Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

CYFARFOD CHWARTEEOL ARFON.

News
Cite
Share

CYFARFOD CHWARTEEOL ARFON. Cynaliwyd y Cyfarfod uchod y tro diwedd- af yn Bryngwyn, Llanrug, ar y dyddian Mercher a Iau, Meh. 19eg a'r 20fed, 1878. Y Gynadledd am 10 boreu lau. Cadeirydd, Mr. Roberts Ty Mawr, Llanddeiniolen; ac yr oedd hefyd yn bresenol y Parchn. E. Herber Evans, Caernarfon; R. W. Griffith, Bethel; D. S. Davies, Bangor; J. E. Owen, Llanberis R. M. Jones, Dolyddelen; G. Thomas, Llanrug; O. Jones, Ebenezer; R. Rowlands, Trefiys; T. J. Teynon, Cwmyglo; R. P. Williams, Waenfawr; L. Williams, Bontnewydd; R. T. Jones, Pantteg, Morgan wg; J. Price Jones, Wisconsin, America. Pregethwyr-Mri. J. Thomas, Genedl Office, Caernarfon ac E. Roberts, Llanberis. Diaconiaid a chenadau yr eglwysi-Mri. G. B. Thomas, Caernarfon; J. Jones, eto; W. J. Williams, eto; O. Williams, Bethel; T. Williams, etc W. Roberts, eto; G. Williams, Ebenezer W. J. Parry, Bethesda R. Davies, etc G. Edwards, eto; D. Parry, Amana R. Owen, leu., Tyddyn Mawr; E. Williams, Llanfairfechan H. Jones, Gerizim 0 Jones, Bozra; D. Prosser, Board School, Penisar- waen; J. D. Evans, Waenfawr; J. Williams, Pentir; I. Davies, Llanberis T. Roberts, Port Dinorwig; J. C. Jones, fto W. Rogers, Saron O. Jones, Cwmyglo R. Griffith, eto; G. Owen, Llanrug; E. Williams, eto; T. Owell, eto; A. Davies, eto. &c., &c. 1. Darllenwyd cofnodion y eyfarfod blaenorol, a chadarn- hawyd hwynt. 2. MabwHiadodd y gynadledd y cyntaf o ivelliantin Mr. Owen. Llanberis; sef, Ar fod ibrogeth ar bwnc neillduol gael ei thraddodi yn mhob cyfarfod chwarterol o hyn allan. Y gweddill o'r gwelliant.au yn cael on gadael at farn a theimlad y gwahanol eglwysi yr ymwelai y cyfarfod it hwy o bryd i hryd. 8. Hysbyswyd o Pentir, fod y cyfeillion yno yn derbyn challenge y .£5 a'r £50, ond yn dymuno cael estyniad yn yr amser i ddeudreg mis, o'r pryd hwn, sef hyd mis Mehefin y flwyddyn nesaf, yr hyn a gahiatawyd gyda phob rhwydd- ineb. Amlygwyd hefyd, oherwdd hir aliechyd Mr. Roberts y gweinidog, nad yw yr areithfa yn cael ei llanw ond yn Bed fylchog yn awr; ac nad yw rhai o'r ordinhadau wedi ell gweinyddii yno er's misoedd la.wer. G-ofidiai y gynhadledd yn ddirfawr oblegid hyn. to anogwvd ar fod i Mr. Roberts, Ty mawr, a Mr. Parry, Bethesda, wneud eu goreu i gvnorth- wyo y frawdoliaeth yno, i gtel pethau i symud yn mlaen yn eu gweddnodau arferol; gan ddwyn adroddiad o'r pethau hyn i'r cyfarfod neHaf. 4. Hysbyswyd fod Jubili capel newydd Crafnant, Trefriwi i gymeryd lie yn mhen ychydig ddyddiau. 5. Cyfeiriwyd at ymsefydliad Mr. John Thomas yn Nghaernarfon. Y mae Mr. Thomas yn wr ieuanc o gymer- iad pur a dichlynaidd, ac yn bregethwr rhagorol. Cyfeirier liythyrau ato fel y canlyn—Mr. J. Thomas, Genedl Office, Carnarvon. 6. Pasiwyd penderfyniad o gydymdeimlod y gynadledd a Mri. Smith, Bettwsycoed, a Roberts, Pentir, yn ngwynob eu cystuddiau hliti, gyda dymuniad am eu buan a'u llwyr ad- fetiad i'w north a'u cryfder arforol. 7. Mewn cyfeirind at '"Drysorfa gynorthwyol acliosioh gweiniaid sir Gaernarfon," dywedwyd mai ychydig mown oymhariaeth sydd wedi ei wneud at y Drysorfa hon, ond y gobeithid y bvddai y cyfundeb yn fnan yn alluog i dalu iddi y sylw priodol; ac anogwyd bawb a allai i ddwyn eu rhodd- ion alu casgliadau gyda hwy i'r G-ymanfa. 8. Penodwyd Mr. Williams, Bontnewydd, yn drysorydd casgliadan yr Achosion Seisnig, iddo ef gan hyny yr antonir y cyfraniadau. 9. Galwyd sylw at y ffitith fod adeg y Gymanfa gerllaw. Cynelir hi yn y Pavilion, yn Nghaernarfon, enwyd y gweini- dogion fydd ya gwoiayddu. CymbeUwyd ei cbyboeddi y» i ngliapolau yr holl gyfundeb y Sabbath blaenorol, a rhodd iddi bob ccfnogaeth sydd yn bosibl, yn neillduol cymhellwyd ar fod taor wedd'iau yn oael eu hoffrymu am dywalltiad lielaeth o'r Glan ar y nltill a'r llall o gyfarfodydd y 10. Y cyfarfod nesaf i fod yn Gm-izim, Penmaenmawr, yn mis Hydref. Mr. Thonws, Llanrug, i bregethu ar y pwne gosodedig—Yr Yagol Sabbutliol. 11. Derbyniwyd casgliadau yr eglwysi, zC5 7s. 6c. 12. Y Parch. J. Price Jones, Wisconsin, America, oedd yn bresenol yn y gyn.idledd, ac a gyflwynodd i'r cadeirydd el lyt-hyr cymeradwyaeth oddiwrth Gymanfa Talaeth Wiscon- sin, America, a darllena fel y caUiyn :—Bydded hysbys fod y Parchudig frawd J. Price Jones, yn aelod rheolaidd a gwir gymoradwy o'n Cymanfa, a sltif, o ran ei gyraeriad at alluoedd, yn y dosbarth blaenaf o weision ei Arglwydd, fel na wna Uuosogi geirian a brawddegau, fel y gwneir weith- i m, uurhyw leaad idito e'. Y mae y brawd wedi bod yn aelod eymem(lwy o'n Cymanfa amy 25 mlynedd diweddaf, a chalnnog gymeiadwyir ef i sylw ein chwiorydd eglwysi yn hoff wJad ein genedigaeth. Arwyddwyd dros y Gymanfa gan IVatertown, Hyd. 1877. TIMOTHY JONEB, Ysg. Mr. P. ice Jones a ddywedodd fod yn dda iawn gaiKido gael y fraint a'r cyfleusdra o ymweled a, Chyinru a sir Gaernarfon, gwlad ei enedigaeth; ac yn neillduol dyfod i Bethel a 0 y Llanr ug, o herwydd yn Bethel y dechreuasai bregetliu, rhyw bvmtheg mlynedd a'r hngain yn ol ac yn Llanrug y pregetliodd gyntaf oddieartrtf. Cufiai yn dda am y tro, o her- wydd arosodd chwech" yn ol yu y society. Wedi hyny, yr oedd wedi teithio a phregetbu llawer yu Nghymrtt ac yn America ac yr oedd yn aros hyd yr awr hon yn golofn o ddaioni a chat edigrwydd y Brenin Mawr. TeitLlai ar y naill law yn alarus wrtn feddwi fod cynifer o'r tadau a'r mamau yn Israel wedi myned; ar y Haw arall teimlai yn llaweuydd yn ugwyneb y fath arwvddioii fod. ysbryd yr Arglwydd yn aros, yn cartrefu, ac yn teyinasu yn eu plitn. Teithiasai ryw bed- air mil a haner o filldiroedd mewn trefn i fod YIIO y boreu hwnw; ac nid oedd yn edifar gMiiddo. Hyderai, yn ystod ei arosiad yn Nghymru, y byddai yn alluog, nid yn unig i ddeibyn, ond hefyd i wneuthur, ac i gyfranu rhyw gymaint o ddaioni. Mr. Roberts, Ty Mawr, a Mr. Owen Wil- liams, Bethel, a ddilynasant fel hen gyfeillion a chyfoedion, ac yr oedd eu geiriau yn disgyn yn dan byw ar deimladau pawb oil. Y Mri. Evans, Caernarfon; Davies, Bangor; a Griffith, Bethel, fu yn cynyg, yn cefnogi, ac yn cadainhau penderfyniad yn datgan teimlad- au o lawenydd wrth gyfarfod a Mr. Price Jones, ac yn dymuno iddo bob cysur a llwydd- iant yn ystod tymhor ei arosiad yn y wlad hon. Yn sicr, y mae gweled a chlywed ein brawd yn pregethu mor gryf a hyfedr, a hyny mewn "Cymmeg g'an gloetv," yn achos o syndod i in, pan y cotiwii ei fod wedi bod yn pregethu flynyddnedd i Saesdll ac i Indiaid Americunaidd. Behlaw hyny, y mae efe wtdi bod mewn stad bron o gwbl ddallin^b am wyth mlynedd. Yn wyneb y pethau hyn jc ydym yn barod i ryfeddu; ac nid yu unig hyny, and hefyd i ddweyd yn ngeiriau yr an- farwol Ualedf, yn- "Ptt wlad wedi Y siarad sydd Mor lan a Chymru lonydd." Pregethwyd tran y Paiclin. M. Jones, Dolyddelen; R. Rowlaids, Trellys; J. Price .Jolle"l. America Davies, Bangor Williams, Bontnewydd a Jnnps, Pantteg, Morganwg, i gynulleidfaoedd lluos g a pbarchus iawn. Gwnaeth Mr. Thomas a pbobl ei ofal (ac y maeut yn preswylio mewn capel nodedig o brydferth), yr hyn oil oedd o fewn eu gallu i roddi i'r irweinidogion a chenhadon yr pglwysi y dvi liyiii-id mwyaf cronsawgar a chaloiioL'. 11. W. GRIFFITH, }'•>< »

* PENCADER.

BANGOR-IS-Y-COED.