Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

.-----I Railway Time Table…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Railway Time Table for Dscember DOWN TRAINS. A M A.M A.M P.M. P.M P.M. P.M. P.M London â â â â 540 1030 â 3 20 Koss â dep. 7 0 â ;8 15 1035 2 55 â 7 15 Kerne Bridge â7 11 â Is 2711046 3 6 â 7 26 Lydbrook â[7 16 â |8 32|l052i3 12 â 7 35 Symonds Yat â 7 21 â 8 37|1059i3 19 â 7 42 Monmouth, May H. 7 31 â :8 48 1111 3 30i â 7 5Z Monmouth, Troy 17 35 â '8 52 1117;3 35 â i 56 depart'7 38 â 9 35 1240 3 55 5 10 Dingeetow âj7 46 â [9 42 1247:4 4 5 17l Raglan â[7 54 â |g 491.1254,4 12 5 24' Llandenny â;7 59 â j9 55;1259:4 18 5 30! TJSK â â 8 6 9 20:10 2:1 5!4 27 5 38 7 35 Little Mill Junet'n 8 17 9 29 10l2jl 15 4 40 5 49 7 33 44 PontypoolJRd., â 8 25 9 35,1018:1 23!4 48 5 55 7 40*8 50 Newport -9 41012,1052237,5406227 54 9 88 London 1 0 1 0'4 20:6 lOilOlO 1145 3 30,3 30 J UP TRAINS. A.M A.M A.M A.M. A.M P.M. P M. P.M P.M. London âMid] â Mid M 8 50 9 0 1 10 3 35j3 85 Newport â 7 7 â 8 0:8 0 10 30 1 31 ;5 386 13 7 25 Pontypool R., d 7 45 â 8 45 9 # 11 5 2 20 6 20 6 40!8 15 Little Mill J'n. 7 49 â 8 49! âill 9 2 24 6 24 6 44 8 1» USK â 7 58 8 20 8 58 911! 11 18 2 34;6 32 6 53 8 2S Llandenny 8 27 9 5 â11 27 2 45! 7 lj Raglan â 8 339 11; 11 332 511 .7 7 Dingestow â 8 409 161 11 402 591 '712' Monmouth, T. 8 50 9 25! 1150 3 10s ''7 2»! depart'7 35 9 30, 12 30 3 38 17 25 8 15 Monm'th,M Hill.7 39 9 34 12 34 3 42 7 28 8 Symonds Yat â;7 49 ;9 46 12 46 3 52: ,7 43 8 3? Lydbrook â 7 54 ,9 53 12 55 3 58j 7 51 8 40 Kerne Bridge âi7 59 |9 58: 1 0 4 3: '7 56 8 45 Ross arr'8 7 10 8 1 10 4 12: 8 5 8 55 London â 2 20 2 20 5 40 8 30 3 30''8 39 I Wednesdays only.

SEVERN & WYE VALLEY RAILWAY.…

Advertising