyddloniaid Israel, a diau i'r fendith hono gael ei chyhoeddi arno, Gwyn ei fyd y tangnefeddwyr, canys hwy a elwir yn blant i Dduw," a thangnefeddwr o'r iawn ryw oedd efe, ac Israeliad yn wir, yn yr hwn nid oedd dwyll. Byddai bob amser yn moddion gras, ac ni bvddai lie y Dafydd hwn byth yn wag. Sylwai y Parch. M. Jones, Fflint, wrth y ty pan yn ei gychwyri, mai dyn tfyddlon, cywir, gonest, didwyll, a heddychol, oedd prif nodweddion cymeriad ein cyfaill. Yr oedd yn arfer y byd hwn heb ei gamart'er- yn union fel y gwr hwnw a sonia y Pregethwr am dano-y rhoddodd Uuw iddo gyfoeth a golud, ynghyd a gallu i'w mwynhau. Yr oedd yn gymydog caredig a chymwynasgar bob amser, a chyfaill mynwesol a dihoced, yn baelionus hefyd at achos crefydd. Dydd Mawrth, yr 21ain, ymgynullodd torf luosog i dalu y gymwym i olaf iddo. Cymerwyd rhan yn y gwasanaeth wrtli y ty gan y Parchedigion J. Jones ac M. (Tones, Filint, yna aed a'r hyn oedd farwol iddo i fynwent Llaneurgain. Rhodded y nefoedd ei nawdd dros y weddw alarus am ei phriod a gollodd mor ddisymwth, a thros y boneddigesan ieuainc. ei rianod trallodus.—Trebor Alun. JONES—Mai 13eg, yn 53ain mlwydd oed, Mrs Jane Jones, anwyl briod Mr Thomas Jones, Penygarreg, Aberayron, wedi deng mlynedd o gystudd caled a chysori ddydd a nos. Merch ydoedd i Daniel ac Anne Davies, shop, Nenadd- lwyd, a cliwaer i ddiweddar briod Mr Morgan Evans, Oakford, a marn-yn nghyfraitli i'r Parch. D. Lloyd Morgan, Skewen. Anhawdd meddwl sut y gallodd dnioddef cvstudd mor galed am gyinod mor hir mor dawei a dirwgnach ond fel y dywedodd ei pharchus weinidog-yr Hybarch William Evans- ddydd ei hangladd, yr hwn a'i hadwaenai mor dda o'i mhebyd" Galluogodd gras Duw hi i ddioddef ei chystudd mor dawel a dirwgnach nes fod yn syndod iddi ei hunan ac i eraill." Gwaelodd y gauaf diweddaf yn fwy nac arferol, a rhyw bythefnos cyn ei many, deallodd ei hanwyl briod (yr hwn fu mor dyner a gofalus o honi trwy'r blynyddau) ynghyd ac eraill oedd yn gweini arni, fed awr ei hymddattodiad gerllaw, a boreu dydd Mawrth, Mai 13eg, ehedodd ei hysbryd at Dduw. Bu farw fel y bu fvW—yn dawel a digylfro, gan bwyso ei henaid ar y Gwr a garai. Prydnawn dydd Sadwrn canlynol, daeth tyrfa luosog yngliyd (y fath na welwyd yn ami), i gliidor hyn oedd farwol o honi i gladdfa capel Neuaddlwyd. Darllen- odd a gweddiodd y Parch. W. Evans, Aberaeron, cyn cychwyn yn y ty, ac yn y capel gan y Parch. Joseph Jones, Ffosyriin (M.C.), ac yna pregethwyd gan y Parch. W. Evans yn hynod doddedig oddiar Iago v. 11. Gwnaeth gyfeir- iadau neillduol at ei hamynedd yn dioddef ei chystudd, gan ddyweud nad oedd ganddo y doubt lleiaf nad oedd hi wedi d'od allan fel aur pur. Gwelsom ddau offeiriad, gweinidog y Bedyddwyr a'r Wesleyaid, yn yr angladd hefyd-yr hyn a brawf ei bod hi mewn parch oiawr yn y dref. Yr oedd hi yn gall fel y sarffi ac yn ddiniwed fel y golomen. amser i ddyweud a'r amser i dewi 1 hefyd. Gadawodd gydmar bywyd ynghyd ac wyth o blant a mam oedranus i alaru ar ei hoi. Heddwch bellach iddi gysgu ei liftn yn dawel yn y bedd "lie y gxurphwys y rhai lluddedig." Taened Duw ei aden dros ei phriod galarus a'i phlant amddifaid ynghyd a'i mham oedrantts ac unig bellach, yr hon sydd wedi ei hamddifadu o'i holl berthynasau, ond ei hwyrion a'i gorwyrion. SAMUEL—Bu yr hen chwaer, Mary Stmuet farw mewn oed- ran teg yr wythnos ddiweddaf yn 75ain mlwydd oed. Bu yn aelod ffyddlawn gyda'r Annibynwyr yn Soar, Llaa- badarnfawr, am flynyddoedd lawer hyd ei marwolaeth. Y mae iddi amryw feibion sydd yn ffyddlon iawn gyda'r Annibynwyr (Hen Gyfansoddiad). Claddwyd hi ddydd Merchei- diweddat', o dan y ddeddf newydd, yn mynwent Llanbadarnfawr. Gwasanaethwyd wrth y ty gan y Parch. Griffith Parry, Soar, Llanbadavn, yn y capel hefyd ac ar lan y bedd. Yr oedd y sylwad.ui yn ddifrifol, pwrpasol, ac eft'eithiol. Canwyd cyn ymadael yr hen benill anwyl hwnw Bydd myrdd o ryfeddodau Ar doriad boreu'r wawr," ifcc. Cafodd yr hen chwaer gladdedigaeth anrhydeddHS, a'n cred yn awr am dani yw ei bod mewn gwlad sydd well i fyw na'r ddaear. Ueddwch i'w llwch, a diolch i'w phlant amfod mor egwyddorOl a'i chladdu yn unol a'u profies. Efelycher hwy gan eraill eto. Pe Imaswn i weinidog neu bregethwr nid aethwn i byth yn rhanol ag un offeiriad yn y claddu. Os offeiriad yn y fynwent, offeiriad wrth y ty yn codi allan hefyd -naill ai yr offeiriad neu y pi-egethwr am dani. Y mae yn warthus i feddwl am Ymneihduwyr yn claddu o dan yr hen ddeddf a hwythau wedi ymladd cymaint am y newydd hefyd. Safed pawb yn ei rych ei hunan.—Oliver, Llanbadarn.

[No title]

Advertising