Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

CONGL Y CYMRY.I

News
Cite
Share

CONGL Y CYMRY. I rDAX OLYGIAETH HWKTTT.] CAMSYNIADAIT EIWTD. (ilia y Parch, if Ttbbottt gwe'tnidog Bryn Semi, Cadoxton. [PARHAD.] C'ath mewn Cwd.—Peidiwch pryau cath mewn cwd, ieuenctyd anwyl. Clyw&is am foneddwr yuanrhegu boneddwr arali a chi neiilduol oedd ganddo. Y gwas, bid siwr, oedd i'w gario o'r naill i'r llall. Ar si ffordd galwodd y gwas mewn tafarndy. Yno fe dynwyd y ci alian o'r cwd, a rhoddwyd cath i mewn yn ei le. Yn mhen amser aefcii y gwasat dy y boneddwr, a dywed- "dd fod ei feistr wedi eia-nfon yno a'r ci, yn 01 ei jicklewid. Daeth y boneddwr allati er ei weled. Pan agorwyd y cwd, beth oedd ynoondeath; Dadleuai y gwas mai ci oedd hi gartref, am mai efe ei hunan a'i rhoddodd i fpwn, a. bod ei feistr yn ei weled yn gwneuthur hyny. Fe gychwynocldei daith yti el, a'r gath ar ei gcfn, er mwyn i'w feistr gael gweled drosto ei hun mai cath oedd yn y cwd, ac nid ai. Yn ei ofid fe alwodd yn yr nn tafarndy wrth fyned yn ol. Yn mhen enyd fe ymadawedd eilwaith; a'r cwd âr ei gefn. Wedi iddo gyrhaedd ad-ref if alwodd ar ei fcistr allan, er dweyd ei helbul wrtho, ac er mWYll i'r boneddwr gael gweled drosto ei hun. "Nawrl" meddai: end, er ei syndod, yr oedd y gath wedi trei yn gi unwaith eto. Nid oedd, er hyny. yn breuddwydio fod y gath wedi cael ei gollwng allan yn y tafarndy ar ei fynediad yn ol, ac fod ci wedi ei osod i fewn yn ei lie. Dyma tmth rhyfedd," meddai; mae hWPl yn medrtt hod yn gath ac yn gi, yn ol ei ewyllys." Fe feddyliodrl llawer dyn ieuane ei fod yn cael gwraig foreu ei briodas, ond, yn lie hyny, Dalihh o gath, yn barod i dynu ei lygaid, a gafodd. O'r ochr arall, fe feddyliodd llawer merch ieuane ei bod yn cael gwr wrth allor Hymen, ond hen Harry o gi a gafodd. Oochelwch gael eich twyllo yn y naill y Hull wrth briodi. Peidiwch prynu cath mewn cwd, am fod yn rhaid i cliwi, ar ol priodi, gydfyw gyda'eh gilydd am eich hoes. Mae llawer yn priodi gwragedd ajr sydd yn abertba eti teimladan ardderchocaf aai gyfoeth. John yw y dyn goren yn y byd tra fyddo yn enill v gyflog uwchaf, ond a ar unwaith yn segur-ddyn pwdr os na ddaw a digon o arian i mewn i gynal balchder a mympwy my lad! Ffraeo a'i chymydogion a Wlla pan fydd John yn enill yr arian mawr, am nad ydynt yn gwaeddu cc Abrec" yn ddigon uchel ar ei hoi pan yn myned heibio, a hithau yn irraig i John, ond ffraeo a John ei liun a wna pan mae'r enill bach yn d'od i fewn, a grwg- nacha yn barhaus am nad yw hi fel a'r fel. Gallwch feddwl na fedrai ei thafod barablw yr un gair ond arian. Y mae eisiau gael gwisg ncwydd, a bostia ei bod wedi bod ar de gyda Mrs. Jones, y manager Mrs. Jjewis, y cashier.; a Mrs. Hughes, y Bute Hotel a diwedd y gan fydd, H And we have settled to have four dresses of the same material, John," Mae yn mwy fcarod i ymafiyd yn arian John nos Sadwrn pay nac yn ei dromer# gwaith, er fod hwnw yn wlyh, eisiau ei -olehi, a'i ddarnio, a pheidiwch rhyfeddu llawer os mai i'r tongs y profa yn eSeithiol ei chariad tuag at y gwr aydd yn gweithio mor galed drosti, Hefyå, mae llawer yn priodi gwragedd ag sydd yn rliwymo eti hunain ar allor ffasiynau yr oes. Gwraig gweithiwr tlawd yn troi alian ar ddiwrnod fine mewn dull a'ch harweiniai i feddwl ei bod yn berchen ystad Talbot, neu yn weddw iPeabody Mae ganddi ddandy boots gorwych ar ei t'nraed. Ni chawsant ddim i yfed er pan maent yn ei meddiant ond the best hair od'. Mae ei gwisg sidan yn rhwsian, fel mae yn hawdd ei chlywed am haner milldir o ffordd. Mae ei bonnet mor amrywiol nes o'r braidd ein hargyhoeddi mai hi yw gardd flodau Arglwydd Dun raven, ac mai oddiyma y mae pob aderyn drwy'r. cread wedi benthyca ei bki. Waeth peidio son am ei veil, o liw'l' eira, am nas gwyddoni yn iawn beth yw ei humcan—pa un ai cadw yr haul 3 hag llosgi ei gwyneb,neu i guddio ei hagrweh a'r baw sydd arno, neu mewn trefn i fyned heibio i'r wopau heb i'r siopwyr waeddiar ei hoi am daliad rhyw ddyledion. Yn geron ar y cyfan, mae yn dal ei summer umbrella uw^h ei phen, gan ymaflyd yn ei goes mewn hid glocei taelynion, am fod pawb yn gwisgo rhai duon, a'r masnaehwr yn tynu ei het mewn moes- gj'farchiad wrth iddi fyned heibio, gan ddwevd, yn ei feddwl, "Pwy wyrna ehaf yr anrhydedd o servo y lady yna rai o'r dyddiau nesaf yma." Ond ni wnai gym- aint a'i weled ac yr aedd ganddi achos da dros beidio adnabod siopwr ag yr oedd arni gymaint yn dyledus iddo. Ond ni wyddai ef pwy ydoedd—pa un ai Lady Bute neu ryw foneddiges arall gyffelyb o ran safle. Gadawn lonydd iddi yn awr mai gwirionedd yn ilym ac annymunol yn ami Fechgvn, cadwch yn ddigon pell oddiwrth y cyfryw fenywod, os nad ydyeh am gael esgid i wasgu eich traed, ac i'ch eadw ar ddihun rbag cysgu yn rhy hwyr y boreu. Oncl i chwi ei chael hi, in fyddperygl i chwi wneuthur hyn, am y ceweh ddigon ,0 shop bills i wneyd fpills a phapuro eich ty am eich hoea. Peidiweh priodi gwragedd aydd yn aberthu eu teim- ladau mwyaf cysegredig am feieserau gay. Maent yn ..en gwelyau, yn ddieithriad, pan y bydd eu gwyr yn myned i'r gwaith, end eithriad favvr yw et cael yn eu tai pan ddeuant ad re f. dLea tan ar yr aelwyd na dwr yn y tecell llestri einia war y bwttd heb eu g&'cii; y gath yn median eisiau L'v.'yd y vsochyu ) bron tori'r drwser dyfod i fq wit, am-mai amser brec- wast y cafodd y tamàidolaf; y gieiryn ncidioi ben y celfi, ac ya tori V llestri, am nad oeddent wedi cael golwg ar ei meistrea er canol dydd y diwrnod o'r blaen dim- d wr ymoleh yn barod; y gwely heb ei daenu; a'r 11awr heb ei esgubo, a, John, druan, ddim yn gwybod lie yr oedd dim i'w gaeJ, gan fod y cyfan yn blith draphlith ar ben eu gilydd, heb ddim yn ei le.; a mwy na'r cwbl, nis gwyddai pa le yr oedd ei ran oreu wedi myned, ond yn gorfod boddlohi i'r drefn-" a thi a gei wybod ar ol hyn." Erbyn i Mari ddyfod yn ol yr oedd John mewn chwys drosts—wedi bwyda y gath, y mochyn, a'r gieir wedi 7 .0 cynsu tan, golchi'r aelwyd, taenu y gwely, a chario dwr, ac yn bwyta y tamaid eyntaf am ddeg o'r gloch, er mai am ddeuddeg y diwrnod hwnw y cafodd y bwyd-bryd cyn hyny. Yr oedd Mari wedi myned i'r j Eisteddfod, ac wedi aros i'r gyngherdd y noson hono, a daeth gartref gyda'r ieuenctya. Dy wedai yn wylaidd (fel y medr dynes sarphaidd) ei bod yn wir ddrwg ganddi ei bod wedi'bod cyhyd oddicartref. Ai dyma yr unig dro i John gael y fath driniaeth oddiar law Mari? 0,nage! Y dydd o'r blaen bu ar I Ian y mor, acyr oedd yn ddeuddeg o'r gloch arni yn dyfod gartref, a'i' hanadl yn sawri o rywbeth cryfa.ch na dwr. Ychydig bach cyn hyny bu gydag excursion yn Tenby.ac yn hwyr iawn yn dyfod gartref. Ychydig cyn hyny aeth i'r athletic sport*, a, gwaeddai hurrah mor soniarus a neb. Rhyw ddiwrnod neu ddau cyn hyny aeth i angladd cymydog, Wedi yr angladd rhaid oedd ruyned i'r Three Horse Shoes, ac yno eisteddai ar glun Qyeithrddyr., a, chydyfai ag ef. Dro bach, bach, cyn hyny bu mewn parti drwy'r nos, a John wedi myned i'r gwaith boreu dranoeth cyn iddi gyrhaedd adref. Os soni wch am glees, mae eiddo holl Gymru, n Gaer- gybi i (Jaerdydd, yn wybyddus iddi. Ai liiydyw ultig ferch ei mlians ? Na, fel mae gwaetha'r modd, mae ganddi ganoedd o chwiorydd yn priodi bob .(Iy(ld. Mae llawer, pan wedi priodi, yn difod i sylweddoli- fod Sarah, Mari, a Jane yn caru uchelgais yn fwy nag y maent yn caru ell gwyr. Eisiau bod cyatal ag un- rhyw un, os nad yn well, pan nad yw eu liamgylch- iadau yn caniatau hyny. Mae yn rhaid .cael -gwiag newydd, am fod lion-a-hon wedi cael un, pan mai enwau eu gwyr ag again punt ar eu cyfer ar lyfr y siop. Nis gwelwch hWYrlt byfcli yn cydgerdded gyda'r gwyr, am fod y rhai hyny yn rhy goninon neu yn rhy ghtmsy, neu rywbeth arall. Maent yn derbyn y Ladies' Journal, Bow Bells, a phapyrau eraill bob mis, acyn eu darllen yn f.tnwl; ao yn gweithreduyn 'unol a,'u cyfar- wyddiadau, pan nad ydynt wedi darllen y benod olaf yn Diarbebion erioed. Pa ryfedd, yntc, fod teuluoedd yn annedwydd, yn hanerog, ac yn anghytunus ? Pa ryfedd, hefyd, fod y plant yn anghrefyddol. Mae yn ddeddf sefydlog am bobDafydd a brioda Mieah fod yna Alsolom oblentyn yn y teuluhwnw—:fod Solomon, pan yn caru gwragedd eilunaddolgar, yn cael ei ddiorseddu, er ei holl ddoeth- ineb, wrth raddi ei galon arnynt hwy, a'i thynn oddiar Dduw. Mae bod y crefyddol yn myned i gyfathrach a'r anghrefyddol yn sier o genedlu atheist o blentyn, sef un heb grefydd o gwbl. Fechgyn, peidiwch priodi neb ar gyfrif dim ond ei rhinwedd. Ferched, peidiwch priodi y eyntaf a gjnyg ei law a'i galon i chwi, er mwyn sicrhaugwr, am y bydd yn llawer gwell i chvu fod heb wr o gwbl os na lwydd- weh i gael gafael ar wr da. Cadwch eich cymeriad yn lan, ae uwchlaw bod dan draed unrhyw faehgen yn y byd cyn priodi, ac yna fe fydd genyeh le i ddisgwyl parch pan wedi myned i'r ystad briodasol. e DIRWEST. MR. GOL.,—- MM dirwest, mewn rhyw wedd neu gilydd. yn cael sylw ychydig o ddynion da yr ardaloedd yma yn gyson, er mai yn ddystaw a didwrw y llafur- iant. Rhaid i ni, fel canedl, gyfaddef ein bod ar ol y Saeson yn y peth hwn. Gwir ein bod wedi cychwyn Cymdeithas Ddirwestol Gymreig yma tua blwyddyn yn ol, ond bach oedd y gefnogaeth gafodd. Ychydig o'r ffyddloniaid yn uaig a'i cefnogai, a'r diwedd fu i'r rhai hyny lwfrhau, a rhoddi fyny yr ystbryd, tra y mao y Saeson yn gweithio gyda ehysondeb. Gwnawd llawer o dwrw gyda'r Temperance Couneil; ond y mae yn debyg fod hwnw wedi cyrhaedd ei eithafbwynt er's llawer dydd. Er hyny, y mae gan y Saeson ddwy Good Templar Lodges-un yn Cadoxton a'r Hall yn Barri-a'r ddwy yn gweithio yn rhagorol. Yn y wedd Demlyddol, efaillai, y mae Dirwest yn fvryaf llwydd- ianusyma. Yr ydym ninau, fel Cymry, yn teimlo ei bod yn rhy ddrwg na fuasai genym ni ryw sefyliad er gweithio yn y cyfeiriad hwnw. 0 herwydd hyny yr ydym wedi agor Teml berthynol i Urdd y Temlwyr Da yn y lie noil Iau cyn y diweddaf, y 18fed cynfisol, yn Jerusalem (capel y Methodistiaid, Holton). Caf wyd cychwyniad da. Ymunodd deunaw o'r newydd, yn nghyda thri o'r Temlau Seisnig—yn gwneyd un ar hugain y noson gyntaf. Yr oedd golwg obeithiol iawn arnom. Am hyny galwyd y Demi ar yr enw Teml Gobaith." Bu tri o frodyr o'r Rhondda yma yn agor y Denil, sef y brodyr D. J. Rees, D.D., Tre- alaw, David Jones, a'r Parch. D. Lloyd, D.Y., curad yn Trealaw. Mae Temlyddiaeth yn adfy wio trwy y wlad, tra y mae Dosbarth y Rhondda yn codi at ei waith, ac yn agor Temlau o gwr bwy gilydd. Wrth y lly w y mae dynion rhagorol. Mae y Dosbarth Demlydd (Mr. D. J. Rees) yn hen weithiwr difefl gyda Thsmlyddiuth; a da oedd genym weled y Parch. T. Lloyd, y Dosbarth Ysgrifenydd, yn cymeryd cymaint o ddyddordeb yn y gwaith. Ewch rhagoch. Da. iawn genyf glywed fod y Parch. J. H. Evans, yr hwn sydd newydd ddyfod yma i ofalu am yr Eglwys Gymraeg, Heol Holton, yn ddirwestwr,ac yn weithiwr caled gyda phobpeth da. Gobeithio y cawn ei weled yn ymuno a ni, er eaelcyfle i wneyd ei oreu o blaid rhinwedd a aobrwydd yn y lie hwn. Dychmygwn ylywed swn tyrfa ar ei ffordd i ymuno a Theml Gobaith. Dia.mheu mae yn y ffurf Demlyddol y bu Dirwest fwyaf llwyddiannus erioed, am fod ganddynt y fath reolau rhagorol a gofal am eu gilydd. Fel yr Ysgol Sul, mai gan Demlyddiaeth le i bawb, o bob rhiw, oed, a gradd, ac y raae y gwaith yn cael ei ranu, fel nad oes eisiau i ddau neu dri wneyd y cyfan. Etholwyd y personau canlynol yn awvddogiou am y tymhor:— Teml Ddirprwywr—Parch. W. Williams, Cadoxton. Prif Demlydd—Mr. J. D. Dyvies, Holton. Cyn-Brif Demlydd—Mr. John Rees, Holton. Is-Demlydd-Miss Meredith, Holton. Carlan-Y Parch. W. Daniel, Holton. Ysgfifenydd-Mr. W. W. Williams, Barri. Ysgrifenydd Cynorthwyol—Mr. B. Ellis, Barri. Rhyngyll—Mr. R. J. Davies, Barri. Is-Ryngyll-Misa LI. DaTies, Cadoxton. Gwyliedydd-Mr. Dafiiel Lewis, Cadoxton. Porthor -Mr. T. S. Thomas, Barri Doe. Dirprwywr Temlau y Plant—Mr. J. Davies, Barri. Trysorydd—Mr. D. Lougher, Barri Doc, Hydwyf na laesir dwylaw y waith her-, etc ond, yn hytrach, y parheir i weithie, fel y gwna. y brodjr Seia- nig, vntddiwyd ac ymdrechgar. Bydded i dorf ym- uno i'w dymuniad eich ufudd was, J. D. DAVIES. (I'w birhau.)

CONCERT AT LLANC.A,R,r AN…

THE NEW BARRY ISLANDI HOTEL.

Advertising

CRICKET. .

Advertising