Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Us „ ,jfflfl5§^k BITTBBS. corff yn graddol ddod Yr adeg hon mor fawr yw'r fraint •§.► Yft fhydd o rwymau'r clefyd, I lu o weiniaid tyner, ¥ drawn yn ymgilio'n ISn „ Gael rhyw feddyglyn maethlawn lawn Qtaafiplael dim ond gwendid, I gynorthwyo amser; VbSfWed pawb yn lion eu llais Y QUININE BITTEBS ydyw hwn, "Tjfedim ond eisieu^imser \Sl/suS^^WWi Gwna les yn mhob afiechyd, tmmm dyn yn ol i'w le, Ac er llwyr adfer cnawd a nerth iffmM llawn ag arfer." Y mae'n gyno^hwy hyfryd. I PROFIADOL, .miff" PURWCH Y GWAED A CHRYFHEWCH Y CYFANSODDIAD *;t TRWY GYMERYD Stoilgm (Ebans' Quinine §iitet8, nm Vegetable Lottie. I feddyginiaeth oreu a ddychymygwyd ac a ddyfeisiwyd er Cryfhau y Cyfansoddiad a Phuro y Gwaed. Y «—» f Bitters hyn yn holiol lysieuol, ac yn cynwya chwerw-lyaiau a melys-lysiau, wedi eu haddas gymysgu, eef Quinine, IpBaparilla, Saffron, Lavender, Burdock, Dandelion, Gentian Root, &c. Mewn gair y mae bron bob llysieuyn a gwreiddyn gwerthfaw* y feddyginiaeth ryfeddol hon, ac y maent wedi cael eu parotoi ar ol llawer o fyfyriaeth yn y modd goreu er eu perffeithio i fod yn wejlhid iififithiant at y doluriau canlynol:— t 1. Gwendidau o bob math yn ymddangos fel un neu ragor o'r anhwvlderau canlynol:—Iselder ysbryd, nervousness, curiad y galoD, lihwysu, teimlad blinedig a chysglyd, y gwaed yn rhuthro yn ddisymwyth i'r wyneb, llewygon, teimlad o bwysau ar y chest, poen ar y chert, .toen rh-wng yr ysgwyddau, diifyg anadl, phlegm, y gwaed yn tori, pesweh, a thueddiad at y darfodedigaeth (decline) 2. Difiyg treuliad a'i ganlyniadau, sef gwaelder cyn bwyd, trymder anarferol ar ol bwyd, diffyg archwaeth at fwyd, yr ystumog ya thwyddo trwy wynt, yr anadl yn drwm, y genau yn sych ac yn boeth, brathiadau disymwth yn yr ochr, y pleurisy, yr afu yn afiach, a thrwy lyny yn achosi y clefyd melyn, poen yn groes i'r llygaid, acysgafnder yn y pen. 3. Trwy effaith y Sarsaparilla a'r Burdock ar gylcln ediad y gwaed, y maent yn hynod o effeithiol at y blast neu'r awelon, gwynegon, Tstyffdra y cymalau, y croen yn bigog ac anesmwyth, a phob math o ddistemper yn y gwaed. T mae tystiolaethau pwysig yn cael eu derbjft fn "barhaus. Cyhoeddir ychydig yn unig o'r lluaws. Gellir cael pob hysbyarwydd trwy ysgrifenu at y perchenog. ^Os bydd rhywun yn ambeu gwirionedd y canlynol, dymunir arno ysgrifenu at yr enwau a roddir yma. rmaegan., QUININE BITTERS un gymeradwyaeth anarferol, sef bod meddygon o bob gradd yn cydna.bod eu heffeithiatl, trwy eu rhoddi i'w cleifion (patients), pan yn fynych y methant gyda'u cyfferi meddyginiaethol eu hunain. TANYGBISIAU, FFESTINIOG, June 7, 1877. AKWTII SIR,—Mae yn bleser mawr genyf gael y fraint o anfon hyn atoch, fel y caffoeh chwi a phawb eraill wybod beth mae eich Quinine Bitters yn ei waBttthur y» Ngogledd Oymru. Credaf nad oes angen i mi roddi enwau y lluaws peraonau sydd wadi cael eu gwellhau trwy y gymysgedd ardderchog hon, ond yn unig enw fy hunan. Gwyddoch i mi anfon am ddwy botelaid, un i mi a'r llall i gyfaill, a gwnaeth y ddwy eu gwaith yn rliagorol. Mentraf ddweyd nad oes dim, ie, sylweb, dim wedi dod i'r goleu eto gan neb un dyn byw, i'w gymharu a'r Quinine Bitters tuag at ddiffyg treuliad, iselder ysbryd, fainting fits, natur curiad y galon, poen yn yr ochr a rhwng yr ysgwyddau, a phoenau yn y pen. Gallaf sicrhau fod yr oil o'r doluriau uchod wedi eu llwyr wellliau oddiar amryw yn yr ardal hon trwy gymeryd un botelaid 4s. 6c. o'r Quinine Bitters. Taer gymhellaf bawb sydd mewn pryder am eu bicchyd i dreio hwn. Hyn fel dyledswydd ddyngarol oddiwrth un a gafodd wellliad cyflawn, It eiddoch yn dra diolchgar, HOBERT WILLIAMS fGivas y Hew). PANXYCEUG, CONWIL-IN-ELVET, Mai 30, 1877. ANWYL SIR,—ISr clod i chwi a lies i ganoedd, dynaunaf eich hysbysu fod eich meddygiuiaeth ardderchog wedi bod yn hynod lwyddianus yn mhob case, ac yr wyf fi wedi ei gymeraehvyo. Gwelir yn eglur mewn amser byr bod eich dyieisiad yn dda, sef cryfhau ac nid gwanhau y cyfansoddiad." Nid ydwyf erioed wedi gweled un mocldion mor effeithiol at wendidau y nerves alr gewynion, cmiadau y galon, gwahanol boenau trwy nerves y pen, fief neuralgia, tic dolor'cux, d-c.; anhwvlderau y cylla, yr afu, a'r arenau, ac Mjwcblusv pob peih, iselder ysbryd a gwendidau y frest. Y mae yn dda genyf (o.! «ywmnrwydd meddyginiaethol wedi ei berfleitbio mor belled. Yr eiddpeb. Ac., Jl r. (j \VC.t,YM E VAK^ T. DAVIES. D.S. —Y ix:.ae yn hynod gyfaddas i blant yn tyfa, ac hefyd i'r rhyw feDywaidd. OLD GLOBE, NEW DOOK, LLANELLT, Mai 24, 1876.. ANWYT, -Sirs,—Dymunaf hysbysu i chwLfy moa wedi cael fy llwyr iachau trwy.jiy.nt!-> d eich Qcimine Bitters. Yr, oeddwn wedi myned bron yn rhy wan i He yr oedd y clwyt arfy mraich yn myued yn waeth bob dydd. Yr oedil Ltanelli a'r cylchoedd am dori fy mraich ymaith er achub fy iajr«yii, OiiU trwy gymeryd y Quinine Bitters yr ydwyf yn awr wedi gwella, ac yn gweithio bob dydd. Bhoddaf fy enw yn llawn, fel y gallo eraill gael man- ylion pellach oddiwrthyf os mynant. Yr eiddoch ynbarchus, GRIFFITH WILLIAMS. Dylaswn ddweyd fy mod wedi bod dair blynedd heb weithio ond ychydig. The following testimonial from a medical man may be read with interest:— THEAUB, NEAB RBABING, llth May, 1877. DEAR SIB,—I have examined your Quinine Bitters, and find them to be quite free from all minerals, and am also pleased to add that they have been very efficacious in numerous instances that have come under my immediate notice, for general debility, atonic indigestion, &c. I have frequently re- commend them with marked success. (Signed) SAMUEL J. J. KIRKBY, M.R.C.S. (Eng.), and L.S.A., (Lond). Un arall oddiwrth Mr. ROBERT GUY, Builder, 7, Cambrian St., Llanelli. SYR,—Mewn geiriau byr, dymunaf ddweyd fy mod wedi cael lleshad PAB- HAUS trwy gymeryd eich "Quinine Bitters." Rhyfedd yw eu heffaith. Blin- wyd fi beunydd gan boen anferthol yn fy mhen, weithiau uwchben y llygaid, weithiau yn yr ochrau, a phryd arall yn curo fel morthwyl, fel ac yr oedd ofn arnaf ddilyn fy ngalwedigaeth ar ben ty. Poen yn fy hips a rhwng fy ysgwyddau, a gwendid mawri Dim awydd na bias at fwyd ond ar brydiau anamserol. O'r diwedd eymerais eich Quinine Bitters," ac yr ydwyf wedi llwyr wellhau. Cyfrifir eich Bitters yn ddrud, ond gallaf yn awr ddweycl yn ddiofn mai dyma y moddion rhataf a'r goreu a gefais erioed. Gall net yn gydwybodol ddyoddef poen heb dreio hwn. BByxuyyalm, SWANSEA, Mai 9, 1877. 1 SYR,—Yr ydwyf wedi bod er's misoed-d yn cael iy miino gan beswch, ac yn fwy yn y cap.el nag yn un man arall. Cymerais ddwy botelaid o Cod Liver Oil er cael Ueehad. Gwelais hysbysiad am eich Quinine Bitters, ac yn wir y mae wedi ei glirio i ffwrdd yn hollol. Yr oeddwn wedi diflasu myned i un man. Un botelaid a brynais, ac oni b'ai ei fod mor uchel bris (ni ddywedaf er hyny ei fod yn ddrud), buaswn yn prynu un arall. Gwelais mewn.papyr am bills gwerth gini y box. Y mae eich Bitten chwi, Syr, yn anmhrisiadwy, canys gwell iecbyd na golud." Yr eiddoch yn hoffus, ISAAC OWEN. BTDDED HYSBYS I :SA -W:a, (A). Nid ydyw Ix'sibl dodi yr Loll gyffuriau sydd yn y feddvginiaeth AOfl HIe It PI LLS. (B). Y iua« v pris mor isd ag y gall fed, oscymerir i ystyriaeth brin- d, y (C). OeJlir gweithio beimydd fel arfer, heb un anghyfleusdra, ac nid < perynr! aitwy, ond yu hytrach y mae yn atal anwvd. ■ (D). r rmtj) iTitter-i yn cryfhau '?/ rhan, neu'r aelod o'r corff sydd yn tcanaeu, a/i jdiy y. yv:y ag:>red i ktiniiau ac a/icchyd new arferol, a clljlid toiofod o?»n bob main o DiLLS yn gicanhau y cyfansoddiad, ac yn afton- yddu >/ el/da. ( E), y« Q, uiine J) mo, na Tincture of Quinine, nac unrhyw gy- mysgedd arall o eiddo y Dmggist ei hun, ond Givilym Emni Quinine Bitters'" meionpotelau 2s. 9c., a 4s. 6c.; clr enw GWILTM EVANS, PH.C., M.P.S. wedi ei ysgrifenu ar Stamp y Llywodraeth; heb hyn,twyllct ffugiacl ydynt. Gellir cymeryd Cod Liver Oil yn hwn. Gall plant o bob oedran ei gymeryd ond cymedroli y ddogn. Ar werth yn mhob tref, neu yn direct i bob WetM fir wlad oddiwrth y perchenog-Mr. GWILYM EVANS, Pharmacist, Llanelly. D.S.—Os na ellir cael y "Bitters" heb drafferth, ysgrifener at y perchenog. t'k. vvf CAEL CAN BOB FFEUYLLyDD CYFRIFOL, NEU YN XJNIONGYECHOL ODDIWETH 7- ,1fr. ijK'iiym Evans, P.G.S., M.P.S., Pharmaceutical Chemist, Llanelly.