Hide Articles List

11 articles on this Page

[No title]

I FYNY I MEH. 18, 1887.

DKHEUDIK (JYMBU

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

DKHEUDIK (JYMBU âBwriedid golen coeloerth anferth ar ben Plynlnmon, ddydd y Jiwbili. âY mae yn cael ei hysbysu yn awr fod Toriaid Sir Fryoheiniog wedi penderfyan dwyn ymgeisydd allan yn yr etholiad nesaf, sef Cadben Penry Lloyd, Glanhenwy, yr hwn sydd wedi amlygu ei barodrwydd i sefyll. -Deallwn fod ynad oyflogedig newydd Caerdydd, yn Gymro glan-yn frawd i Syr W. T. Lewis, Mardy, Aberdar. -Dywedir yn awr y bydd tramffordd Pontypridd a'r Rhondda, yn agored mor bell a'r Porth erbyn deohren Awst nesaf. Bydd y tramffordd hon yn gaffaeliad mawr i'r owm, ao nid oes amenaeth na fydd iddi dalu yn dda. -Pan yr oedd nifer o fechgyn yn chwar- eu gyda thrncka ar trip rubbish yn y Blaenan, daeth rhai o'r oyfryw yn rhydd, a syrthiodd baohgen o'r enw George Powell dan yr ol- wyn, ao a laddwyd. âY mae tri-chant-ar-ddeg o wysiadan wedi eu rhoddi allan yn ystod y chwarter diweddaf yn nosbarth ynadol Pontypridd, yr hyn sydd yn gynydd o 200 ar nifer y tri mis blaenorol. -Pan yr oedd bachgen o'r cnw Williams, mab i Mr. Williams, Wind Street, Abertawe, yn oerdded ar y linell yn agos i Goffee Tav- ern y Golden Griffin, daeth pel riant yn mlaen yn llusgo nifer o gerbydau. Rhyw- fodd, ni chlywodd y bachgen y gerbydres yn dyfod, a chyn iddo allu diano, aac y gallwyd atal y peiriant, daliwyd ef gan yr olwyn, a drylliwyd ef yn fawr. âY mae eglwys Anaibynol y Wern, Aber- afon, wedi rhoddi galwad nnfrydol i'r Paroh. W. Trefor Davies, Llanelli. âYn hwyr un noaon, daeth heddgeidwad o hyd i ddynes ieuano 20 oed, yr hon debyg- id oedd Ellen Benson, alias Davies, yn gor- wedd, fel pe yn cysgu, yn Gross St., Aber- tawe. Wrth geisio ei dihuno, cafwyd ar ddeall ei bod yn ddideimlad, gan hyny aath- pwyd i gyrohu oynorthwy, a dvgwyd hi i'r olafdy, lie y gwelwyd ei bod mewn llewyg. Oddeutu canol nos, adferwyd hi i deimlad- rwydd, a dywedodd wrth y meddyg 131 bod heb gartref, ac mai newydd gael ei goll- wng yn rhydd o'r tloty yr oedd. Ymddang- osai fel pe yn anfoddlon i ddadguddio ei henw, &o ni allai roddi un esboniad ar beth a ddygwyddodd oyn ei dygiad i'r olafdy. Oddeutu tri o'r glooh y borea cafodd ffit ddirdynol drachefn a bu farw. -Nos Sadwrn, Meh. lleg, yn ngoraaf Victoria, Abercarn, tra yr oedd tri o fech- gyn, brodyr o'r enwau Robert, Morgan, a James Evans, yn dysgwyl cerbydres i fewn, aeth cerbydres a ddeuai o gyfeiriad arall drostynt gan eu 11 add yn y fan. âYn mhlith yr enwau sydd wedi eu hych- wanegn, yn ddiweddar, at lechres ynadon Sir Forganwg, mae enwau y boneddigion oanlynol: Mr. Charles J. Jones, M. R. C. 8., L. R. C. P., Tonypandy; Mr. Eustace Rich- ards, Aberdar; a Mr. D. W. Davies, Ffrwd Villa, Tonypandy. âYnIIya ynadol Ystradgynlais, oyhndd- wyd dau ddyn o'r enwau John Morgan a W. Davies o gael arian trwy dwyll oddiar Madame Patti, y gantores. Anfonwyd hwy i garchar am bedwar diwrnod ar ddeg. -Dywedir fod Ardalydd Bute yn bwriadu gwnenthur ohwanegiadau pwysig at Gaatell Oaerdydd, ao y bydd iddo wario 50,000p. yn nglyn a'r gwaith. Y mae hyn yn natnriol wedi peri llawenydd mawr mewn gwahanol gylohoedd yn y dref, ao amlygir gobaith y bydd y bwriad yn cael ei sylweddoli. MB. GLADSTONE A'B MOBW XNION.âDywedir i Mr. Gladstone, ar ol ymadael o Gaerdydd pan ar ymweliad a'r Dehendir, fyned i Goleg y Brifyagol, lie y oyfarfyddwyd ef gan nifer o athrawon, y rhai a gyflwynwyd i'w sylw gan Arglwydd Aberdar. Gofynodd Mr. Gladstoneâ"Pa le y mae yr efrydwyr?" Ond er holi ao edrych, ni welwyd ond ohwech o efrydwyr, y rhai a longyfarchas- ant y diweddar Brif Weinidog pan ar ei Sordd i'r llyfrgell. Cerddai Mr. Gladstone heibio i In o wasanaethesau y sefydiiad, y rhai oeddynt wedi ymwisgo yn eu dillad goreu er dod i weled yr hen wleidyddwr en- wog. Camgymerodd Mr. Gladstone hwy am efrydwyr benywaidd, ao ysgydwodd law a hwy yn galonog, er mawr foddhad i'r merohed, wrth gwrs. OURO HEN WB I FABwoLAETH.âMao James Redman, 19 oed, John Moulds, 27 oed, a William Wiloox, 19 oed (tri cherbydwr), yn y ddalfa yn Nghaerdydd, ar y oyhnddiad o achosi marwolaeth William Henry Watkins 60 oed, Whitohuroh, yr hwn a wasanaethai fel farm bailiff. Ymddengys fod y tri char- charor a'r trancedig wedi oael oweryl mewn tafarndy ar y 7fed cyfisol, o'r hwn le yr ym- adawsant oil yn iaoh a dianaf. Oddeutu pum' mynyd wedi 11 y nos, oafwyd Wat- kins yn gorwedd a'i ben yn y gwter, a'i draed ar y palmant, mewn oyflwr o anym. wybodolrwydd. Oludwyd ef adref, a gwel- wyd ef yn gwaedu o glwyf y tu ol i'w ben, ao fod gwaed yn rhedeg o'i enau. Yr oedd as- gwrn ei en wedi ei dori mewn dau fan, ao yr oedd yn amlwg, oddiwrth y oleisiau a'r nod- au ar ei gorff, ei fod wedi oael triniaeth giaidd iawn mewn oioiadau, &o. Bu farw am haner awr wedi wyth boreu dydd Sul, heb unwaith ddyfod yn ymwybodol er yr adeg y oafwyd ef a'i ben yn y gwter. Dy- wed Wiloox mai Redman a darawodd yr hen wr ddwywaith am na fnasai yn talu am y ddiod. Gohiriwyd yr aobos o flaen yr yn- adon. TBKOBCIâMeh. 6ed, oynaliwyd oyfarfod haner-blynyddol adran Ystrad Rhondda, o'r Iforiaid, yn ystafell "Tywysoges Rhondda," Alexandria Hotel, Pentre, pryd y oyfarfydd- odd 44 o genadau, yn oynryohioli 2,248 o aelodau. Llywyddwyd gan y brawd doniol Mr. D. J. Evans, U. L. A., Penygraig. Yr oedd y derbyniadan arianol am y dydd yn £ 215 2a. 10o., a'r taliadau allan yn £ 49 4s. lOo. Wedi pleidleisio amryw symiau o el- usen i frodyr mown oyfyngder, pasiwyd yn unfrydol fod brodyr Treoroi yn oael oania- tad i agor oyfrinfa Iforaidd newydd yn y Prince of Wales Inn, Treorci, ar enw yr hen Ifor twymgalon "Dewi Araul," ysgrifenydd gweithgar yr adran. Y mae yr aelodau eis- oes yn rhifo dros 50, a gobeithir y oymer ieuenotyd yr ardal fantais o'r cyfle i ymuno a'r gymdeithas hon yn ddioed, cyn y breint- dal. Penderfynodd pedair oyfrinfa Iforaidd gynal eu gwyl orymdeithiol flynyddol eleni ar ddydd Mawrth y Jiwbili, yr orymdaith i gael ei blaenori gan seindyrf pres, a phob Ifor yn gwisgo yr ysnoden genedlaethol (sef y geninen). UI",

GOGLEDD OYMRU.

MARWOLAETUAC CYMBU.

OR DDINAS YMERODBOL.

[No title]

Perygl yn Mlaen.

Advertising

[No title]

Cydnabod Caredigrwydd.