ο»Ώ Advertising|1876-01-07|Llais Y Wlad - Welsh Newspapers Online
Hide Articles List

11 articles on this Page

COF

DONALD A FLORA

rlL YR IESU YN WYLO UWCH BEN…

EIN HAMGUEDDFA LENYDDOLT"

YR YMRYSONGBRDD RHWNd BDMWNT…

-~ABERDYFI.I

Advertising

Advertising
Cite
Share

('uV<}B8) Asthma, Bbokchitis, DiFwcuLTy of Hukathing, are speedily cured by Keating's COUGH Lozenges (recognised aud recotntnended t<y the Medical r acuity). No other remedy is half so effective, Oue L'>&eoge al°ne gives relief. They contain no Opium, .\1, rptua, nor any violent drug, and may be taken by t'ie moat delicate. Ot)e or tw ,o at bedtime ensures rest whfn troubled, by the throat. The proprietor receives, constantly, the most gratifying letters from those who have obtained great benefit from their use. Keating's Cooqh Lozenges, prepared by Thomas KeatiLlg, ¡j,. Paui's Churchyard, are sold by all Chatmst*, iu Base-, 1-t lid and 2a 9d each. THROAT As'i,,EC!TI0N3 AND H0AB3ENE38. —All suffering r* ini lrnfcatiou. of the throat aud hoarseness wiil be ä;ee tiny surprised at the almost immediate relief afforded by i-Ue use of "Brown's Bronobial Troches." These famous loaeuges" are now sold by most respectable chemists in Uiis country at Is ld per box. People troubled with a "naciiiog couh," a "slight cold," or bronchial affections, cannot try them too soon, as similar troubles, if allowed to progress, result in serious Pulmonary aud Asthma tic utEectious. See that the words" Brown's Broaehiai- Troohes" are on the Government Stamp around the box, vlauufact^ed by Jqhisi I. B39^r,N and Soss, Boston. (JniMil States. Depot, 491 Oxferd-street iV»ndoa

"!.Β«!!! BANGOR.

CONWY.'

RHOSTRYFAN.

[No title]