Hide Articles List

26 articles on this Page

Brawdlys Chwarterol Arfon.

Cydbwyllgor Heddgeidwadol…

News
Cite
Share

Cydbwyllgor Heddgeid- wadol Mon. Cynlialiwyd cvfajfod o'r pwyllgor hwn yn y Neuadd Sirol, Llangefni, Mr H. Thomas, Y.H., yn lljTvyddu. Cyflwynodd y Milwriad T. E. J. Lloyd adroddiad pwyllgor a benodwyd i wneud ymchwiliad i'r pwnc o godi cyflogau yr heddgeidrwaid. Yr oedd! yr is-bwyllgor wedi myned i'r CWestiWll yn drwyadl, a phe byddai i'r pwyllgor hwn benderfynu fod cyf- newidiad yn ddymunol ar-gymhellent- da-bl newydd, pa. un a. godai y gost ojgadw yr heddgeidwaidi trwy 117p. Yn bresenol ttd yr heddgeidwaid ydoedd lp 2s yr wythooa. Cynygid codi hwn i lp 4s, fel ag y gwnaed mewn siroedd cyfagos. Yn mhen tair blynedd1 fod y cyflog i gael ei godi i lp 5s ar ol chwe' mlynedd i lp 7s, ac ar ol d'oog mlynedd fod "merit class" yn cael ei ffurfio, pan ixa fyddai i'r cyflog fyned dros 30s, ond ni fyddai ceisbwl, ar ol gwasanaiethu deng mlynedd, yn meddai hawl i gael ei dderbyn i'r dosbarth hwn os na chymeradwy- wyd ef, er y gallent roddi codiad yn ei gyflog. Yn nglyn a'r rhingyllion, argymlliellwyd eu bod hwy yn cael cyflog o lp l2s 6c ar ol tair blynedd. Yn bresenol caffai arolygydd 82p ar ei benodiad. Ar. gymhellwyd fod hwn yn cael ei godi i 90p, ac i godi yn mbellaoh i 95p yn mhen pum' mlynedd, ac i lOOp yn mhen deng mlynedd, fel yn erbyn codiadau o 85p a 95p presenol. Yn achos- supenntendeTit. cymeradwyid fod iddo ef ddechreu gyda 115p, i gj-nyddu i 125p ar ol pum' mlynedd, ac i 135p ar ol deng mlynedd. Mewn trefn i gyfarfbd a'r gost ychwajxegol hon, argym- hellwyd fod i symiau neiilduol a ganiateid yn bresenol am renti a glanha.u gael eu gostwng. Yn Sir Gaernarfon tynid i lawr swm neiilduol o gyf- logau y swyddogion am rent, ond yn Mon yr arferiad oedd talu allowance'' i'r swyddogion am rent. Felly, pan yr edrychent at y ffigyrau cyd- mariaethol, yr oedd yr arian a delid i swyddogion Mon, er yn ymdd^angosiadol lai, yr oeddynt mewn gwirionedd fel arall. Os y rhifent yr holl symiau a ganiateid i ddynion Mon canfyddent eu bod yn cael eu talu yn well braidd na dynion Sir Gaernar- fon. Sylwodd Mr Harry Clegg miai un o brif fan- teision y cynlhm newydd ydoedd y byddai i swyddogion wrth ymuno a'r "force" dderbyn mwy un-g a wneid yn bresenol, a bydidlai hyny yn gym- nelliad iddynt gael dynion da. Yr oedd y riian fwyaf o'r dynion yn eu gwas-anaeth am cryfl aanser, ac nid oedd a fynai y cynllun ond yn unig Igwneud i ffwrdd a nifer fawr o extras. Dywedodd Syr Richard W'lliams Bulkeiley, Bar., fod y prif-gwnstabl wedi sylwi wrtho y gallai gael faint a fynai o "recruita" o'r dosbarth cyffredin, ond caffai anhawster i gael dynion uwchraddol neu ddynion deallgar. Nid oedd y tal yn edrych mor demtiol ag eiddo siroedd eraill, ac yr oedd dynion deallgar a'r rhai oedd wedi eu hadfdysgu yn ddta yn fwy tebyg o fyned i'r siroedd cyfagos. Fe dalai iddynt ddwyn eu "pay-sheets" i lefel rhai o'r sir- oedd cyfagos, onide byddai iddynt fethu caiel dynion da. Gofynodd Mr Lewis Hughes a fydldai i'r gost ychwanegol ddisgyn yn gyfangwbl ar y sir? I Atebodd y Clerc (Mr J. Lloyd Griffith) yn y cadarnhaol. Gofynodd Syr Richard Bulkeley a oedd unrhyw symudiad ar ran yr heddlu wedi cael ei wneud am I yebwanegiad yn y cyflogau? Abebodki y Prif-gwnstabl (Mr L. Prothero-) eu bod oil wedi deisebu am dano. Sylwoodi Mr McKillqp y byddai gwyr priod yn waeth allan na'r dynion sengl pan benodid hwj-nt gynbaf. Fe gymerid 2s 6c o'u cyflogau am rent, a dim ond pump a dderbyniai lp Is 6c. Gofynodd Mr Nicholls Jones a oedd y tal presenol yn is nag eiddo siroedd eraill? Atebodd! y Milwriad Lloyd ei fod felly mewn rhai achosion, ond ar y penodiad rhoddent yn wirion- eddol ohweoheiniog yn fwy na Sir Gaernarfon, er nad oedd yn ymddangos felly ar y. sheets. Dywedodd y Prif-gwnstabl y byddent o dan y raddfa newydd yr un fath yn union a siroedd eraill Yn Mon caffent eu glo, nwy, a phobpeth yn rhad, ond nid oeddynt yn eu cael mewn siroedd cyfagos. Yr oedd Mr Lewis Hughes o'r farn nad oeddynt yn barod i fabwysiadu y cynllun ar hyn o bryd, ac awgrymodd fod adroddiad y pwyllgor yn cael ei argrapbu a'i gylchredu. Ar ol peth dadleu yn mhellach, gohiriwyd y mater. Darllenodd y Clerc lythyr oddiwTth Gynghor Dosbarth Dinesig Caergybi yn deisebu fod y pwyll- gor yn cynyddil nifer yr hoddgeidwaid yn y dref hono, ac yn pwynstio allan, ar hyn o bryd, gyda phohlogaeth 09578. nad oedd ganddynt ond pedwar o swyddogion. Yr oedd arnynt angen dau neu dri yn ychwaneg. Cynygiodd Mr R. L. Edwards: "Fod y pwyll- gor hwn yn deisebu y Senedd i wneud i ffwrdd a thrwyddedau "grocers," neu fod gallu yn cael ei roddi i'r ynadon i wrthod neu atal y cyfryw pan ystyrient hyny yn gymhwys ac ajigenrheidiol, ac fod y cyfryw drwyddedau yn oael eu gosod1 dan reolaetJn ac arolygiaeth yr awdurdod trwyddedol presenol, ac fod copi o'r penderfyniad hwn yn cael ei anion i'r Ysgrifanydd Caxtrerfol, yr 00100 Seneddol dros Sir Fon, Cymdeithas y Cynighiorau Siroi, y Cyd-bwyllgorau Heddgeidwadol, a Chyng- horau Sirol Lloegr a Chymru." Pasdwyd y penderfyniad. Oynygiwyd yn mhellach gan Mr R. L. Edwards, eiliwyd gan Syr Richard Williams Bulkeley, a phenderfynwyd "Fod yr heddgeid- waid i weithredu fel dirprwywyr i'r 'county analyst,' i gymeryd samples i'w hanfon i'r 'county analyst.' Hefyd, mai swllt fydd y swm i'w dalu gan y peraon fydd yn anfon sample i'w ddadansoddi, y gweddill i'.w dalu gan y Cynghor Sirol." Galwodd Mr a F. Priestley sylw at y difrod nvawr a wneid ar ddefaid gan gwn crwydrol yn y nos, ac awgrymodd eu bod yn gofyn i awdurdodau yr "Excise" i fod yn fwy gofalus gyda chaniatau exemptions." Credai Mr J. Rioe Roberta y gorweddai y bai gydoa. r arruui^hwyr eu hunain, oherwydd nad ooddynt yn cadwynu eu C'WU i fyny yn y nos. oylwodid Mr McKillop fod herwfoela yn myned ar gynydd yn yr ynys. Yna g-,tdawyd, y ulaterheb didyfod i unrhyw ben- derfvniad arno. J Derbyniwyd "tender" y Mri W. ac O. Pritohard am adeiladu yr orsaf heddgeidwadol newydd yn Andwch am y pris o 1587p.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

Erchyllwaith mewn Gorsaf yn…

Damwain Angeuol ar Ffordd…

Bwrdd Gwarcheidwaid Banger.

[No title]

[No title]

Gormes yr Undebau Crefftwrol.

Streic yn Blackburn: Achos…

Tan Arswydus yn Mlaenau rfestiniog.

Eglwys Rydd y Cymry.

Eisteddfod Genedlaethol y…

Mordaith ar Draws y Werydd.

Local Tide Table.

ICARNARVON.

PORTMADOO.

Family Notices

Marchnadoedd Diweddaraf -----_---_--_-

ma,cohnacloodd Cymreig -