Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

CYFARFODCHWARTEROL CYFUNDEB…

News
Cite
Share

CYFARFODCHWARTEROL CYFUNDEB GOGLEDDOL MORGANWG. CTNALIWYD y cyfarfod uchod yn Libanus, Craig- yberthlwyd, dyd Llun a dydd Mawrth Ebrill 15 a 16, 1878. Yn y gynadledd am 2 o'r gloch y dydd cyntaf,—y Parch. R. Griffiths, Cefn yn y gadair. Wedi dechreu trwy weddi gan W, Beddoe, Ysw., Nelson, a chadarnhau pender- fyniadau y Cyfarfod blaeuorol, penderfynwyd,— 1. Eod y cyfarfod nesaf i fod, yn ol y gylchres, yn Bryn Seion, Dowlais. f' 2. Fod Mr. Williams, Libanus, i bregethu yn y cyfarfod nesaf ar Y Cysylltiad sydd rhwng adgyfodiad Crist, ac adgyfodiad y meirw." 3. Darllenodd y Trysorydd y Cyfrifon arianol perthynol i'r Cyfarfod Chwarterol. 4. Darllenwyd llythyr o gymeradwyaeth i'r Parch. R. Morgan, Bethel, Aberbar, oddiwrth Gyfundeb Deheuol Morganwg, a phasiwyd penderfyniad eia bod yn derbyn Mr. Morgan yn wresog, ac yn dymuno llwydd mawr iddo yn ei gylch newydd. 5. Etholwyd y Parch. R. Rowlands, Aber- aman, i fod yn gadeirydd y Cyfundeb am y fliwyddyn sydd o hyn hyd gyfaifod Ebrill nesaf. 6. Penderfynwyd fod y Parch. W. Edwards, Aberdar, a T. Williams, Ysw., Gwaelodygarth House, Merthyr, i gynrychioli y Cyfundeb ar Fvvrdd Cyfarwyddwyr Cymdeithas Cenhadol Llundain a'u bod yn dymuno ar Mr. Edwards, a Mr. Williams i osod gerbron y cyfarwyddwyr ein barn a'n teimlad, mai buddiol fyddai i ui gael goruchwyliwr neillduol i ymweled a'r eglwysi mewn cysylltiad a'r casgliadau at y (penhadaeth. 7. Penderfynwyd, ein bod yn dymuno ar Mr. Williams, Gwaelodygarth House, i barhau i fod yn Drysorydd y Cyfundeb. 8. Ehoddodd Mr. Morgan, Cwmbach, Notice of motion, i ail ystyried yn y cyfarfod nesaf, y rhan o'r penderfyniad yn y cyfarfod blaenorol sydd yn darbodi fod y Cyfundeb yn talu treuliau ein cynrychiohvyr ar Bwyllgor Coleg y Bala. 9. Penderfynwyd ein bod yn dymuuo galw ayhv yr eglwysi at "Gymdeithas yr Achosion Seisnig," gan obeithio y gwnant eu casgliadau ati fel arferol; a'n bod am wneud yn hysbys tod Mr. Morgan, Cwmbaoh, yn awr yn oruch- wyliwr dros y Gymdeithas, yn lie Mr. Jones, diweddar o Soar, Merthyr. 10-. That this meeting, having seriously con- sidered the reason given by Her Magesty's Ministers in Parliament, for calling out the Keserve Forces, and having also considered Lord Derby's statement that projects of still grave import, not yet disclosed, were among tfae reasons for his recent resignation of office, hereby declares its conviction, that no cause has been established that would justify England in going to war, and that it is the duty of Her Majesty's Government, to seek for an honour- able and satisfactory settlement of the affairs of South-Eastern Europe in a congress of the Powers. 11. Penderfynwyd ein bod yn dymuno dadgan ein diolcbgarwchgwresocaf. i'r Parch. R. Griffiths, Cefn, am ei wasanaeth ffyddlon a siriol fel Cadeirydd y Cyfundeb am y fiwyddyn sydd yn terfynu heddyw. M £ J .:11_.1 .J J. JLertynwyd y gynadlecld trwy weddi gan y Parch. R. Morgan, Bethel, Aberdar. Yn yr hwyr, pregethodd y Mri. Richards, Penywern, a Rees, Bethania, Dowlais, yn nghapel y Bedyddwyr; a Mri. Rowlands, Aberaman, a Morgan, Bethel, Aberdar, yn Libanus. Boreu dydd Mawrth, darllenodd a gweddiodd Mr. Miles Morgan, Pontypridd, a phregethodd Mri. Morris, Dowlais, Davies, Aberdar, a Mor- gan, Cwmbach. Yn y prydnawn, darllenodd a gweddiodd Mr. Davies, Llwydcoed, a phregethodd Mri. Rees, Ynysgau, a Thomas; Glantaf. Yn yr hwyr, pregethodd Mri. Davies, Aber- cwmboy; a Davies, Cwmaman.—J. DAVIES, Ysg. FESTINIOG. NID oes genym ond ychydig o newyddion i'w cofnodi yr wythnos hon. Ond gallwn grybwyll ein bvi teiialo i raddau helaeth, gryn lawer o ddyddordeb yiz y newyddiadur hwn, yn un peth, am ei fod yn gwisgo yr enw y CELT, Yr ydym wedi gwario cyfran o ein hamaer i chwilio i hanes y Cymry cyntefig neu y "Celtiaid." Yn yr Assembly Boom, nos Iau, 18 cyfisol, cynghetdd elusenol i gynorthwyo Owen Roberts, Hafod Gruffydd, yr hwn a gadd ei amddifadu o'i alwedigaetlx, tua blwyddyn a haner yn ol, trwy gyfarfod a dam wain yn chwarel Lord. Cymer- wyd rhan yn y cyngherdd gan y personau canlyn- ol:—Llywydd Mr. T. G. Jenkius. Cyfeiliwr Mr, E. H. Williams, (Rhydderch o'r Cwm); Mr. J. Davies (Is Elwy); Mr. E. Roberta, Traws- fynydd; Eos Festm, Glan Aled, a'r cerddor adnabyddus Cruch Elen. Cynhaliodd y Methodistiaid Calfinaidd ei cyf- arfod blynyddol y Pasc, nos Sadwrn, Sabbath, a dydd Llun; yn yr addoldai Peniel, Bethesda, a'r Tabarnacl; a chafwyd gwasanaeth y Parchedigion canlynol:—Owen Owens, Liverpool; Owen Jones, B.A., Liverpool; William James, Aberdar; Evan Philips, Maesteg; John Eichards, Abergwaun; William John, Thomas Roberts, Jemsalem: a John Davies, Blaenanerch. Cafwyd pregethu rhagorol o'r dechreu i'r diwedd, ac arwyddion eglur o bresenoldeb a bendithion yr Anfeidrol ar eu gweithrediadau. TREBOR MANOD. TREDEGAR. Baron.—Oynhaliwyd cyfarfod llenyddol yn y Capel Annibynol u :hod ^dydd Gwener y Croglitb, Ebriil 19eg. Llywyddwyd, yn absenoldeb ein gweinidog, gan Mr. Eichards, dilledydd, (un o'n brodyr), yn ddeheuig dros ben, megys pe byddai yn hen gyfarwydd a'r gwaith; er mai hwnyma ydoedd y tro cyntaf mewn gwirionedd iddo i b gyflawni y fath swydd anrhydeddus crioed. Beirniad ydoedd Mr. Williams (Hedydd Wyn), Sirhowi. Gwnaetli yntau ei waith yn ganpiol- adwy, wrth. fodd calon, gallem dybied, yr lioll ymgeiswyr. Dipyn o bwnc yw cael dyn i foddio pawb yn y peth hwn. Canodd y cor bach, dan arweiniad ein cyfaill ieuanc serchog a galluog Mr. J. Philips, amryw ddarnau yn gaumoladwy neillduol, a'r cor mawr hefyd yr un modd dan arweinyddiaeth Mr. J ones. 'Roedd cystadlduaeth y plant yn rhagorol o dda, ond nid cystal ag y dymunem iddynt fod. Ehwng pobpeth eawsom gyfarfod wrth fodd ein calon; un cyffelyb gaffometo. cyn hir. Cyn terfynu, dylaswn ddweyd i'r pi if wobrau mewn ysgrifenu ga-el eu henill gan (Meillionydd), a J. Price, J cyntaf am Draethawd, a'r diweddaf am Farddoniaeth o eiddo arall." Dichon y gwnawn sylw pellach o bynyna yn eich ihifyn dyfodol. • MEILLIONYDD. GAIR 0 CLYDAU, PENFRO. EFALLAI mai nid annerbyniol a fyddai gan am- ryw o ddarllenwyr y CELT gael gair neu ddau yn achlysurol o'r gymydogaeth fynyddig a rhamaut- us hon, gan fod yma lai pethau o gryn ddyddor- deb yn cymeryd lie yn awr ac eilwaith. Drwg genym orfod dweyd mai marwaidd ydyw masnach yma yn bresenol, fel y maeyn y Deheu yn gyffrediu. Derbyniodd gweithwyr chwarel y GJogue rybudd am ostyugiad o dair ceiniog y dydd yn eu cyflogau y mis diweddaf, er. mul oeddynt yn enill ar gyfartaledd ond tua 16s. yr wythnos yn flaenorol, Er hyny, y mae genym destyn diolch iDad y trugareddau i gyd nad y oes neb o honom yn dyoddef eisieu bara beun- yddiol fel llawer o'n brodyr yn Morganwg. ABERDAR. PUR gymylog mae awyrgylch fasnachol y lie hwn yn parhau. Ychydig iawn o weithio a fu ar hyd yr wythnos ddiweddaf yn ngweithiau glo cwnmi haiarnewmni Abeular a'r Plymouth, ac nid oedd yn ddim gwell yn ngwaith glo yr Ysgubor Wen. Yr ydym yn ofni na welir by wiawgrwydd yn y fasnach lo hyd nes yr adfywia y fasnach haiarn. Pa bryd y bydd hyny nis gwyddom. Drwg genym nad oes fawr o arwyddion am byny yn bresenol. Cyfarfod chwarterol Ysgol Sabbathol Iloreb, Lhvydcoed.—Cynaliwyd y cyfarfod hwn pryd- nawn Sul, y 14eg cyfisol. Llywyddwyd y cyfar- fod gan y Parch. W. S. Davies, gweinidog v lie. Yr oedd yn gynwysedig mewn adrodd, canu, ac areithio ac yr oedd yr oil a ganwyd, a adrodd- wyd, ac areithiwyd yn gydweddol a'r tý ac a'r Sabbath. Yr oedd un o ddeiliaid 1 sgol Sab- bathol Horeb, Llwydcoed, Mr. W. James, mae ef yn aros yn bresenol yn Nhroedyi hiw, ac wedi dechreu pregethu YClo. Yr ydym yn ei alw 'yn un o ddeiliaid Ysgol Sabbathol Llwydcoed, oblegid mai yma y bu yn aros am amryw flyn- yddau, ac yn ffyddlon a gweithgar yn yr Ysgol, ac yma hetyd y derbyniwyd ef yn aelod crefydd- ol. Yr oedd yma yn treulio y Sabbath gyda ei fam-eglwys, a, chawsom anerchial rhagorol giin- ddo ef, a phregethodd y bore a'r nos. Mae yii ddyn ieuane hynod o obeithiol, ac yr ydym yn deall ei fod wedi cael pob anogaeth gan eglwys barchus Troedyrhiw, yn nghyda'i gweinidog llafurus. Mae yn ei fryd i barotoi ar^gyfer myned i Athrofa y Bala. Llwydd iddo. Yr ydym wedi myned yn inliell oddiwrth y pwn", cyfarfod chwarterol Ysgol Sabbathol Llwydcoed. Wel, cawsom gyfarfod rhagorol, a cliynulleidfa luosog iawn. Bendith a'i diJyno. GOI-IEB. HWNT AC YMA YN CEREDIGION. 0 tan ddylanwad y ddiareb, na clia y Jlygad ddigon o weled, na'r glast ddigon o glywed, gadewais ororau hyfryd Meirion, a gosodais; fy hun o dan ofal y march tân" i'm cludo i wlad y Ceredigionwyr; aeer fod ei fwng du yn chwareu yn mro y cymylau, a'i weryriad yn gwneud i'r mynyddau, a'r moely id, a'r dolydd i redeg y naill ar ol y llall fel pe wedi eu llenwi o fraw, eto i gyd, bu yn cfalus i'm dwyn yn ddyogel a dianaf. I lygad teitbydd, feallai nad oes un man nior rhamantus ar wlad o Ddolgellau i Aberystwyth. Y mae barddoniaeth fyw i'w gweled yn ndiob cyfeiriad. Ar y dde, y mae Mawddach fel bon- eddiges yn ai af ymrodio tua'i charhef-y rnôr, gan gario y myoyddau a'r Uwyni fel tly.au ar ei bion i ddifyru llygad yr edrychydd. Yn nghymydogaeth Llwyngwril, gallai yr anghyfarwydd dybied fod y creigiau ysgytlirog" a 9 daneddog ar y chwith i chwi yn ymfalchio wrth edrych y naill dros ysgwydd y llall i weled eu darlun pan y bydd y niQr Jlvb Arw d6n ar hyd ei wyneb;" ond wrth edrych arnynt gwelwn na ddaw hen- aint ddim ei hunan." Y mae ystormydd hydref- 01 yr oesau wedi gwneud eu gwisg yn llwydaidd, a rhychu eu gwynebau llydaiu. > Wedi cvrhaedd Aberystwyth, y peth cyntaf yr yrnhola. y dyeithr am daiio yw y Brifathrofa, ac yr oeddwn inan ynhiraetbu am gael golwg arni. Y mae'r adeilad yn sefyll ar fan rhagorol yn y dref," yn gwynebu y ni6r ond trwy ei fo I m'or anorphenedig, y mae golwg dlodaidd arno. Gresyn na fyddai digon o gariad Cymroaidd yn ein gwlad fel ag i gwblhau yr adeilad allan o law, er mwyn Cymru, Cymry, a Chymraeg. Rhaid gadael Aberystwyth am fod cioch y gerbydres yn gwahodd y teithwyr, er y carasoiu fod yma yn llawer hwy, am ei bod yn un o'r trefydd iachusaf a thlysaf yn y rban yma o'r wlad. Cymerem ein heisteddle yn y gerbydres o Aberystwyth i Lanbedr gyferbyn a bagad o ffermwyr wedi bod yn Aberystwyth. Wedi i ni ond prin eistedd, cawsom ar.ddeall fod yn rhaid sefyll ar y defence rliag y colofnau mwg oedd yn cyfeirio atom o bob congl o'r cer- byd, ond wrth eu gweled yn mwyulia4 eu hun- ain mor ragorol ar ol llafur y dydd, barnasom mai gwell oedd peidio eu hysbysu fod y myglys yn myned i godi yn ei bris, er mwyn i'r Iuddew cyfrwys Dis\?) gael rhywbeth at y ehwe niiJiWn a werir ganddo mor ddiseremoni. Clywsom gryn dipyn o sou aru dron "anni- bynol Llandudno," a'r "Denbigh, Euthin, & Corwen Express," ond y mae rhy w nod wecllion yn perthyn i'r Manchester & Milford," a red i lawr o Aberystwyth, na chyfarfyddir ft hwy ond pur anfynych, fel y mae goreu y Iwc. Y grns mawr a ddylai nodweddu y teithydd yw am ynedd. Clywsom am hen frawd doniol yn air Foil amser yn ol (un ag oedd wedi aifer mwy a brefiadau y defaid a chyfarthiadau y cwn na dim arall), ci fod wedi myned i orsaf reilffordd un- I'r' fwriadu myned gyda'r tteo. Ar ol hOMs"yuMOB," Mi gychwynaf fi/' ebe efe, < £ rhi ddaw hyd i mi?" ac a chafodu yr hgtj.